2015. augusztus 8., szombat

Zsolozsma CCLII.Ozeás próféta könyvéből 
6, 1 – 7, 2
A színleges megtérés hiábavalósága 

Ezt mondja az Úr: „Nyomorúságukban hamar hozzám sietnek: »Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott szét, de ő is gyógyít meg minket, ő sebesített meg, de ő is kötöz be bennünket. Életre támaszt minket két nap múlva és feltámaszt a harmadik napon, hogy élhessünk az ő színe előtt. Ismerjük meg őt, törekedjünk megismerni az Urat. Eljötte oly biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint a zápor, mint a földre hulló tavaszi eső.« Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Ragaszkodástok olyan csak, mint a reggeli felhő, mint a fölszálló harmat. Ezért ostoroztam őket a próféták által, ezért öltem őket ajkam igéivel. – Ítéleteid úgy ragyognak, mint a kelő nap. – Mert irgalmasságot akarok és nem áldozatot, istenismeretet inkább, mint égőáldozatokat. Adamnál mégis megszegték szövetségemet, megbántottak ott engem. Gileád a gonosztevők városa, vértől áztatott föld. Mint csapatosan leselkedő rablók, olyan a papok társasága, mint rablógyilkosok a szichemi úton, valóban gonosz tetteket visznek végbe. Rettenetes, amit Bételben láttam: Efraim ott paráználkodik, Izrael beszennyezi magát. Júda, rád is aratás vár, amikor helyreállítom népemet! Amikor Izraelt gyógyítani akartam, előtűnt Efraim vétke és Szamaria gonoszsága: hazugsággal vétkeznek, betör a fosztogató, kinn meg rablók járnak. Mégsem mondják szívükben, hogy minden gonoszságukra emlékezem; tetteik körbezárják őket, ott vannak színem előtt.”


Ír püspök imafelhívása a Földközi tenger térsége menekült-válságának megoldásáraÍr püspök imafelhívása a Földközi tenger térsége menekült-válságának megoldására


380 migránst mentett ki az olasz parti őrség aug. 6-án - ANSA

Olyan ez, mint a nagy ír éhínség
„Ártatlan életek ilyen magas számú vesztesége erősen emlékeztet bennünket a „koporsó hajókra” (coffin ships) a nagy ír éhínség idején” – ezekkel a szavakkal fordult William Crean püspök, az ír Cloyne egyházmegye főpásztora az összes plébániához, hogy közös imádságra hívja őket a szentmisék során a mediterrán világ térségének migráns válsága miatt. (A nagy ír éhínség idején 1845-ben több mint egymillió ír halt éhen, több millió kivándorolt az Újvilágba, miközben a közeli protestáns Anglia tétlenül nézte a szomszéd ország halálos vergődését. Az éhínség előtt a lakosság létszáma 8 millió fölött volt, utána alig maradt pár millió, de most is csak négy és fél millió az „aranykorhoz” képest.)
Globális megoldást a globális válsággal szemben
Crean püspök az ír püspöki konferencia külföldi segélyszervének a vezetője, így szól felhívásában: „Naponta látunk szívbe markoló képeket az éhség, a háború és más súlyos veszélyek miatt elmenekültekről, akik biztonságos, emberhez méltó életet keresnek maguk és családjaik számára Európában”. Crean püspök hálás köszönetet mondott az ír tengerész szolgálat humanitárius segítségéért, melynek tagjai számos családi szállal kötődnek a cloyne-i egyházmegyéhez. „Kötelességünk – figyelmeztet a püspök – hogy védelmezzük a jogait, a vallását és a hagyományait azoknak a menekülteknek, akik üldöztetés miatt keltek útra”. A cloyne-i főpásztor Ferenc pápára utal, aki nyíltan képviselte azt a véleményt, hogy Európának nagyobb részt kellene vállalnia a segítő szolgálatban, ahogy például Lampedusa szigetén tette 2013-ban. „Ami legjobban hiányzik, az egy átfogó megoldás erre a globális krízisre, hogy szembesüljünk az erőszakkal kényszerített elvándorlás alapvető okaival”.
Hogy befogadásra és megértésre leljenek
Crean püspök végül jelezte az egyházmegye híveinek, hogy összeállított számukra egy imafüzetet, mely segít a menekültekért folytatott imádság során, főként azokért, akik a Földközi tengeren át sokszor nyomorúságos bárkákban próbálnak átjutni Európába és azokért is, akik életüket vesztették e veszélyes vállalkozás során. Imádkozom továbbá azért, hogy befogadásra és emberi megértésre leljenek, ezért is kérem a Szűzanya közbenjárását, aki bizonyára jól és személyesen ismeri a menekültek fájdalmas gondjait” – szól az ír főpásztor imádsága.
 
 

A Megszentelt Élet Éve 218.augusztus 8.

Szent Domonkos ünnepe
Imádkozzunk a domonkos atyákért!
  • Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége
Alapítójuk: Szent Domonkos
A hitszónok testvérek Szent Domonkos által alapított rendjéről ugyanis „kezdettől fogva ismert, hogy különösen az igehirdetés és a lelkek üdvössége érdekében jött létre”. Testvéreink tehát, alapítónk parancsa szerint, „a maguk és mások üdvösségét előmozdítani akaró férfiakként, mindenütt tisztességesen és szerzeteshez illő módon viselkedjenek, mint az evangélium szerinti emberek, Üdvözítőnk nyomdokait követve, Istennel avagy magukban vagy felebarátaikkal Istenről beszélve.” (A Rend Alapkonstitúciójából)
Az egész világon mintegy 5000 domonkos testvér él a Szent Domonkos által ránk hagyott életformában, hogy a szemlélődés gazdagságából kiindulva és az igehirdetésnek mindig új módjait keresve tegyen tanúságot a minden embert üdvözíteni akaró Isten jóságáról.
Lelkiségünkből:
„Szemlélődni, és a szemlélt igazságot továbbadni” Aquinói Szent Tamás
„Mindig Istennel vagy Istenről beszélt” Szent Domonkosról kortársai
„Dicsérni, áldani, hirdetni” A rend egyik jelmondata
 


Évközi tizennyolcadik hét szombatjaÉvközi tizennyolcadik hét szombatja


Holdkórosnak és ördögtől megszállottnak egyaránt nevezi Máté evangélista azt a fiút, akinek meggyógyításáról olvasunk a mai napon. Mai ismereteink szerint valószínűleg epilepsziás lehetett, legalábbis az apja szavaiból erre következtethetünk. A gonosztól, az ördögtől való megszállottság arra utal, hogy a régi zsidó gondolkodás szerint minden testi betegség mögött az erkölcsi rossz, a bűn húzódik meg. A jelenet azt mutatja, hogy az orvosok tehetetlenek, nem tudták meggyógyítani a fiút. A tanítványok szintén tehetetlenek, s ennek oka Mesterük szerint a hitetlenségük, kicsinyhitűségük. Ezzel szemben Jézus képes csodát tenni, hatalma van a betegség felett.
Első olvasatra egy csodaelbeszélésről van szó, de a sorok mögé nézve észrevesszük a hitre való buzdítást, amelyet a történet záró mondása erősít meg. A hit csodákra képes. A valódi hit segítségével minden várakozást és képzeletet felülmúló eredményekre képes az ember. A hit lényege az Istennel való közösség és a neki való teljes, feltétlen engedelmesség.
A szöveg kapcsán érdemes megfogalmaznunk egy figyelmeztetést: a hit nem arra való, hogy bármiféle cselekvést, közbeavatkozást, segítést kikényszerítsünk Istentől. Lehet, hogy az isteni segítség a hit jutalma, de nem feltétlenül a hit következménye. Isten akkor segít rajtunk, amikor azt jónak látja.
© Horváth István Sándor
Imádság:

Uram, add kegyelmedet, hogy helyet készítsünk neked a szívünkben. Adj erőt, hogy a legelső helyet adjuk neked, s ne száműzzünk az utolsó helyre, a feledésbe. Ne engedd, hogy elvesszünk a világban, hanem add fényedet, hogy veled egybeforrva alakíthassuk a világot a te terved szerint.
P.Gerhardt 2015. augusztus 7., péntek

Zsolozsma CCLI.Ozeás próféta könyvéből
2, 4. 6-24
Az Úr megtisztítja, aztán visszafogadja jegyesét

Ezt mondja az Úr: „Szálljatok perbe anyátokkal, szálljatok perbe, mert többé nem feleségem, és én sem vagyok többé a férje. Távolítsa el arcáról hűtlenségét.
     Ezért, lám, eltorlaszolom tövissel az útját; falat emelek elé, hogy ne találja ösvényeit. Keresi majd szeretőit, de nem leli őket, hiába kutatja, nem találja meg soha. Akkor így szól: »Elmegyek, visszatérek előző férjemhez, mert jobb volt nekem régen, mint most.« Nem ismerte el, hogy én adtam neki a gabonát, a bort, az olajat, én adtam neki az ezüstöt és az aranyat, amelyből a Baalokat csinálta.
     Ezért visszaveszem tőle gabonámat, ha eljön az ideje, s boromat is a maga idejében; megvonom tőle gyapjúmat és lenemet, amellyel meztelenségét takargatja. Majd feltárom szégyenét szeretői előtt, és senki sem szabadítja ki kezemből. Örömünnepeit megszüntetem, újholdját, szombatját és minden ünnepét. Letarolom szőlejét és fügefáit, amelyekről azt mondta: »Ez a bérem, amelyet szeretőimtől kaptam.« Vadonná változtatom, a mezei vadak táplálékává. Megtorlom rajta a Baalok napjait, amikor illatáldozatot mutatott be nekik; nyakékkel és függővel díszítette magát, úgy ment szeretői után, rólam pedig megfeledkezett! – mondja az Úr.
     Ezért majd magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s szívére beszélek. Visszaadom neki szőlőskertjeit, Ákor völgyét, mint reménye csillagát, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint akkor, amikor feljött Egyiptom földjéről.
     Azon a napon – mondja az Úr – így szólít majd engem: »Férjem!« és nem mondja nekem: »Baalom!« Nem hagyom, hogy a Baalok nevét ajkára vegye, ne is emlékezzek többé a nevükre. Azon a napon a kedvéért szövetséget kötök a mező vadjával, a magasban szárnyaló és a földön csúszó állatokkal; eltüntetem az országból az íjat, a kardot, a háborút, és zavartalan nyugalmat biztosítok nekik.
     Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat.
     Azon a napon válaszolok – mondja az Úr –, válaszolni fogok az égnek, és az válaszol a földnek, a föld is válaszol a gabonának, a bornak, az olajnak, azok pedig Jiszreelnek. Elültetem az országban, »Nincs irgalom«- nak meg irgalmazok, »Nem népem«-hez meg így szólok: »Népem vagy!« Ő meg azt mondja majd: »Én Istenem!«