2019. szeptember 24., kedd

A pápa az olasz katolikus sajtó egyesületéhez: Bátran mondják a közösséget építő igazatA pápa az olasz katolikus sajtó egyesületéhez: Bátran mondják a közösséget építő igazat

Hétfőn délben fogadta Ferenc pápa az olasz Katolikus Sajtó Egyesületének 170 tagját az Apostoli Palota Kelemen-termében az intézmény fennállása 60. évfordulója alkalmából, akik összejövetelük során közösségi hivatásukat értelmezték újra: miként tudják küldetésüket az evangélium és az egyház tanítóhivatala szellemében folytatni. A pápa hozzájuk intézett beszédében arra buzdította őket, hogy legyenek az újságírás lelkiismeretének a hangja és szolgálják a társadalmi összetartozást.
P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az újságíró minden áron és bátran mondjon igazat

Az újságíró mindenekelőtt képes különbséget tenni a jó és a rossz, az emberi és az embertelen között, amikor ma éppen összekeverik ezeket. Felépítik a tények emlékezetét és a társadalmi összetartozáson dolgoznak. Minden áron az igazat mondják, bátran, tisztelettel, sohasem arrogánsan – ajánlotta a pápa a katolikus újságíróknak.

Legyen szabad és felelősségérzettel teli  

Fontos a szabadság megőrzése a hallgatósággal és az olvasótáborral szemben, mindig az evangéliumi igen-igen, nem-nem szellemében. A kommunikációnak szüksége van valós szavakra, megannyi üres szó közepette. Éppen ebben áll a felelősségük: szavaik mondják el a világot, mintázzák meg azt, elbeszéléseik a szabadság és ne a szolgaság tereit teremtsék meg, a felelősségét és ne a hatalomtól való függőségét.

Építő szavakat használjanak

Itt rögtönözve megjegyezte a pápa, hogy ha egy újságíró ezen az úton akar haladni, akkor a mögötte álló főszerkesztő azt mondja neki: „Nem, ezt nem lehet publikálni”, vagy pedig az igazság belekerül a pénzügyi érdekek lombikjába és végül azt teszik közzé, ami nem igaz, nem szép és nem jó. Elődeik közül azonban sokan megtanulták, hogy a béke, az igazság és a szolidaritás szavának akár egyszeri, tanúságtétellel hitelesített használata képes igazabb és szolidárisabb társadalmat építeni. Sajnos ennek az ellenkezője is igaz. Ti ellenben járuljatok hozzá, hogy leleplezzétek a hamis és romboló szavakat! – ajánlotta a pápa.

Az újságíró feladata a hiteles források azonosítása, az összefüggésbe helyezés

A közösségi háló, az internet korában az újságíró feladata a hiteles források azonosítása, az összefüggésbe helyezés, a helyes magyarázat és az értékrend szerinti mérlegelés. Példaként megemlítette a pápa azt a rossz válogatást, mely a hírek szintén elfelejtkezik az utcán meghalt emberekről, de azonnal beszámol a legkisebb tőzsdei mozgásokról. Ez azt jelenti, hogy valami így nem működik.

Mondjanak el olyan történeteket, melyek szociális, közösségi barátságot teremtenek

A pápa a továbbiakban arra bíztatta a katolikus sajtó képviselőit, hogy ne féljenek megfordítani a hírek rendjét, vagyis adjanak hangot annak, aminek nincs hangja. Mondjanak el olyan történeteket, melyek szociális, közösségi barátságot teremtenek. Mesék helyett azonban valós híreket mondjanak el. Azt ajánlotta a pápa, hogy olvassák az idők jeleit, köztük a Laudato si dokumentumát mely szerinte nem ökológiai enciklika, hanem társadalmi enciklika, mely előmozdítja az átfogó emberi fejlődés modelljét.       

Az újságírás világában is szükség van az elszáradt ágak lemetszésére

Végül a megtisztítás feladatáról szólt a pápa. Az újságírás világában is szükség van az elszáradt ágak lemetszésére, melyek elvesztették a kapcsolatot a gyökerekkel, hogy egyáltalán gyümölcsöt tudjanak teremni. Ma olyan történelmi és kulturális környezetben élnek, mely radikálisan különbözik attól, amelyben születtek. Időközben a közösségi működtetés karcsúbb és misszióra összpontosító modelljei fejlődtek ki. Félelem nélkül járják ezt az utat és belülről reformálják magukat, hogy mind jobban tanúságot tehessenek – zárta az olasz katolikus sajtó egyesületének tagjaihoz intézett beszédét Ferenc pápa. Útravaló – 2019. szeptember 24.Útravaló – 2019. szeptember 24.


Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Szent Gellért a Szentföldre indult, ám egy vihar következtében Magyarország felé folytatta útját. Élete végén Budára tartott, hogy hivatali kötelességét teljesítse, amikor meggyilkolták. Legendája szerint az előző éjszaka látomásban részesült, a Szűzanya a szent színeket nyújtotta neki, amiből arra következtetett, vértanúság várja, ezért meggyónt, megáldozott, és így folytatta útját. Úgy halt meg, mint a protomártír, Szent István: Úr Jézus Krisztus, ne vedd nekik ezt bűnül, mert nem tudják, mit cselekszenek. Isten sokszor felülírja legszentebb elhatározásainkat is, és más útra vezet. Ha nem torpanunk meg ilyenkor, hanem erőt merítünk azokból az egyszerű eszközökből, amiket az Egyház kínál, a kegyelem bennünket fölülmúló gyümölcseit teremjük meg, a Lélek ereje által.Évközi huszonötödik hét keddjeÉvközi huszonötödik hét keddje


Szent Lukács nem jelöli meg Jézus anyja és a rokonok érkezésének okát, de Márk művében magyarázatot találunk rá. Ő megemlíti, hogy a Jézus körül terjedő nyugtalanító hírek miatt érkeznek, miszerint egyesek megszállottnak tartották (vö. Mk 3,21). A jelenetből kiderül, hogy Jézus körül olyan nagy a tömeg, hogy nem férnek a közelébe. Közvetítők viszik meg jövetelük hírét Jézusnak. Válaszában Jézus nem tagadja meg családját, tévedés volna így értelmezni szavait. Inkább arról van szó, hogy a természetes családja mellé felállít egy másik „családot”, mindazoknak a közösségét, akik hallgatják tanítását és ahhoz igazítják életüket. Jézusnak ebbe a nagy családjába minden ember beletartozhat, aki nyitott az üzenet befogadására és megvalósítására. Itt is visszatér az a gondolat, amivel korábban már többször találkoztunk: a krisztusi tanítás meghallgatását a hallottak megélése, megvalósítása követi. Aki nem jut el erre a magasabb szintre, az homokra építi életének házát.
A történet kapcsán érdemes elgondolkodnunk azon, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Úrral? Vágyakozunk-e naponta jelenlétére? Beengedjük-e életünkbe őt, aki az igazság tanítását hirdeti nekünk? Törekszünk-e úgy élni, ahogyan azt az Úr példája mutatja? Törekszem-e arra, hogy ne kényszerből vagy kedvetlenül tegyem meg parancsait, hanem örömmel és szeretettel?
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Segíts minket életünk során, hogy eljussunk az örökkévalóságba! 


2019. szeptember 23., hétfő

Reklám, prozelitizmus, minősítő jelzők nélküli kommunikációt! – Ferenc pápa beszédeReklám, prozelitizmus, minősítő jelzők nélküli kommunikációt! – Ferenc pápa beszéde

„Egymás tagjai vagyunk” címmel tartja közgyűlését ezekben a napokban a Szentszék Kommunikációs Dikasztériumának vezetése. Ferenc pápa ebből az alkalomból fogadta hétfőn reggel kilenc órakor a dikasztérium 500 tagját. Előre megírt beszédét nem olvasta fel, hanem átnyújtotta Paolo Ruffini prefektusnak, a dikasztérium vezetőjének, aki 2018. július 5-én kapta tőle a megbízatását. Most arra kérte őt, hogy továbbítsa és ismertesse a munkatársainak a hivatalos szöveget, „mert ha felolvassa, akkor sokan elalszanak rajta”. Ferenc pápa végül szabadon rögtönzött beszédében a kommunikátor három fontos feladatát emelte ki. Először is saját maga vonódjon bele a kommunikációba, legyen része annak. Másodszor kerülje a prozelitizmust, ne csináljon reklámhíreket és legfőképp kerülje a minősítő jelzők használatát. Az utolsó és legfontosabb szempont a kommunikátor számára, hogy tudjon a mártírok, Krisztus tanúságtevői módjára kommunikálni, egészen a vére ontásáig.

A kommunikáció belülről jön és kifelé fordul

A kommunikáció egy magatartás, nem pedig irodai munka, ahol reklámot készítenek – kezdte beszédét a pápa. A kommunikáció az Isten iránti vágyat fejezi ki, vagyis közölni önmagát, amit a teológusok perikorézisnek neveznek és azt jelenti, hogy az ember először önmagán belül kommunikál, aztán másoknak. A kommunikálás Isten létéből vesz kezdetet és ugyanazt a magatartást akarja folytatni. Nem tud egyedül maradni, mert szüksége van a kommunikációra, hogy  közölje, ami az övé és amit a világban igaznak, igazságosnak, jónak és szépnek gondol.

A kommunikáció az egész embert igényli

A kommunikáció az egész embert igényli, mert lelkével, testével és elméjével kommunikál az ember, szívével és a kezével. Mindennel. Idézte a pápa „földjének” a mondását: az ember a „testével tűzbe veti magát”, semmitől sem kíméli magát. A legnagyobb kommunikáció a szeretet, amikor a szeretetben azt látja, hogy az a kommunikáció teljessége: szeretet az Isten és az ember felé.   

A kommunikátor hivatását a vértanúság dimenziója igazolja                                     

Hogyan kell kommunikálni? – tette fel kérdést a pápa. Az egyik dolog, amit nem szabad csinálni, a reklám. Ne csináljatok reklámot! – sürgette a pápa ismételten. Ne csináljatok úgy, mint ahogy azt teszik az emberi vállalkozások! Egy műszóval élve: Ne csináljatok prozelitizmust! A kommunikáció legyen keresztényi, ne prozelita. Ahogy XVI. Benedek mondta világosan: „Az egyház nem prozelitizmus, hanem vonzás révén gyarapodik”. Ez a vonzás a tanúságtétel. A mi kommunikációnknak tanúságtételnek kell lennie. Ha egy igazságot jóság és szépség nélkül akartok közvetíteni, hagyjátok abba, ne tegyétek! . Ha egy igazságot úgy akartok közvetíteni, hogy nem vonódtok bele abba, vagyis saját életetek tanúságtétele nélkül teszitek azt, akkor inkább ne csináljátok. A tanúságtétel aláírása ott van minden dolgunkban, amit teszünk. A kommunikátor hivatásának ez a vértanú dimenziója.

Az evilágiság kísértése, ne féljük, hogy kevesek vagyunk  

Szabadon fogalmazott beszéde második alapgondolataként Ferenc pápa a beletörődés és az evilágiasság veszélyeire mutatott rá, melyek oly sokszor belépnek a keresztény ember szívébe. Látjuk, hogy a világ egy pogány világ és ez nem újdonság. Kezdettől a világ mindig a pogányság jelképe. Jézus az utolsó vacsorán azt kéri az Atyától, hogy őrizze meg a tanítványokat, hogy ne essenek a világba, az evilágiasságba. Ennek a levegője nem újdonság a 21. században. Mindig volt veszély, mindig volt kísértés, mindig volt ellenség: az evilágiasság. Jézus pedig értük imádkozik, hogy az Atya mentse meg őket a világtól. Sokan pedig így gondolkodnak: Igen, egy kicsit be kell zárkóznunk, hogy egy kicsi, de hiteles egyház legyünk.

Kerüljük a lemondás, a panaszkodás és a belenyugvás rossz szellemét

Ferenc pápa kijelentette, hogy ő allergiás ettől a szótól: hiteles, autentikus. Ez a „kicsi, de hiteles” egy önmagunkba zárkózás, melyet megkísért a beletörődés. Kevesek vagyunk, de nem úgy kevesek, mint akik védekeznek, mert ők kevesek és az ellenség nagy. Kevesek vagyunk, mint a kovász, kicsik, mint a só: ez a keresztény hivatás. Ne szégyenkezz, hogy kevesen vagyunk és ne gondold, hogy az egyház jövője a választottak egyháza lesz. Ekkor úgy járnánk újból, mint egykor az esszénusok eretneksége. A lemondás, a panaszkodás és a belenyugvás rossz szelleme nem a Szentlélektől jön. Ne féljünk attól, hogy kevesen vagyunk. Igen kevesen vagyunk, de a misszió szándékával, hogy megmutassuk másoknak, hogy kik vagyunk. Ahogy Szent Ferenc küldte a testvéreket misszióba: „Hirdessétek az evangéliumot és ha szükséges, akkor szóval is”, vagyis a tanúságtétel áll az első helyen.

Nem a művészek, nem a prédikátorok és nem is az igaz és teljes hit őrzői éltetik az egyházat

Egy jelenlévő litván érsek láttán Ferenc pápa az általa kinevezett új kaunasi bíborosra utalt, aki sok év börtönbüntetést szenvedett. A vértanúk adnak életet az egyháznak, nem a művészek, nem a mi nagy prédikátoraink, és nem is az igaz és teljes hit őrzői. Nem, a mártírok. A vértanúk egyháza. A kommunikáció azt jelenti, hogy kommunikáljuk ezt a nagy gazdagságot, ami a miénk.    

Legyen a ti jelzők nélküli kommunikációtok komoly és szép! 

Beszéde harmadik részében Ferenc pápa a jelzők és határozók használatának a jelentőségére emlékeztette a szentszéki kommunikátorokat. A jelzők és határozók kultúrájába estünk és elfelejtettük a főnevek erejét. A kommunikátornak meg kell értetni a főnevek valóságát, melyek a személyek valóságát tükrözik. A valósággal kell kommunikálni, anélkül, hogy megédesítenénk jelzőkkel és határozókkal. Ez egy keresztény dolog. Miért kell azt mondani, hogy hiteles keresztény? Keresztény, ami azt jelenti, hogy Krisztusé vagyok. Ez erős, mint egy főnévvé lett melléknév. A jelzők kultúrájából a főnevek teológiája felé kell haladni. Ez legyen a ti jelzők nélküli kommunikációtok, komoly és szép! De ne a rokokó szépsége. A szépség magából a főnévből tűnjön ki, eper nélkül a tortán – fejezte be szabadon fogalmazott beszédét Ferenc pápa a Szentszék Kommunikációs Dikasztériumának 500 tagjához.


Útravaló – 2019. szeptember 23.Útravaló – 2019. szeptember 23.


Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Az Úristen a vele egységben élő léleknek, akinek az ige magva a szívébe hull, és cselekedeteiben termést hoz, ad egy belső ismeretet, ami a Lélek gyümölcse, és különbözik e világ ismeretétől, miként a bölcsesség ajándéka sem azonos az ókori filozófusok bölcsesség fogalmával. Ez adatott meg gyóntatásai alkalmával a mai nap szentjének, Pio atyának, aki oly sokszor tudta kimondani, amit a hozzá járuló emberek nem mertek, akartak, tudtak bevallani maguknak vagy éppen Istennek. Kérjük ma Istentől azt a kegyelmet, hogy a vele való kapcsolatban és egységben eljussunk arra az őszinteségre, amelynek gyümölcseként tisztán kinyilvánulhatnak az Úr gondolatai szavainkban, cselekedeteinkben.


Évközi huszonötödik hét hétfőjeÉvközi huszonötödik hét hétfője


A mai evangéliumi részben Jézus egy rövid példát mond a lámpáról, amelyet olyan helyre tesznek, ahonnan az egész házat bevilágítja. Szent Márk írásában ennél a példánál a lámpa a lényeges, amely Krisztus tanítását jelképezi. Eszerint az Úr tanítása nem maradhat rejtve, hanem mindenkihez el kell juttatni annak világosságát, igazságát. A Lukács szerinti változatban viszont nem a lámpa, hanem az azt meggyújtó és központi helyre helyező személy áll a középpontban. Ezek szerint Krisztus az, aki elhozza az emberek számára a hit és az üdvösség világosságát jelentő tanítást.
Ő a próféta, aki megtérésre hívja az embereket. Ő a Mester, akinek életformáját megtanulják tanítványai. Ő a gyógyító, aki nem megy el a betegek mellett, hanem irgalmasságot tanúsít irántuk. Ő a törvények hiteles magyarázója, aki szavával és példájával tanítja az isteni parancsokat. Ő az Úr, akinek átadják életüket azok, akik követésére vállalkoznak. Ő a magvető, akinek szava jó magként hull mindazok szívébe, akik az örök életre vágyakoznak és elindulnak az üdvösség útján. Ő a tanító, aki újszerű módon mutatja be az Istennek tetsző életvitelt. És immár ő a fény hordozója, az emberek megvilágosítója, aki a bűn sötétségéből és a hitetlenség homályából az igaz élet és a hit világosságára vezeti az embereket.
Az evangélium fénye és Krisztus személye az én számomra is utat mutat az üdvösségre.
© Horváth István Sándor

Imádság

Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A veled való találkozás egykor megerősítette az apostolokat a szeretetben. Új hit és új remény ébredt bennük. Új erőre gyulladtak a te szeretetedtől, majd pedig pünkösdkor megkapták a Szentlélek ajándékát, hogy erős lélekkel végezzék az evangélium hirdetését és az emberhalászatot. Új élet kezdődik számomra is. Adj nekem erőt ahhoz, hogy végigfussam pályámat, és teljesítsem azt a feladatot, amelyet rám bízol, hogy tanúságot tegyek az evangélium igazságáról a reményvesztett embereknek. 2019. szeptember 22., vasárnap

Útravaló – 2019. szeptember 22., évközi 25. vasárnapÚtravaló – 2019. szeptember 22., évközi 25. vasárnap


Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Ma gyakran beszélnek arról, hogy elfogy a hívők közössége. Legtöbbször azt látni, tétlenül, olykor közönyösen szemléljük ezt a folyamatot, nemegyszer asszisztálunk is hozzá, amit tetéz, hogy a negatív élmények feszültsége sarokba szorít minket, és így már a létben maradásért sem küzdünk: önként adjuk át a hitélet világát a csendes enyészetnek. Ebben a közegben a mai példabeszéd iránymutatásként két dolgot állít elénk: az okosságot és a megbízhatóságot. A példabeszéd intézője okos ember. Az adóslevelek módosításával ugyanis nem a gazdáját megillető pénzösszeget írja át, hanem az uzsorakamat viszonyítási alapját változtatja meg. Így az eladó megkapja, ami jogosan az övé, a vevő pedig hálás, mert a jogtalanul követelt összeg csökken. Ura ezt, a megmaradásért vívott gyakorlatias okosságot dicséri benne. Erre épülJézus konklúziója is, amit ha saját korunkra értelmezünk, így szólhat: ne engedjetek a sarokba szorításnak, hanem forduljatok vele szembe! Minél inkább azt érzitek, hogy Isten nélkülivé válik a világ, ti nézzetek körül környezetetekben, és találjatok rá, hol és hogyan érinthetők meg az emberek. A hit háttérbe szorulása nekünk ugyanis éppen azt a felszólítást hordozza: a hamis mammon világában élőkhöz van hivatásunk, onnan kell barátokat szereznünk, egyszerűen azért, mert ma ott él az emberek legjelentősebb része, ez az Egyház és a tanítvány missziós területe. Ám nagyon fontos, hogy ismerjük őket, azaz arca legyen számunkra ezeknek az embereknek. 
Nemrég egy jegyesoktatáson két hitetlen – egyikük igen kemény kritikus –, és egy lombikprogramból született személy volt jelen. Ezt látva, ott volt bennem a feszültség, miként beszéljek egy ilyen közegben a család, a mesterséges megtermékenyítés egyházi értelmezéséről vagy éppen az imádságról. Arra jutottam, megpróbálom ezeket mindenféle feszültség és megalkuvás nélkül eléjük tárni, és úgy bemutatni, mint számukra is választható lehetőséget. A találkozásokon sok kritika hangzott el, de az utolsó alkalommal éppen ők jegyezték meg: arra számítottunk, hogy itt majd meg akarnak téríteni minket, ehelyett meghívást kaptunk az Egyház életrendszerébe. E tapasztalat alapján éreztem meg: a nem hívők és közénk emelkedő egyik legnagyobb fal, hogy ők arra számítanak, mi meg akarjuk téríteni őket, amitől menekülnek. Ezt a retorikát kellene átváltanunk a meghívás nyelvezetére, amiben – félelemből, népszerűségvágyból, kisebbségi érzetből – nem tagadjuk le, amit és Akit tovább kell adnunk, de arca lesz számunkra azoknak is, akiknek Krisztust át kell hagyományoznunk.
Jézus az e létért vívott küzdelemben való megbízhatóságról is beszél, ami ugyancsak különösen fontos a mai életben. Családok mondják el, milyen nehéz olyan vállalkozót találni, aki ha nem is szívvel-lélekkel, de legalább szakszerűen végzi feladatát, és nem hagyja ott őket egy befejezetlen épülettel. Valószínű, a megbízhatóság az élet más területein is hiányt szenved, ami megint a keresztényeknek nyit teret: nekünk kell ezt az űrt betöltenünk, olyan minőségű munkavégzéssel, amire támaszkodni lehet, ahol Isten is otthonra találhat, mert benne neki készítettek helyet. Volt az egyházközségünkben egy ápolónő, aki haldoklók mellett vállalt munkát, és áldozatossága miatt keresve keresték őt az emberek. Ő pedig a betegeitől mindig megkérdezte: örülnének-e, ha egy atya elhozná a szent kenetet? Munkája, megbízhatósága által nyert az Úrnak lelkeket.
Örökfogadalmunk miséjében, jól emlékszem, a mai evangélium hangzott el, és a tartományfőnök azt mondta nekünk: hűségünk növelője és próbája, hogy életünk során egyre nagyobb megbízhatóságot vár el tőlünk a Rend. Összecsengett ez szerzetesi életünk első évével, amikor az egyik novíciustársunk vagy túllocsolta, vagy kiszárította a növényeket. Magiszterünk, Balázs atya erre így szólt hozzá: figyelj oda azokra a növényekre, mert ebben a munkában tanulod meg, hogy kell jól gondozni a lelkeket!


Ferenc pápa: Bánjunk leleményesen az Úr által ránk bízott értékekkel!Ferenc pápa: Bánjunk leleményesen az Úr által ránk bízott értékekkel!


Szeptember 22-én a vasárnapi evangéliumról, a tisztességtelen intézőről szóló jézusi példabeszédről elmélkedett a Szentatya a déli Angelus elmondásakor, egyúttal arra biztatta a híveket, hogy imádkozzanak az elvándorlókért és a menekültekért.

A pápa magyarra fordított beszédét teljes egészében közreadjuk.
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
A mai, vasárnapi evangélium példabeszédében (vö. Lk 16,1–13) egy ravasz és tisztességtelen ügyintéző a főszereplő, akit azzal vádolnak, hogy elherdálta ura vagyonát, s ezért hamarosan elbocsátás vár rá. Ebben a nehéz helyzetben ő nem tiltakozik, nem próbálja igazolni magát, de nem is csügged, hanem kitalál egy megoldást arra, hogy nyugodt jövőt biztosíthasson magának. Mindenekelőtt világos helyzetfelismeréssel reagál, elismeri határait: „Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek” (Lk 16,3); aztán ravaszul cselekszik, utoljára még egyszer kirabolja gazdáját. Hívja ugyanis az adósokat, és csökkenti urával szembeni adósságaikat, hogy barátaivá tegye őket, ők pedig majd meghálálják ezt neki.
Nyilvánvaló, hogy Jézus nem azért hozza ezt a példát, hogy tisztességtelenségre, hanem hogy leleményességre biztasson. Hangsúlyozza ugyanis: „Az úr dicsérte a hamis intézőt, mert furfangosan járt el” (Lk 16,8), vagyis az okosságnak és a ravaszságnak azzal a keverékével, amely lehetővé teszi, hogy kilábalj a nehéz helyzetekből. Az elbeszélés értelmezési kulcsát Jézus felszólításában találjuk: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba!” (Lk 16,9). A „hamis mammon” a pénz – az „ördög ganajának” is mondják –, általánosságban az anyagi javak.
A vagyon arra ösztönözhet, hogy falakat emeljünk, szakadásokat támasszunk, és másokat hátrányosan megkülönböztessünk. Ezzel szemben Jézus arra biztatja tanítványait, hogy fordítsák meg az irányt: „Szerezzetek magatoknak barátokat a vagyonnal!” Arra szólít fel tehát, hogy tudjuk a javakat és a vagyont kapcsolatokká alakítani, mert az emberek többet érnek a tárgyaknál, és többet számítanak, mint a birtokolt vagyon. Az életben ugyanis nem az hoz gyümölcsöt, akinek nagy vagyona van, hanem aki sok köteléket, sok kapcsolatot, sok barátságot tud teremteni és fenntartani a különféle „javak”, vagyis az Isten által nekünk ajándékozott adományok által. De Jézus a végcélját is megjelöli biztatásának: „Szerezzetek magatoknak barátokat a vagyonnal, hogy befogadjanak titeket az örök hajlékokba!” Ha képesek leszünk vagyonunkat a testvériség és a szolidaritás szolgálatába állítani, akkor a mennyországban nemcsak Isten fogad majd bennünket, hanem azok is, akikkel jól sáfárkodva megosztottuk mindazt, amit az Úr rendelkezésünkre bocsátott.
Ez az evangéliumi szakasz bennünk is felébreszti a gazda által kirúgott tisztességtelen intéző kérdését: „Most mitévő legyek?” (Lk 16,3). Amikor megtapasztaljuk gyarlóságainkat és elbukásainkat, Jézus biztosít bennünket, hogy mindig van időnk arra, hogy valami jóval jóvátegyük az elkövetett rosszat. Aki másnak fájdalmat okozott, szerezzen örömöt valakinek; aki jogtalanul elvett valamit, adjon a javaiból egy szűkölködőnek! Ha így teszünk, az Úr megdicsér majd, mert „furfangosan cselekedtünk”, vagyis annak az embernek a bölcsességével, aki Isten gyermekének vallja magát, és kockára teszi önmagát a mennyek országáért.
A Boldogságos Szűz Mária segítsen bennünket leleményesnek lenni, hogy biztosítsuk magunknak nem a világi sikert, hanem az örök életet, hogy a végítéletkor a rászorulók, akiket segítettünk, tanúsíthassák, hogy megláttuk és szolgáltuk bennük az Urat!
A Szentatya szavai az Angelus elmondása után:
Kedves testvéreim!
Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak, Olaszországból és más országokból jött zarándokok! Külön is köszöntöm a Via Pacis gyaloglóverseny résztvevőit, akik végigjárták délelőtt Róma utcáit, hogy elvigyék a különböző kultúrák és vallások közötti béke, testvériség és főleg párbeszéd üzenetét.
Köszöntöm a lengyel katolikus misszió Németországban működő csoportját; a procidai „San Leonardo” kórust; a Firenze melletti Settimellóból jött bérmálkozó fiatalokat; és a Szép Szeretet Nővéreit, akik alapításuk 25. évfordulójára emlékeznek.
Jövő vasárnap, szeptember 29-én tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját. Ebből az alkalommal itt, a Szent Péter téren mutatom majd be a szentmisét. Hívlak benneteket, hogy vegyetek részt ezen a szertartáson, hogy imával is kifejezzük közelségünket a világon élő valamennyi elvándorlóhoz és menekülthez.
Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!Évközi huszonötödik hét vasárnapjaÉvközi huszonötödik hét vasárnapja


Egy bűnöző történetének tanulsága

Jézus mai példabeszéde hallatán felcsillanna a szeme napjaink adókerülőinek, szélhámosainak, becstelen kereskedőinek, korrupt hivatalnokainak, dörzsölt üzletembereinek, gátlástalan számlahamisítóinak, pályázati ügyeskedőinek és a lebukást eddig elkerülő sikkasztóinak, de ők nem hallják a hűtlen intézőről szóló történetet, mert nem szentmisére járnak, hanem vélhetően most is fekete ügyleteikkel és csalásaik szervezésével foglalkoznak. Ha a szentmisén jelenlévők vagy e történetet hallók közül valaki mégis „védőszentjét és példaképét” látná a hűtlen intéző személyében, akkor arra kérem az illetőt, hogy gondolkodjon el saját lelkületén. Jézus dicsérete ugyanis nem szentté avatást jelent, mert a dicséret nem a csalásnak szól, hanem annak, hogy egy nehéz helyzetben valaki megtalálja a kiutat, a megoldást.
A történet, amit Jézus elmond, nagyon egyszerű, de a helyes üzenet megfejtése már egyáltalán nem az. Már Lukács evangélistának is gondot jelenthetett a helyes értelmezés, erre utal, hogy a történet után több mondás szerepel, amelyek kivétel nélkül azt a célt szolgálják, hogy megmagyarázzák a tanítást és megóvják Jézus mondanivalóját a téves értelmezésektől. A történet szerint egy intézőt az a vád ér, hogy rosszul gazdálkodik a rábízott javakkal, eltékozolja ura vagyonát. Az úr nem vizsgálja ki az esetet, tehát nem derül ki, hogy a vád jogos volt-e vagy csak féltékenységből, irigységből, rosszindulatból született-e a feljelentés, a hamis vádaskodás. Mivel napjainkban is előfordul ilyen, ezért senki nem is gondolja, hogy 2000 évvel ezelőtt nem történhetett ilyen. Az úr tehát az eset kivizsgálása nélkül dönt, az intézőnek távoznia kell, nem tart igényt többé a munkájára. Az intéző nem áll neki védekezni, nem vitatkozik urával, hanem gyorsan kitalálja, hogyan gondoskodhat jövőjéről, hogyan tud magának barátokat szerezni. A barátokon jelen esetben bűnrészeseket kell értenünk, akik belemennek a csalásba, megkárosítják az urat, akitől korábban kölcsönt kaptak, tehát az ő felelősségük is legalább akkora, mint az intézőé. Ez bizony nem egy gyermekeknek szánt tanmese és nem is gyermeki lelkű felnőtteknek szóló motivációs történet, hanem egy bűnöző, egy bűnszervezet története.
Mit akart Jézus mondani ezzel a történettel? A világban uralkodó szociális igazságtalanság, a gazdagok és a szegények közti egyenlőtlenségek láttán kézenfekvő volna egy olyan magyarázat, miszerint az úr uzsorakamatot kért adósaitól, megérdemelte, hogy becsapták, megkárosították, csökkentették hasznát, amely jogtalan volt. Szép ez a gondolat, de úgy tűnik, hogy Jézus nem erkölcsi tanítást akar mondani, nincs ilyen jellegű befejezése a történetnek. Az egyik helyes értelmezés kulcsa a történethez fűzött első mondásban lelhető fel, amely így hangzik: „Az úr (Jézus) dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból”, pénzből, vagyonból. Az intéző nem esett kétségbe, hanem leleményesen gondoskodott jövőjéről. Józanul átlátta a helyzetet és gyorsan cselekedett. Használta az eszét és kigondolta, hogy egy vesztes helyzetből, hogyan tud a lehető legjobban kikerülni. Amikor az Isten országába való bejutás és az üdvösség megszerzése a tét, akkor ilyen leleményességre van szükségünk. Természetesen nem csalásra, mert Istent nem tudjuk becsapni vagy megtéveszteni, hanem józan gondolkodásra, felelősségteljes döntésre és cselekvésre.
Az utolsó mondás még ennél is jobb értelmezési kulcsot ad kezünkbe. Így hangzik: „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak.” Nem lehet egyszerre Istennek is és a pénznek, a vagyonnak is szolgálni. Jézus üzenete ez: Állítsuk életünket Isten szolgálatába! Egyedül őt tekintsük életünk Urának!
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem az üdvösségért! Adj erőt mindannak megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Segíts engem abban, hogy becsületesen, tisztességesen élve, az embereket szolgálva és hozzád hűségesen haladjak előre az örök élet útján! Céljaim és végső célom elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a Szentlélek! Taníts engem a tökéletes engedelmességre és istenszolgálatra és taníts engem embertársaim önzetlen szolgálatára! Te vagy életem Ura, örömmel szolgálok neked. 2019. szeptember 19., csütörtök

Útravaló – 2019. szeptember 19.
Útravaló – 2019. szeptember 19.


Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Aki számára az a szeretet a mérce, amivel Isten személyesen szereti őt, mindenkinél nagyobb bűnösnek érzi magát, ha az Úr törvénye ellen vét, mert a szeretet teljességének megérintettsége átalakítja az embernek a bűnhöz való viszonyát. Ezt mutatja a szentek példája, akik, látva a sok-sok kegyelmet, amit kaptak és elpazaroltak, merik kijelenteni: nekem mindenkinél nagyobb a vétkem, majd saját felelősségüket fölismerve a világ szemében sokszor túlzásnak tűnő lemondásokkal, jócselekedetekkel, imádságokkal mutatják meg Isten iránti vágyakozásukat. Ennek a jóvátételnek egy sajátos formáját állítja elénk az evangélium bűnös asszonya, aki mások mulasztásának vétkét ellensúlyozza, nem vádolva őket, hanem egyszerűen szeretetből megadva Jézusnak, ami neki jár.Ferenc pápa: A püspöki és papi szolgálat nem munkaszerződésFerenc pápa: A püspöki és papi szolgálat nem munkaszerződés


A püspökké szentelésének 25. évfordulóját ünneplő Edoardo Menichelli bíboros is koncelebrált szeptember 19-én reggel a Ferenc pápa által a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén. A Szentatya ezért a püspöki szolgálat ajándékáról elmélkedett.

A püspöki szolgálat az Úr ajándéka, aki ránk nézett és azt mondta: Kövess engem! Ne úgy tekintsünk  rá mint funkcióra vagy munkaszerződésre. A 80. évéhez közeledő nyugalmazott anconai érsek is koncelebrált a pápával, több más püspökkel és pappal együtt. Arra buzdította őket a pápa, fontolják meg Szent Pálnak Timóteushoz írt első levelét, ami a napi szentmise olvasmánya (1Tim 4,12–16): „Ne hanyagold el a benned levő kegyelmet, amelyet prófétai szó által a presbiterek kézföltételével kaptál.”
Először is egy ajándékról van szó, amelyet kaptam, amit meg kell őriznem. Minden ebből forrásozik, az ajándék szemléléséből.
Ha erről elfeledkezünk, ha kisajátítjuk az ajándékot és funkcióvá alakítjuk, akkor elvész a szolgálat szíve, elvész Jézus tekintete, amikor ránk nézett és azt mondta: Kövess engem!, elvész az ingyenesség.
Ez a kegyelem, amelyet prófétai szó által a presbiterek kézföltételével kaptunk, vonatkozik a püspökökre, de minden papra is – folytatta gondolatmenetét a pápa. Ajándékként, ne funkcióként tekintsünk papságunkra, őrizzük meg azt! Emberi dolog megfeledkezni az ajándék központi szerepéről, mint ahogy a mai evangéliumi szakaszban (Lk 7,36–50) a farizeus teszi, aki sok teendője közepette nem ügyel a vendégszeretet szabályaira. Jézus azonban rámutat az asszonyra, aki megteszi mindezt helyette: vizet ad a lábára, megcsókolja és megkeni fejét olajjal. Így járhatnak a papok is, ha sok a dolguk. Első feladatuk az evangélium hirdetése, de nem szabad elfelejteniük a forrást, ahonnan a szolgálatuk ered: ez pedig az Úrtól kapott ingyenes ajándék. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy segítsen nekünk megőrizni ezt az ajándékot, hogy papságunkra elsősorban ajándékként tekintsünk, és csak aztán szolgálatként! – fohászkodott a pápa minden papért, különösen pedig azokért, akik szentelésük 25. évfordulóját ünneplik.Évközi huszonnegyedik hét csütörtökjeÉvközi huszonnegyedik hét csütörtökje


Az evangéliumi jelenet helyszíne egy farizeus háza, aki vendégül látja Jézust. A vendéglátó neve csak később derül ki a történetben, Simonnak hívják. Az étkezést egy nő váratlan megjelenése zavarta meg, akiről mind a vendéglátó Simon, mind pedig a többi vendég jól tudta, hogy bűnös. Jézus vélhetően nem ismerte az asszonyt, nem tudott bűnös életviteléről, azaz nincs a hétköznapi életben szerzett információja róla. Erre az utal, hogy Simon elvárná Jézustól, hogy „természetfeletti módon”, isteni kinyilatkoztatásból tudjon a nő nyilvános bűnösségéről, s ne engedje meg közeledését, érintését. De mivel Jézusnak nincs ilyen „felülről származó” ismerete a nőről, ezért Simon azt gondolja, hogy nem lehet próféta. Téves vélekedésére Jézus rögtön rácáfol, hiszen belelát legtitkosabb gondolataiba, és olyan példabeszédet mond neki, ami választ ad Simon gondolataira, kételyeire.
Az asszony gondolkodása és cselekedete megvilágítja az őszinte bűnbánat természetét. Nem lehetett könnyű számára olyan emberek közé menni, akik tudtak bűnös életmódjáról. Őt ez mégsem tartotta vissza attól, hogy felkeresse Jézust és kifejezze iránta szeretetét. Egyetlen szót sem szól, hanem Jézus lábához borul, drága olajjal megkeni. Közben sír, könnyei peregnek az Úr lábára, ez valóban igaz bűnbánatának a jele.
Tudok-e sírni bűneim miatt? Isten iránti szeretetből fakad-e bűnbánatom?
© Horváth István Sándor

Imádság

Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg. Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!
  


2019. szeptember 18., szerda

Útravaló – 2019. szeptember 18.Útravaló – 2019. szeptember 18.


Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

A lelki restség egyik jele, amikor egy embernek egyszerűbb mindent szidnia, kikezdenie, mint bármit is tennie azért, hogy másként legyen; vagy örülnie annak, hogy a másik valamit jól végez. Ugyanígy a restség jele, amikor valaki mindig tesz valamit, de sosem azt teszi, amit igazán tennie kellene, és ezért boldogtalan egy egész életen át. Ebből fakad a gúny, a féltékenykedés, az állandó önigazolás. A mai evangéliumban Jézus azért panaszkodik, mert úgy érzi, Isten annyi mindent tesz az emberért, hogy mozgásba hozza, de mi mindig kifogásainkba menekülünk. Mik azok a kifogások, amelyek lebénítanak Istennel és embertársaimmal való kapcsolatomban? Vajon azok, akikkel szemben gúnyos, féltékeny, önigazoló vagyok, létükkel nem arra figyelmeztetnek, hogy hol szorulok megváltásra?


Ferenc pápa: Csak az marad tartós, ami Isten „kézjegyét” viseli magán!Ferenc pápa: Csak az marad tartós, ami Isten „kézjegyét” viseli magán!


Szeptember 18-án a Szentatya folytatta az Apostolok cselekedeteiről szóló katekéziseit. A nagytanács egyik bölcs tagjának, Gamálielnek az alakjára irányította a figyelmet, aki egy fontos megkülönböztetési kritériumot fogalmaz meg annak eldöntésére, mi származik Istentől, és mi pusztán emberektől.

A pápa lefordított katekézisét teljes egészében közreadjuk.
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Folytatjuk a katekéziseket az Apostolok cselekedeteiről.
A zsidók megtiltották az apostoloknak, hogy Krisztus nevében tanítsanak, Péter és az apostolok viszont bátran azzal válaszolnak, hogy nem engedelmeskedhetnek olyanoknak, akik fel akarják tartóztatni az evangélium útját a világban.
Ily módon a tizenkettő tanúságot tesz arról, hogy megvan bennük az a „hívő engedelmesség”, amelyet minden emberben fel akarnak ébreszteni (vö. Róm 1,5). Pünkösd óta ugyanis ők többé nem „különálló” emberek. Megtapasztalják azt a különleges együttműködést, amelynek révén nem önmagukat helyezik a középpontba, hanem azt tudják mondani: „mi és a Szentlélek” (ApCsel 5,32), vagy „a Szentlélek és mi” (ApCsel 15,28). Érzik, hogy nem mondhatnak egyszerűen „én”-t, immár olyan emberek, akik életének középpontjában nem önmaguk állnak. E szövetségtől megerősítve az apostolok nem hagyják, hogy bárki is megfélemlítse őket. Lenyűgözően bátrak voltak! Gondoljunk csak bele, hogy korábban gyávák voltak: Jézus elfogásakor mindnyájan leléptek, elmenekültek! Gyávákból ilyen bátrakká váltak! Miért? Azért, mert velük volt a Szentlélek! Velünk is ugyanez történik: ha bensőnkben ott működik a Szentlélek, lesz bátorságunk előrehaladni, megharcolni megannyi küzdelmet, de nem a magunk erejéből, hanem a velünk lévő Szentlélek által!
Nem hátrálnak meg, a feltámadt Jézus rettenthetetlen tanúi maradnak, mint minden idők vértanúi, beleértve a mi korunkat is. Vértanúk életüket adják oda, nem rejtik el, hogy ők keresztények. Emlékezzünk vissza, néhány évvel ezelőtt – de ma is számtalan vértanú van! –, négy évvel ezelőtt azok a kopt ortodox keresztények, valódi munkások, szenvedtek vértanúságot a líbiai tengerparton: mindnyájukat megölték. De utolsó szavuk az volt: „Jézus, Jézus!” Nem árusították ki a hitet, mert velük volt a Szentlélek! Ilyenek a mai vértanúk!

Az apostolok a Szentlélek „hangosbeszélői”, akiket a feltámadt Jézus azért küldött, hogy serényen és habozás nélkül hirdessék az üdvhozó igét.
Így is történt: ez a határozottság megrengeti a zsidó „vallási rendszert”, mely fenyegetve érzi magát, s erőszakkal és halálos ítéletekkel válaszol. A keresztényüldözés mindig ugyanolyan: azok, akik nem akarják a kereszténységet, fenyegetve érzik magukat, s ezért halált hoznak a keresztényekre. De a nagytanácsban egy farizeus eltérő hangja szólal meg, aki úgy dönt, hogy gátat szab övéi reakciójának: Gamáliel, egy megfontolt ember, „törvénytudó, akit az egész nép tisztelt”. Szent Pál az ő iskolájában tanulta „az atyák törvényének” megtartását (vö. ApCsel 22,3). Gamáliel felszólal, és megmutatja testvéreinek, hogyan kell gyakorolni a megkülönböztetés művészetét a megszokott mintákat meghaladó helyzetekben.
Ő megemlít néhány, magukat messiásnak kiadó embert, s ezzel rámutat arra, hogy minden emberi tervvel előfordulhat, hogy először elismerést kap, de aztán kudarcba fullad, míg minden, ami fentről származik, és Isten „kézjegyét” viseli magán, az tartós marad. Az emberi tervek mindig kudarcot vallanak; csak egy ideig működnek, mint mi. Gondoljatok csak a sok politikai tervre, melyek ide-oda változnak minden országban! Gondoljatok a nagy birodalmakra, gondoljatok a múlt század diktatúráira: iszonyú hatalmasnak képzelték magukat, azt hitték, a világ urai! És mégis mind összeomlottak. Gondoljatok arra, hogy ma is vannak ilyenek, gondoljatok a mai birodalmakra: ezek is össze fognak omlani, ha Isten nincs velük, mert az emberek saját ereje nem időálló. Egyedül Isten ereje időálló. De gondoljunk csak a keresztények történetére, az Egyház történetére is, oly sok bűn, oly sok botrány, oly sok rossz történt ebben a két évezredben. És miért nem dőlt össze? Mert Isten jelen van benne. Mi bűnösök vagyunk, és gyakran botrányokat is csinálunk. De Isten velünk van. Isten először minket ment meg, aztán majd őket; de mindig megment az Úr. Az erőt az adja, hogy „Isten velünk”. Gamáliel megemlít néhány, magukat messiásnak kiadó embert, s ezzel rámutat arra, hogy minden emberi tervvel előfordulhat, hogy először elismerést kap, de aztán kudarcba fullad. Ezért Gamáliel arra a következtetésre jut, hogy ha a Názáreti Jézus tanítványai egy csalónak hittek, akkor úgyis az lesz a sorsuk, hogy teljesen eltűnnek majd; ha viszont egy Istentől jövő embert követnek, akkor jobb feladni a harcot ellenük; és így figyelmeztet: „Nehogy az történjen, hogy Isten ellen harcoltok!” (ApCsel 5,39). Erre a megkülönböztetésre tanít bennünket.
Higgadt és széles látókörű szavak, amelyek lehetővé teszik, hogy új fényben láthassuk a keresztény eseményt, és „evangéliumot ismerő” kritériumokat kínálnak, hiszen arra hívnak, hogy gyümölcseiről ismerjük fel a fát (vö. Mt 7,16). E szavak megérintik az emberek szívét és elérik a kívánt hatást: a nagytanács többi tagja elfogadja az ő véleményét, s feladják halálos szándékaikat, vagyis hogy megöljék az apostolokat.
Kérjük a Szentlelket, hogy működjön bennünk, s így személyesen és közösségileg egyaránt szert tegyünk a megkülönböztetés képességére! Kérjük, hogy mindig meg tudjuk látni az üdvösség történetének egységét Istennek korunkban történő áthaladásának jelein keresztül és a körülöttünk lévő emberek arcán, s hogy megtanuljuk, hogy az idő és az emberi arcok az élő Isten hírnökei!
Ferenc pápa felhívása az általános kihallgatás végén:
Szeptember 21-én lesz az Alzheimer-kór világnapja. Ez a betegség sok férfit és nőt sújt, akik e betegség miatt gyakran válnak áldozatává erőszaknak, bántalmazásnak és visszaélésnek, melyek sárba tiporják méltóságukat. Imádkozzunk a szívek megtéréséért, és az Alzheimer-kórban szenvedőkért, családjaikért és azokért, akik szeretettel gondozzák őket! Az imádsághoz kapcsolom mindazokat, akik rákos betegségben szenvednek, hogy ők is minél több támogatást kapjanak mind a megelőzésben, mind e betegség kezelésében.Évközi huszonnegyedik hét szerdájaÉvközi huszonnegyedik hét szerdája


Az Isten országát hirdető Jézus, aki mindenütt nagy szeretettel fogadta azokat, akik tanítását akarták hallgatni, több alkalommal is a hallgatóság lelkére kötötte, hogy szavainak hallgatása még nem elegendő, hanem tettekre is kell azt váltani. Ezt a gondolatot szemléltette a sziklára és homokra épített ház hasonlata. Az okos ember hallgatja és megtartja a tanítást, ő az, aki sziklára épít. A balga megelégszik a hallgatással, de nem törekszik annak tettekre váltására, ő a homokra építő (vö. Lk 6,46-49). Az Úr azt kívánja, hogy tanítását fogadjuk szívünkbe, s ez alapján változtassuk meg életünket, újítsuk meg vallásosságunkat.
A mai evangéliumban szintén ez a gondolat kerül elő, de itt sajnos elmarad a pozitív példa, csupán azokról van szó, akik nem hajlandóak életmódjukon változtatni. Isten üzenete, jószándékú figyelmeztetése ugyan eljut hozzájuk, de azzal mit sem törődnek, úgy tesznek, mintha az nem vonatkozna rájuk, s nekik nem kellene változtatniuk életvitelükön. Jézus hasonlata talán egy korabeli gyerekjátékot idéz fel, hiába szól a furulya, mindenki elengedi a füle mellett, nem hajlandó senki sem táncolni.
Isten országának örömhíre napjainkban is elhangzik az Egyház szolgálata által, s ez a személyesen Krisztustól kapott küldetés nem is fog megszűnni az idők végéig. Ennek köszönhetően minden kor emberéhez eljut az üdvösség tanítása, s mindenkinek személyes felelőssége, hogy meghallja, szívébe fogadja-e azt.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Földi küldetésedet befejezvén visszatértél a mennybe, az Atya közösségébe, s ezzel megmutattad, hogy hová vársz bennünket. Megígérted, hogy elküldöd a Szentlelket, aki megerősít minket a tanúságtételben. Várjuk Szentlelked eljövetelét, aki megtanít bennünket arra, hogy az Egyház tagjaiként az evangélium örömhírét terjesszük a világban. E küldetésünk teljesítése közben sem feledkezünk el végső célunkról, azaz arról, hogy a mennybe jussunk. 


2019. szeptember 17., kedd

Útravaló – 2019. szeptember 17.Útravaló – 2019. szeptember 17.


Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Ezen a napon egy ferences nem tud másról írni, mint Szent Ferenc atyánk stigmatizációjáról, amit ma ünnepel a rend. 1224-ben, Alverna hegyén Assisi szegénye a világtörténelemben elsőként volt részese annak, hogy Jézus lehajolt, és ujjával írt a földre (Jn 8,6), azaz belevéste sebhelyeit a porból alkotott ember, Ferenc testébe, aki magával hozta a Keresztrefeszítettnek a képét, de nem művész keze által kő- vagy fatáblára vésve, hanem az élő Isten kezétől saját tagjaiba írva (Szent Bonaventura). A ferences lelkiség ma is ezt a képet hordozza az Egyházban: Isten hasonlóvá lett az emberhez, hogy az ember Krisztus által Istenhez hasonlóvá lehessen. Ennek képe a megfeszített Krisztus és a belőle részesedő, őt hordozó Assisi Szent Ferenc, az istenképűségnek ez a vonzása érint meg – azt hiszem – ma is minden ferencest.


Ferenc pápa: Az együttérzés Isten nyelvezeteFerenc pápa: Az együttérzés Isten nyelvezete


Nyissuk meg szívünket az együttérzésnek, mert ez vezet a valódi igazságosság útjára. Ne fordítsuk félre a fejünket a szenvedés láttán, lépjünk ki önzésünkből és a közönyből, próbáljunk Isten nyelvén beszélni: legyünk együttérzők – buzdított a pápa a Szent Márta-házban bemutatott kedd reggeli szentmisén mondott homíliájában.

Lukács evangéliumának mai szakasza (Lk 7,11–17) a naimi özvegy fiának feltámasztását beszéli el. Ebben a csodatételben Jézus megmutatja az együttérzés erejét, amelynek mintegy „áldozatául” esik az Úr. Sokan állták körül a síró asszonyt, de Jézus volt az, aki megértette, hogy min megy keresztül. Teljesen magára maradt az életben, miután férje után egyetlen fiát is elveszítette.
Az együttérzés révén vagyunk képesek megérteni a valóságot a maga mélységében – hangsúlyozta homíliájában a Szentatya. Kifejtette: az együttérzés olyan, mint a szív nagyítólencséje, ráébreszt a valódi arányokra.
Az evangéliumban Jézusnak sokszor megindul a szíve, az együttérzés Isten nyelvezete is. Ez nem azonos a sajnálkozással, amit például egy utcán elpusztult kutya láttán érzünk. „Szegény”, mondjuk szánakozva. Az együttérzés az, amikor bevonódunk a másik gondjába, életünk részévé tesszük. Az Úr is ezt teszi velünk. A kenyérszaporítás esete is jól példázza ezt: Jézus azt mondja a tanítványoknak az éhező tömeg láttán, kissé mérgesen: „Adjatok nekik ti enni!” Beleérzi magát az emberek helyébe, ahelyett hogy arra gondolna: menjenek a faluba kenyeret venni maguknak. Az Úr együttérzett velük, mert látta a sok embert, akik olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj – idézte fel a Szentatya.

Ha Isten nyelve az együttérzés, akkor az embereké sokszor a közöny – folytatta gondolatmenetét Ferenc pápa. Újra megemlítette azt a fényképet, amelyet a L'Osservatore Romano vatikáni fotósa készített: egy szegény asszony koldul az étterem előtt, ahonnan egy jól öltözött asszony kilép, de a kinyújtott kéz láttán félrefordítja a fejét. A kép címe: Közöny. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket: félrefordítjuk-e a fejünket ilyen helyzetekben, vagy hagyjuk, hogy a Szentlélek az együttérzés útjára vigyen bennünket, ami Isten egyik erénye?
A naimi fiú feltámasztásának történetére visszatérve a pápa kiemelte, hogy az életre keltett fiút Jézus visszaadta az édesanyjának, mintegy igazságot téve ezzel. „Az együttérzés tehát az igazságosság útjára vezet bennünket. Mindig adjuk vissza az embereknek, ami jár nekik, és így megmenekülünk az önzéstől, a közönytől, a bezárkózástól. Az Úr legyen együttérző mindnyájunkkal! Szükségünk van rá” – hangzott el Ferenc pápa kedd reggeli homíliájában.


Évközi huszonnegyedik hét keddjeÉvközi huszonnegyedik hét keddje


A tegnapi evangéliumban a kafarnaumi százados hite állt az elbeszélés középpontjában, amely hit azt eredményezte, hogy Jézus meggyógyította szolgáját. A történetben a szolga még élt, de már „halálán volt.” A mai evangélium egy még komolyabb esetről számol be, egy ifjú feltámasztásáról. Ő már halott, ismerősei a temetőbe viszik, a halálból hívja vissza őt az életre Jézus. Ebben az esetben nincs szó hitről és annak előzetes kifejezéséről. A hit itt más formában kap jelentőséget: a halott feltámasztását látva az emberek Istent dicsőítik azért, hogy „nagy próféta” támadt köztük. Vélekedésük egyértelműen annak jele, hogy Jézust, aki képes feltámasztani egy halottat, Isten küldöttének, Isten prófétájának tartják.
Figyelemreméltó az is, hogy senki nem kéri Jézus segítségét, hanem ő saját elhatározásából cselekszik. Részvét ébred szívében az özvegy iránt, aki egyetlen fiában azt a személyt veszítette el, akire idős korában támaszkodhatott volna, s aki gondoskodhatott volna róla. A részvét nem marad érzés az Úrban, hanem cselekedetre indítja.
A jelenet kezdetén mindenki néma, nem szólalnak meg az emberek, ahogyan az egy gyászmenethez illő. A csendet, a gyász és a bánat csendjét, az emberi tehetetlenség csendjét, az élet rendjét és a halál tényét tiszteletben tartó csendet Jézus szava töri meg. Először az özvegyhez szól a vigasztalás szavával, majd a fiút szólítja meg életre keltő szavával. Ettől kezdve mindenki beszélni kezd: először a feltámadt fiú, mintegy bizonyítékként, hogy valóban él, aztán az emberek kezdenek beszélni, Istent magasztalják, és később mindenfelé híresztelik a történteket. Jézus viszont már nem szól többet, hanem továbbmegy, hogy máshol is segítsen.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy bennünk való jelenléted átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket egymással is. Egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat és önmagadat az örök élet kenyereként adod nekünk, egy új közösséget, az Egyház élő közösségét hozod létre belőlünk. 2019. szeptember 16., hétfő

Útravaló – 2019. szeptember 16.Útravaló – 2019. szeptember 16.


Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Szeptemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj – halljuk az evangéliumban a százados szavát, amely a hívő ember számára az áldozás előtti imádságban nyeri el teljességét. Hiszen akkor és ott ezt már saját nevünkben mondjuk, mert tudjuk, mindig méltatlanul részesedünk az Úr testében, és ugyanígy az egész emberiség nevében is ismételjük, mert az emberiség mindig felkészületlen az érkező Úr fogadására. Végül pedig e fohásszal kérjük: halálunk óráján jöjjön értünk, ne kelljen nélküle meghalnunk. Jelenléte az Eucharisztiában és szent útravalóként való közelsége haldoklásunkban azt mutatja, látogatása mindig gyógyít és fölemel.


Ferenc pápa reggeli homíliája: Imádkozzunk a politikusokért, és kérjük, ők is imádkozzanak a népért!Ferenc pápa reggeli homíliája: Imádkozzunk a politikusokért, és kérjük, ők is imádkozzanak a népért!


A nyári szünet után a Szentatya ismét szentmisét mutat be reggelenként a vatikáni Szent Márta-házban. Szeptember 16-i, hétfői szentbeszédében azt kérte, hogy imádkozzunk vezetőinkért, a politikusokért, a püspökökért, s őket is arra biztatta, hogy imádkozzanak a rájuk bízott emberekért.

A mai szentleckében Szent Pál így biztat (vö. 1Tim 2,1–8): „Végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben.”
Ferenc pápa e gondolathoz kapcsolódott homíliájában, a mai állami és egyházi vezetőkre vonatkoztatva azt. Hangsúlyozta a közbenjáró ima fontosságát. A keresztényeknek az a kötelességük, hogy imádkozzanak az őket vezető és a rájuk bízott emberekért.
Vegyük példaként a nemrég lezajlott olasz kormányválságot – mondta a pápa. –
Közülünk ki imádkozott a parlamenti képviselőkért, hogy meg tudjanak egyezni, és tovább kormányozzák a hazát? Úgy látszik, hogy a hazafias szellem nem jut el az imáig, megreked a veszekedés és a gyűlölködés szintjén.
Ezzel szemben hallgassunk Szent Pálra, aki azt kéri, hogy imádkozzunk egymásért.
Van, aki szerint a politika „mocskos”. Ez nem igaz. VI. Pál az irgalmas szeretet legmagasabb kifejeződésének tartotta. Valójában minden foglalkozás beszennyezhető, de önmagában nem mocskos. Meg kell térnünk, és imádkoznunk kell valamennyi politikusért, bármelyik oldalon álljon is, legyen akár kommunista, akár korrupt, imádkoznunk kell érte – hangsúlyozta a Szentatya.
Majd homíliája végén elárulta, hogy ez a gondolat a mai evangéliumot hallgatva jutott eszébe, a történet kapcsán, melyet Lukács ír le a kafarnaumi századosról, aki beteg szolgája számára kért Jézustól gyógyulást. – Milyen szép is, amikor egy vezető imádkozik a rábízott népért, hiszen felelős érte! Jó arra gondolni, hogy ha a nép imádkozik vezetőiért, akkor ők is képesek lesznek imádkozni a népért, éppúgy, ahogy a százados imádkozik szolgájáért – zárta szentbeszédét Ferenc pápa.
Évközi huszonnegyedik hét hétfőjeÉvközi huszonnegyedik hét hétfője


Jézus újabb csodás tettének helyszíne, amiről a mai evangéliumban olvasunk, Kafarnaum városa. Egy katonatiszt, egy százados kéri Jézus segítségét beteg szolgája számára. A századosról nem tudunk meg sokat. Nem zsidó származású, hanem pogány lehetett, ezért mondják a zsidó küldöttek róla, hogy „kedveli népünket.” Nem is római katona, hiszen ebben az időben nem állomásozott római katonaság Galileában. Vélhetően Heródes katonáinak, a rendfenntartó erőknek lehetett egy vezetője. A szolgáról és a betegségéről sem tudunk meg semmit, csupán annyit, hogy komoly baja lehetett, mert már halálán volt. A jelenet szereplőinek bemutatására tehát nem fordít figyelmet Lukács evangélista, sem pedig a csoda, a gyógyulás módjának bemutatására, mert nem ez a lényeges, és nem ez hordozza a történet mondanivalóját.
Az üzenetet két irányba kell keresnünk. Egyrészt ott, hogy Jézus jócselekedetei nem korlátozódnak a zsidóság, a választott nép tagjaira, hanem a pogányok javára is megmutatja irgalmas szeretetét. Másrészt az elbeszélés kifejezetten a százados hitének bemutatására összpontosít. Önmagát méltatlannak tartja, hogy Jézus elé járuljon, ezért először küldöttei által kér segítséget. Arra sem tartja magát méltónak, hogy házába, egy pogány ember otthonába zsidó létére belépjen Jézus, ezért másodszor is szolgákat küld hozzá. Az üzenet, amit a szolgák átadnak kissé magyarázkodásnak tűnik, de valójában a százados tiszteletének és hitének a kifejezése. Ezt a hitet jutalmazza meg Jézus azzal, hogy a szolga meggyógyul.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján felebarátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk! 
 
 
 

2019. szeptember 15., vasárnap

Felebarátainkban viszontszeretjük Krisztust – Erdő Péterrel ünnepelték a bátai kegyhely megújulásátFelebarátainkban viszontszeretjük Krisztust – Erdő Péterrel ünnepelték a bátai kegyhely megújulását


Hagyományosan Magyarország egyetlen Szent Vér-kegyhelye a célpontja a Pécsi Egyházmegye zarándoklatának. Idén szeptember 14-én megszépült templom és tér várta a híveket. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében Erdő Péter bíboros, prímás áldotta meg a megújult tereket.

Ünnep van a Sárköz fölé magasodó Klastrom-dombon, Magyarország egyetlen eucharisztikus kegyhelyén. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén óriási zarándoksokaság ünnepli a 600 éves búcsújáróhely megújulását. A középkorban királyok, főpásztorok látogatták Bátát, mely eucharisztikus csodára épült, a török pusztítás idején megsemmisült, majd újjáépült az 1938-as eucharisztikus világkongresszusra való készület során. Most, amikor másodízben ad otthont hazánk a világeseménynek, megújult templom és tér fogadja a lelki megerősödést kereső zarándokokat.
Hagyományosan ehhez a szeptemberi ünnephez kapcsolódva tartják a Pécsi Egyházmegye zarándoklatát Bátán. Az egyházmegye idei, hatodik útjának lelki tartalmát megfogalmazó mottó – „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” – a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületet hivatott segíteni. A gyalogos és kerékpáros zarándokút az Eucharisztiát állította az elmélkedések középpontjába. Több százan, fiatalok és idősebbek, az egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek és plébániáinak közösségei vállalták a fizikai erőfeszítést. Két irányból közelítették meg Bátát. Mohácsról 25 kilométert tettek meg a reggel 7 órai indulás után, Bátaszékről pedig 9 órakor indulva tíz kilométert gyalogoltak.
A menet végig imával, énekkel, hosszú csendekkel haladt Udvardy György apostoli kormányzó vezetésével. Az alakomra imafüzet készült a zarándokok számára, kibontva a központi témát. Mit jelent az Eucharisztia? – az Eucharisztia, mint hálaadás, mint valóságos jelenlét, mint áldozatvállalás, mint a szeretet forrása, mint barátság, mint közösség, mint az örök élet kenyere, mint a papság ajándéka, mint ünnep – e szempontok mentén vezette a zarándokok elmélkedését Nyúl Viktor, az egyházmegye pasztorális helynöke. A tanításokat kérdések sora követte: Milyen gyakran használom a köszönöm szót, merek-e a jelenben élni, adni az időmből, hogyan fejezem ki szeretetem, ki számomra a pap személye, építő tagja vagyok-e egyházközségemnek, hiszem-e az örök élet valóságát, milyen a vasárnapom, hogyan élem meg a barátságot?

E kérdések irányították a gondolatokat az úton. A nyárutó felhőtlen, gyönyörű napja, a táj varázsa, az ének, az ima felemelték a lelket, a Báron és Dunaszekcsőn tapasztalt vendégszerető agapé felüdítette a testet. Így jutott el a menet az 56-os úton az utolsó kanyarig, ahonnan a völgybe ereszkedve kitárult a látvány. Balról a bátaszéki templomtorony, jobbról, a Klastrom-domb magasáról a Szent Vér-templom fehér tornya köszöntötte az érkezőket. Elérve a Báta táblát, megszóltak a harangok. Isten hozott – fogadták a zarándokokat a viseletbe öltözött fiatalok, elkísérve őket az utolsó szakaszon. Még egy kaptató, és elértük a célt.
A kegyhely ünnepi díszbe öltözve várta a híveket. A templom előtti téren, a domb oldalába épített szabadtéri oltárral szemben állították fel a padokat. Sokan vagyunk, rengeteg az iskolás korú. A Pécsi Egyházmegye gyalogos és kerékpáros zarándokai főpásztoruk vezetésével a templomban, a NEK missziós keresztje előtt adnak hálát útjukért. Az oltár előtt rózsafüzért imádkoznak, miközben újabb és újabb csoportok érkeznek. A kivetítőn megismerhetjük Báta, mint búcsújáróhely történetét, szerepét és helyét királyaink – köztük Zsigmond és Mátyás – életében, a törökkori pusztulást, majd újjáépítést, képet kapunk az európai és magyarországi Szent Vér-kultuszról.

Udvardy György érsek köszöntötte az ünneplőket, köztük Baranya és Tolna megye kormánymegbízottjait, Báta és a környező települések polgármestereit, az oktatási intézmények vezetőit. A főpásztor kifejezte reményét, hogy a lelkipásztori tevékenység révén Báta a jövőben is meghatározó lesz a magyar egyház életében, és kérte Erdő Péter bíborost, áldja meg az épületet és az itt folyó lelki munkát. „Szent hely, ahol erőt tudunk meríteni abból, hogy Krisztus misztikus testének tagjai vagyunk” – fogalmazott a Pécsi Egyházmegye apostoli kormányzója.
Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros volt, koncelebrált számos paptestvér, köztük Udvardy György érsek és Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök.

Erdő Péter szentbeszédét teljes terjedelemben közöljük.
Nyolcvan éve annak, hogy újjáépült a bátai kegytemplom. Ma pedig azt is ünnepeljük, hogy felújították ezt a modern stílusú bazilikát. Ennek a búcsújáró helynek az újabb története szorosan összefonódik az eucharisztikus kongresszusokkal. A kései középkorban már nagy jelentőségű Szent Vér-búcsújáróhely volt Báta, de a török időkben elpusztult. 1539 és 1939 között romokban hevert a régi szentély. Különös öröm számomra, hogy most a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve megáldhatom a kívül-belül teljesen megújult kegytemplomot.
Hogy az utolsó vacsorán az Üdvözítő milyen poharat vagy kelyhet használt, erről a Biblia nem szól részletesen. Ám a hagyomány legszentebb ereklyeként őriz már a korai középkorban egy alabástrom kőből készült serleget, amelyet szent grálnak is neveztek. Ez az ereklye Spanyolországban ma is megtalálható. Számunkra persze nem a pohár alakja a fontos, hanem az a tény, hogy a tanítványok kezdettől fogva szilárdan hitték: az utolsó vacsorán a bor – bár íze és színe a régi maradt – valóban Krisztus vérévé változott. Az Oltáriszentségben Isten táplálékunk lett, testi életünkkel is közösséget vállalt. De Jézus az utolsó vacsorán már a feláldozott testét és vérét adta tanítványaink. Egyszerre volt szenvedő ember és ugyanakkor Istenként korlátlan úr a tér és az idő felett.
A mai evangéliumban Szent János szívünkig ható jézusi hasonlatot ad elő. Ahogyan Mózes felemelte a rézkígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Krisztus halála és feltámadása utat nyit számunkra az örök életre és az örök boldogságra. Ezért az egész keresztény világnak diadalmas és reményt adó jele a kereszt. Jelenti számunkra a végtelen isteni szeretetet, mely értünk, bűnösökért vállalta a szenvedést és a halált. Felszólítás számunkra a kereszt, hogy viszonozzuk Isten végtelen szeretetét, közvetlenül Isten felé imádságban és imádásban, és Krisztus felé, aki minden emberben megjelenik számunkra: „amit egynek tettetek a legkisebbek közül, nekem tettétek”. Ezért idézi emlékezetünkbe függelékében a Katolikus Egyház Katekizmusának összefoglalása az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Az éhség és szomjúság csillapítását, a foglyok és betegek látogatását, a halottak iránti kegyeletet, de a tudatlanok tanítását és a szomorúak vigasztalását is. Amikor hívő keresztények az életnek ezeken a területein szeretettel fáradoznak másokért – akár magánemberként, akár intézményes formában – Krisztus iránti hálájukat és odaadásukat fejezik ki. A kereszt jele emlékeztessen mindannyiunkat a szeretetnek erre a kötelességére.

