2017. május 28., vasárnap

Ferenc pápa: Az Egyház egyedül azért létezik, hogy hirdesse Jézus evangéliumát!Ferenc pápa: Az Egyház egyedül azért létezik, hogy hirdesse Jézus evangéliumát!

Május 28-án, vasárnap délben a szentatya Jézus mennybemeneteléről elmélkedett a Regina Caeli elimádkozása előtt, utána pedig megemlékezett az elmúlt napokban történt terrorcselekmények áldozatairól, és köszöntötte a téren egybegyűlt híveket.


Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Olaszországban és más országokban ma ünnepeljük Jézus mennybemenetelét, amely húsvét után negyven nappal történt. A mai evangéliumi szakasz (vö. Mt 28,16–20), amely befejezi Máté evangéliumát, azt a pillanatot mutatja be, amikor a feltámadt Jézus véglegesen elbúcsúzik tanítványaitól. A jelenet Galileába van helyezve, arra a helyre, ahol Jézus meghívta őket, hogy kövessék őt, és az ő új közösségének első csoportját alkossák. Most azok a tanítványok átmentek a szenvedéstörténet és a feltámadás „tüzén”; a feltámadt Úr láttán leborulnak előtte, némelyikük azonban még kételkedik. Jézus erre a rémült közösségre bízza a világ evangelizálásának mérhetetlen feladatát; és ezt a megbízatást pontosabban is megfogalmazza annak megparancsolásával, hogy tanítsanak és kereszteljenek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében (vö. Mt 28,19).
Jézus mennybemenetele a befejezését jelenti annak a küldetésnek, amelyet a Fiú kapott az Atyától, és e küldetés Egyház általi folytatásának elindítását. Innentől, a mennybemeneteltől kezdve ugyanis Krisztus jelenlétét az ő tanítványai közvetítik, azok, akik hisznek benne és hirdetik őt. Ez a küldetés a történelem végéig fog tartani, és mindennap számíthat a feltámadt Úr támogatására, aki biztosítja tanítványait: „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).
Az ő jelenléte erőt ad az üldözések közepette, megvigasztal a megpróbáltatások között, támaszt nyújt a nehéz helyzetekben, amelyekkel a tanítványok küldetésének és az evangélium hirdetésének szembe kell néznie. A mennybemenetel emlékeztet minket Jézusnak és az ő Lelkének erre a segítő szerepére, amely bizakodóvá tesz minket, és biztonságot nyújt a keresztény tanúságtételnek a világban. Feltárja előttünk, miért létezik az Egyház: az Egyház azért létezik, hogy hirdesse az evangéliumot, egyedül ezért! És az Egyháznak örömet is ez ad: hirdetni az evangéliumot. Az Egyházat mindnyájan alkotjuk, mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk. Ma annak jobb megértésére kapunk meghívást, hogy Isten azt a nagy méltóságot és felelősséget adta nekünk, hogy hirdessük őt a világnak és elérhetővé tegyük őt az emberiség számára. Ez a mi méltóságunk, ez mindnyájunknak, minden megkereszteltnek a legnagyobb dicsősége!
A mennybemenetel mai ünnepén, amikor tekintetünket az ég felé fordítjuk, ahová Jézus felment, és ahol az Atya jobbján ül, erősítsük meg lépteinket a földön, hogy lelkesen és bátran folytassuk utunkat, azt a küldetésünket, hogy megéljük az evangéliumot és tanúságot tegyünk róla minden környezetben. Jól tudjuk azonban, hogy ez elsősorban nem a mi erőfeszítésünktől, nem szervezőképességünktől vagy az emberi erőforrásoktól függ. Csak a Szentlélek világosságával és erejével tudjuk hatékonyan teljesíteni azt a küldetésünket, hogy egyre jobban megismertessük és megtapasztaltassuk másokkal Jézus szeretetét és gyengédségét.
Kérjük Szűz Máriát, segítsen szemlélnünk a mennyei javakat, amelyeket az Úr megígért nekünk, és egyre hitelesebb tanúságtevői legyünk az ő feltámadásának, az igazi életnek.

A szentatya szavai a Regina Caeli elimádkozása után:
Kedves testvéreim!
Szeretném ismételten kifejezni közelségemet drága testvéremhez, II. Teodor pápához, és az egész egyiptomi néphez, amelyet két nappal ezelőtt újabb kegyetlen erőszakos támadás sújtott. Az áldozatok, köztük gyermekek is, olyan hívők, akik egy kegyhelyen voltak imádkozni, és az után ölték meg őket, hogy nem voltak hajlandók megtagadni keresztény hitüket. Az Úr fogadja be békéjébe ezeket a bátor tanúságtevőket, vértanúkat, és térítse meg a terroristák szívét.
Imádkozzunk annak a borzalmas terrortámadásnak az áldozataiért is, amely hétfőn történt Manchesterben, ahol sok fiatal életét oltották ki kegyetlen módon. Közel vagyok a családtagokhoz, és mindazokhoz, akik az elhunytakat siratják.
Ma tartjuk a tömegkommunikációs eszközök világnapját, amelynek idei témája: „Ne félj, mert én veled vagyok” (Iz 43,5). A tömegkommunikációs eszközök lehetőséget adnak arra, hogy azon nyomban megosszunk és terjesszünk híreket szerte a világban; ezek a hírek lehetnek jók és rosszak, igazak vagy hamisak; imádkozzunk, hogy a kommunikáció – minden formájában – ténylegesen építő jellegű legyen, az előítéleteket félretéve az igazságot szolgálja, reményt és bizakodást árasszon korunkban.
Köszöntelek mindannyiatokat, rómaiak és zarándokok: családok, egyházközségi csoportok, társulatok, iskolák.
Külön is megemlítem a Coloradóból jött híveket, a bajor népművészeti csoportokat, amelyek a Patrona Bavariae ünnep centenáriumára szervezett nagy ünnepségre jöttek. Köszöntöm a lengyel híveket, és külön megáldom azokat is, akik részt vesznek a Piekary kegyhelyhez szervezett zarándoklaton.
Köszöntöm a komboniánus misszionáriusokat, akik alapításuk százötvenedik évfordulóját ünneplik, az Ascoli Picenóból jött betegápoló nővérek zarándoklatát, a Napoliból, Scandicciből, Thiesiből és Nonantolából jött csoportokat, valamint a „Megtestesült Ige Szent Szíve” iskola tanulóit Palermóból.
Külön is gondolok azoknak az önkéntes társulatoknak a képviselőire, és bátorítom őket, akik a szervadományozás előmozdításán fáradoznak, a szervadományozás ugyanis „nemes és érdemszerző tett” (Katekizmus, 2296). Köszöntöm a Mediaset Roma munkatársait is, kívánom, hogy munkával kapcsolatos problémáik megoldódjanak, a vállalat valódi javát tartva szem előtt, amely nem korlátozódhat a puszta nyereségre, hanem tiszteletben kell tartania a benne érintett összes személy jogait: ezek között az első pedig a munkához való jog.
Azzal szeretném zárni, hogy nagy szeretettel köszöntöm a genovaiakat, és szívből mondok köszönetet nekik a tegnapi meleg fogadtatásért. Az Úr áldja meg őket bőkezűen, a védelmező Szűzanya pedig oltalmazza őket!
Mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem. Finom ebédet! A viszontlátásra.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése