2017. június 24., szombat

Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt, Irgalmazz nekünk!Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
Irgalmazz nekünk!


Minden keresztény számára már jól ismert meseként hangzik János születésének története. De, megint csak azt mondom, hogy hívőként nem szabad leragadnom ennél. Isten szándékát kell felfedeznem, felismernem János születésében, különben, csak egy vallás történelmének epizódját ismerhetem meg. Pedig, az Evangélium, a jó hír része e történet.
Jézus az origó, állítjuk. Akkor János élettörténetét, küldetését és munkásságát is Jézustól kell elkezdenünk kibontani. Ha Jézustól, akkor az Isten szándékát kutatjuk. János a kinyilatkoztatás előhírnöke. Aki egyébként a bűnbánat szükségességét hirdette. Tehát, ahhoz, hogy Isten kinyilatkoztatását személyemre vonatkoztatóan érthessem, magaménak megismerjem, előbb a bűnbánatban kell megújulnom. János jött, és azt mondta a zsidóknak, hogy vizsgálják felül Istennel való kapcsolatukat, „térjetek meg” [Mt 3,2]. Azaz, az élet periodikussága ez kell legyen számomra is: szüntelen bűnbánat, önvizsgálat, és megtérés, azért, hogy minduntalan vissza tudjak térni ahhoz, Aki kinyilatkoztatni akarja magát a számomra. Szándékát akarja közölni velem, aki tévelygek, kalandozok ebben a világban. Letérve Isten útjáról, a magam útjait járom, a magam kedvét keresem, és nem azt, amire Isten szán engem.
Milyen idegen is ez a gondolat a számomra? Ahogy meghallom, már is tudom rá a magam válaszát, ami azzal kezdődik, hogy „de”, vagy „csak”, esetleg „mert”. Mindig, és minden esetben én jobban tudom azt, hogy mi jó az Istennek. Még mielőtt megkérdezném tőle: ma mit szeretnél tenni általam, mire szánsz ma engem? Itt vagyok, tégy velem szándékod szerint!
János által meghirdetett megtérésre alkalmas szelídségem, alázatosságom, azaz nyitottságom, vagy úgy is mondhatom, hogy önmagamtól való szabadságom nélkül képtelen vagyok az engedelmességre! Krisztussal közösségre tehát úgy juthatok, ha János meghívását elfogadom: „térj meg, tarts bűnbánatot”!
Az érdekes az, hogy ez a felszólítás végig vonul az üdvtörténeten. Előbb elhangzik Ezékielnél: „Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot minden gonoszságtok fölött, és nem lesz romlástokra a gonoszság.” [Ez 18,30]. Majd Keresztelő János hirdeti. Az után, hogy Jánost elfogják és kivégzik, Jézus szájából is elhangzik (Mt 4,17). Végül Péter is felszólít rá: „Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröljék bűneiteket” [ApCsel 3,19].
Ezen a ponton fordul meg a világ, minden ember számára! Képes vagyok az Isten gondolatait követni, vagy, megmaradok, mert elég vagyok önmagamnak? A magam igazsága, nem Isten Igazsága! Téged kutatlak Istenem, Benned akarok szüntelen megújulni, hogy végül Benned nyerhessem el békességemet, boldogságomat! Ámen
 


Keresztelő Szent János főünnepKeresztelő Szent János főünnep  
Iz 49,1-6; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66. 80
„Férfiak, testvérek! Ábrahám nemzetének fiai és a köztetek lévő istenfélők! Ennek az üdvösségnek az igéje hozzánk küldetett”

Keresztelő Szent János születését magas rangú liturgikus ünnepel tiszteli meg az egész katolikus Anyaszentegyházban és ezen az ünnepen a szentleckét nem prófétáktól veszi az Egyház, hanem az Apostolok Cselekedetei című szentírási könyvből. Ez a szentlecke fontos üzenet volt ott a pizidiai Antiochiában Szent Pál apostol ajkáról a zsidó zsinagógában. Az Ószövetség népe egyre idegesebben figyelte a keresztény hithirdetők, apostolok és tanítványaik prédikációiban hangoztatott alapigazságot, hogy nem a zsidó vallás hozza el Izrael népének az üdvösséget, hanem a Messiás, aki az ő nemzetükből születik. Ezért szövi bele beszédébe Szent Pál: „Izraelita férfiak és ti istenfélők, halljátok! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és naggyá tette a népet, amikor Egyiptom földjén jövevények voltak. Azután hatalmas karral kivezette őket onnan” (ApCsel 13,16-17) Új hazát adott nekik, bírákat és királyokat. „Dávid királyt támasztotta nekik, aki mellett tanúságot is tett, mondván: Szívem szerint való férfit találtam, Jessze fiát, Dávidot, aki megteszi majd minden akaratomat. Az ő ivadékából támasztotta Isten az ígéret szerint Izrael üdvözítőjét, Jézust, akinek eljövetele előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Mikor pedig János bevégezte pályafutását, azt mondta: Nem az vagyok, akinek tartotok engem; utánam jön, akinek a lábáról a saruit sem vagyok méltó megoldani”. (22-25) A Megváltó tehát egyedül Jézus. Isten ezt már Ábrahámnak is megmondta: „Benned nyer áldást a föld minden nemzetsége”. (Ter 12,3) Ezt kell megérteni minden népnek: „Férfiak, testvérek! Ábrahám nemzetének fiai és a köztetek lévő istenfélők! Ennek az üdvösségnek az igéje hozzánk küldetett”. (26) Ebben a megszólításban nyilván a pogányokból megtért keresztényeket kell értenünk: a köztetek lévő istenfélők. Jézus megváltása által ők is Isten gyermekei, vagy azok lehetnek, ha hisznek Jézus Krisztusban és megkeresztelkednek. Szent Pál bennük nyilván az egész világ népeit szólongatta, minket, magyarokat is. Keresztelő János Jézus előfutára volt, a magyar nép gyermekei  a Kárpát-medencébe a nyugati kereszténység ezer éves védőbástyái.
 
 

Keresztelő Szent János születéseKeresztelő Szent János


Az Egyház hagyománya szerint a szenteket földi haláluk és egyben mennyei születésük napján ünnepeljük meg. Ez alól bizonyos szempontból kivétel Szűz Mária, akinek több ünnepe is van az év folyamán, valamint Szent József, akinek két ünnepe van (március 19. és május 1.), továbbá Keresztelő Szent János, akinek halálát augusztus végén, születését pedig a mai napon ünnepeljük.
A liturgikus ünneplések rendje e két ünneppel jelzi Keresztelő Jánosnak, mint a Megváltó előhírnökének jelentőségét, akiről Jézus maga mondta, hogy „asszonyok szülöttei között nem született nagyobb nála.” Az ő születésének rendkívüli körülményeiről olvastunk a mai ünnep evangéliumában. Szülei, Zakariás és Erzsébet, már idősek voltak, tehát nem számíthattak gyermekáldásra. A templomi szolgálatteljesítés közben Zakariásnak megjelent egy angyal, aki hírül hozta neki, hogy hamarosan gyermeke fog születni. Mivel Zakariás nem hitt az isteni küldött szavának, megnémult, s néma maradt egészen a jövendölés beteljesedéséig. János születésekor nyílik meg újra az ajka a jelenlévők csodálkozására.
Keresztelő Jánossal kapcsolatban a születésétől a fellépéséig semmit sem tudunk pusztában eltöltött életéről, de nem is ez a fontos az evangélisták számára. János akkor tűnik fel újra, amikor Jézus érkezését előkészítve a bűnbánat keresztségét kezdi el hirdetni az embereknek. A Jézussal való találkozás egyik feltétele mindannyiunk számára az őszinte bűnbánat.
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!