De a kereszt reménységünk nagy jele is. Azé a reményé, hogy az élet nem ér véget a földi halállal, hogy minden szenvedés, nehézség, igazságtalanság vagy kudarc csak egy fejezete egy olyan történetnek, amely az örökkévalóságba tart, és a mindenható és irgalmas Isten szeretetével végződik.
A kereszt manapság sok vita tárgya. Egyesek nem szívesen látják, mások talán szívesen kitűznék mindenhová, de nem biztos, hogy veszik maguknak a fáradságot és a csendet, hogy elgondolkodjanak igazi értelméről. Pedig mindenütt, látható formában is itt van körülöttünk a kereszt. Az országban utazva városainkban, falvainkban, a mezőkön és az utak mentén megújulnak a régi szép keresztek, régi magyar, német vagy szláv feliratukkal, s a gyengéden megformázott szenvedő Krisztus alakjával, mely híven tükrözi a régi idők emberének ízlését és szeretetét. És a szép keresztek mellett gyakran megjelenik a friss virág, jelezve hogy Krisztus keresztje ma is vonzza hitünket és reményünket. De kereszt van templomaink tetején is. És ez a kereszt messziről látszik. Sokszor felkiáltó jelek ezek a templomok egy elszürkült, elfásult, zaklatott világban. A kereszt maga is missziót végez. Tanúságot tesz és hívogat.
A mai napon itt van körünkben a missziós kereszt, amely az eucharisztikus kongresszust készíti elő. Benne található a Kárpát-medence szentjeinek és boldogjainak ereklyéje. Sok közülük a legújabb idők vértanúja. Ők mindnyájan követték Krisztus példáját. Életüket adták katolikus hitünkért, szeretetből Isten és az emberek iránt. Sokszor nekünk is könnyebb megtalálni Krisztus követésének útját, ha ezeknek a szenteknek életéről elmélkedünk. Ők közel álltak hozzánk térben és időben. Közülük nem egyre kortársaink még személyesen is emlékeznek. Tudjuk hogyan éltek. Ösztönzést, indítást adhatnak számunkra is. Ugyanakkor pártfogóink és közbenjáróink, akik most is itt vannak velünk. Érdekli őket a mi sorsunk is.

Tekintsünk föl a megfeszített Krisztusra mi is bizalommal, mint hajdan a nép a rézkígyóra a pusztában, jussunk el rendszeresen ide, a templomba, magához az eucharisztikus Krisztushoz. Legyen a szentmise és a rendszeres szentáldozás éltető elemünk, reménységünk és erőnk forrása. A szentségi Jézus imádása pedig újítsa meg bizalmunkat a mindenható és irgalmas Istenben. Nézzünk a Szent Keresztre, és Krisztus iránti hálából nyissuk meg a szívünket azok felé az emberek felé, akikkel az életben találkozunk, hogy személyükben viszontszerethessük a megfeszített Krisztust.
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! Ámen.

A liturgia végén Erdő Péter megáldotta a megújult épületegyüttest. „Krisztus testében és vérében egyetlen nagy közösséget alkotunk. Több mint kétezren részesültek ma a szentáldozásban – a főpásztor zárógondolatai örömet fejeztek ki, és a kegyhely jelentőségére irányították a figyelmet. – Legyen ez a kegyhely nemzetközi viszonylatban is vonatkozási pont, ahol hitünknek egy nagyon lényeges igazságával találkozunk: a Szent Vér tisztelete a világegyház legaktuálisabb és legtöbbet vitatott problémáját jeleníti meg. Jézus meghirdette Isten szeretetét, mely minden emberre feltétel nélkül árad, a szegényekre, betegekre, bűnösökre, a távolállókra. Ugyanakkor azon a titokzatos, utolsó vacsorán elhangzó szavai – »Ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, mely értetek kiontatik« – arról az áldozatról beszélnek, amit a népéért vállal. Milyen az Isten? Mindenkinek ad számolatlanul, ugyanakkor mégis áldozatot kíván? Igen, ez az Isten titka: Kész mindenkinek megbocsátani, mindenkit üdvözíteni akar, de megtérést kíván. Szabadságot ad, de erőfeszítést kér, ami a legdrámaibb pillanatban még az élet odaadását is jelentheti Isten és ember iránti szeretetből. A Szent Vér tisztelete ehhez a titokhoz vezet el. A keresztényeknek rá kell ébredni arra, hogy Jézus tanítása nem egyszerű életmódtanácsadás, hanem dráma. Kereszténynek lenni azt jelenti, erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a nekünk rendelt hivatás alapján éljünk. Ehhez megkapjuk ez erőt is, Isten kegyelmét, az Eucharisztiát. Minden forrásom belőled fakad. Ezért vagyunk hálásak.”

Zárógondolatait követően a zarándokok felsorakoztak az eucharisztikus körmenetre. A kereszt és zászló legelöl, mögötte a viseletbe öltözött bátaiak, a cserkészek, a Szent Sír Lovagrend tagjai. A Szent Vér-ereklyét Sümegi József diakónus, a kegyhely őre hozta díszes tartójában, Erdő Péter a monstranciában az Oltáriszentséget. A zarándokok hosszú menete szinte körülölelte a templomot. Az ünnep főpásztori áldással zárult.

Hatodik alkalommal indultak útnak a zarándokok, hogy Mohács és Báta közötti imádságos menetük megerősítse közösségüket az egyházmegyében. Kezdetben tízen voltak, majd az évek során több százan lettek. Udvardy György kezdeményezése meghatározóvá vált a Pécsi Egyházmegye életében.
– Hogyan született ez az egyházmegye életét formáló kezdeményezés?
– Az Egyház folyamatosan keresi, hol és hogyan megszólítható a mai ember, mi felel meg leginkább vallásosságának. Ez az egyik prioritás a lelkipásztorkodásban. Nagy kincsként fedeztem fel, hogy két ősi hagyománnyal bíró kegyhely van az egyházmegyében, Máriagyűd és Báta. Korunkban a zarándoklás igen megfelelő vallási forma, mert leképezi az ember életét. Útra kell kelni, van cél, vannak útitársak, nehézségekkel kell szembenézni, egymás felé kell fordulni.
– Miben látja a zarándoklás legfőbb értékét?
– Sokféle motivációval indulunk el, de mindenkit megérint az út, menet közben mindenki formálódik. Nemcsak egyéni gondjainkat, szándékainkat, hanem kapcsolatainkat is alakítja, szükségszerűen megszületik a közösség élménye. Ez a közösség, amit az Egyház adni tud, ahol testvérei vagyunk egymásnak, de nem a szimpátia, nem érdekszövetség alapján, hanem mert Krisztushoz tartozunk. A keresztségben ez eggyé tesz bennünket, s ebből az egységből tudunk cselekedni. A zarándokút alakít, formál, meghatározó közösségélményt ad. Eltérő elköteleződéssel sokféle csoporthoz tartozunk életünk során. Hiszem, hogy az az ember, aki vállalja a zarándoklás gyötrelmeit, örömeit, lélekben megújult emberként tér vissza. De a zarándokhelyek liturgikus élményt is adnak, kisebb közösségeinkben gyakran meginog bennünk, tudunk-e ünnepelni, itt visszakapjuk a hitet, és megerősödünk. Tudunk ünnepelni, sőt, nagyon szép ünnepet készít nekünk az Egyház.
– Mit jelentett ez a hat év?
– Számomra az idei zarándoklat visszatekintés is volt. Hat évvel ezelőtt egy ősi kegyhely zarándoklatát szerettük volna megújítani, amire püspökelődöm, Cserháti József is tett már kísérletet, mégis bátor ugrás volt a vállalkozás. Az első évben maroknyi csapat voltunk, de másodszor is elindultunk. És évről évre nőttünk. Jönnek az emberek, és bekapcsolódtak az iskolák. Ennek nagyon örültem, mert fontosnak tartom, hogy a diákoknak legyen élményük egyházmegyéjük két kegyhelyéről. Láttuk, jobban fel kell készülni, jobban elő kell készíteni, hogy lelkileg valóban sokat tudjon adni. Így született meg egy felkészítő anyag, elmélkedéssel, énekekkel, amit elérhetővé tettünk a honlapunkon és elküldtünk iskoláinkba. Fejlődés volt számomra is, a magam gondolkodásában és a munkatársakkal való együttműködésben.
– Kezdettől járta az utat?
– Fontosnak tartom, hogy együtt menjek a hívekkel. Ha a zarándokút képezi az Egyháznak mint Isten zarándoknépének az útját, akkor erős szimbólum, ha a püspök pásztorként együtt zarándokol a népével. Nekem nagy élményt jelentett, de úgy érzékelem, a hívek számára is fontos ez. Ferenc pápa legutóbb az új püspököknek beszélt arról, hogy fontos, hogy a hívek között legyenek, elérhetők legyenek. A zarándoklat erre is alkalmat ad. Van lehetőség kölcsönösen feltenni kérdéseket, beszélgetni.
– Benne volt idén a búcsú gondolata?
– Így van, búcsúztam is. Tegnapelőtt találkoztam az egyházmegye papjaival, hogy elköszönjek tőlük. Egyikük megjegyezte, püspök atya, neked három nagy kedvenced volt, Máriagyűd, Báta és Püspökszentlászló. Szívemből szólt.