2013. november 23., szombat

Krisztus Király 6.Krisztus Király győzedelmes harcai

elmélkedés ötödik rész

Az utolsó hét csapás kihirdetése:„Ekkor egy másik nagy és csodálatos jelet láttam az égben hét angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt, mert azok által teljesedett be Isten haragja. Akkor egy üvegtenger-félét láttam, ami tűzzel volt vegyítve. Láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, a képmását és nevének számát, amint az üvegtenger fölött állnak Isten hárfáival, és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid (Zsolt 92,5) Uram, Mindenható Isten! Igazságosak és igazak útjaid (Zsolt 139,14) nemzetek Királya! Ki ne félne téged, Uram, és ki ne magasztalná nevedet? Mert egyedül te vagy szent, (Zsolt 99,3), hisz minden nemzet eljön és leborul színed előtt (Zsolt 86,9), mert ítéleteid nyilvánvalókká lettek!” ( Jel 15,1-4) Ezek a győzelmek, amelyekről a szent szövegek alapján elmélkedünk, Krisztus Király győzelmeiről szólnak, de ennek ellenére nem a világ végi krisztusi záróünnepről van szó. Mint ahogy ennek az egyházi évnek sem az az üzenete, hogy közeleg a világ végét lezáró végakkord. Az eseményekben szó van az Antikrisztusról és fő segítőiről, hogy súlyos harcok folynak az emberekért, de Jézus részéről mindezek az irgalmas Megváltó harcai és az emberek megmentésének érdekében történnek. Jézus nem nyíltan lép a harcmezőre, a Bárány az egykori kiindulópontra lép: a Sion hegyére. Homlokán az Atya neve és a száznegyvennégyezer szűzi lelkű üdvözültek nevei. Ajkukon új ének, amelyet csak ők tudnak megtanulni. (Jel 14,1-5) A harcban résztvevők részint a felhőn ülnek, részint a templomból tűnnek elő. Az elszámoltatás két tárgy körül forog: az egyik a vádlottak elkötelezettségéről a sátán javára. Két tényezőt kell tisztázni: imádta-e, elkötelezte-e magát az ítéletre álló az Isten helyett az Antikrisztus szolgálatára, tetézte-e ezt a szóbeli ígéretet egy eltörölhetetlen jellel? Felvette-e a sátán bélyegeit a csuklójára vagy a homlokára? Elszegődött-e önként örökre a sátán rabszolgájának? (14,9-11) A másik oldalról Jézus nehezen indítja el éles sarlóját learatni a föld búzáját. A templomból angyal jön ki: arass éles sarlóddal, mert megérett a föld búzája. A templom ezerszer elfelejtett és elkerült Ura nem siet. A búza még vár a táplálandókra. Úgy, mint eddig. Az igazságosság nehezen fog végső munkába. Jézus még kivár, mert az Ő Vére lehetne minden csepp bor, Jézus Megváltónak született a földre. Lefekvés előtt nemcsak a magunk templomának eucharisztikus Urát keresem. Mélyen meghajolva szerető gondolattal próbálom átölelni az elhagyott magyar, de a világ összes katolikus templomának Eucharisztikus Urát. Ő csak erre vár! Ha csak feléje néz, kitárt karral feléje nyúl nehézsorsú hívei közül bármelyikünk, máris ontja kegyelmeit feléje. Nem lenne jó megelőzni a kis kétszarvú vadállatot, mielőtt becsapná Jézus híveit?

2013. november 22., péntek

Krisztus Király 5.Krisztus Király győzedelmes harcai

elmélkedés negyedik rész

A teremtés érdekes mozzanata,hogy Isten teremtő szava a fű és faféléket a földből parancsolta a levegőre, majd a szárnyasokat a vízből hívta elő fajtájuk szerint. A Napba öltözött Asszony előtt ott lapult a sátán, és leste, mikor jön világra a Kisded Megváltó. A jó angyalok adott pillanatban Isten trónja elé mentették őt, Édesanyját pedig a pusztába. A sátánt kemény küzdelem után levetették a földre, és onnét látja Szent János felemelkedni a sátán két rémisztő segítőjét. Az első párduchoz volt hasonló: hét feje volt és azokon tíz szarv. Fejein koronák ragyogtak és istenkáromló szavak. A vízbe dobott sárkány szinte halálos sebből gyógyította ki egyik fejét. Aztán a földre küldte, hogy harcoljon Jézus ellen. A megtévesztett emberek istenként imádták. Aztán egy kisebb fenevad bújt elő a szárazföldből. Neki csak két szarva volt, de nagy erővel káromolta Istent. Megteszi, hogy minden kicsi és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viselhessen jobb kezén vagy a homlokán, és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét vagy nevét, vagy nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat nevének számát, mert ember száma az, és száma hatszázhatvanhat” (Jel 13,16-18) Aztán elérkezett az aratás órája.„Ekkor íme, fehér felhőt láttam, és a felhőn az Emberfiához hasonló ült, akinek fején arany korona volt és a kezében éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hangos szóval így kiáltott a felhőn ülőnek: csapj a sarlóddal és arass, mert eljött az aratás órája, hiszen megérett az aratnivaló az egész földön. És a felhőn ülő nekieresztette sarlóját a földnek, és learatta a földet. Ekkor egy másik angyal jött ki az égben lévő templomból, neki szintén éles sarlója volt. Az oltártól ismét egy másik angyal jött ki, akinek hatalma volta tűz felett, és hangosan odakiáltott annak, akinek éles sarlója volt: Csapj le éles sarlóddal, és szüreteld le a föld szőlőjének gyümölcseit, mert megértek szőlőfürtjei. Az angyal megindította sarlóját a földre, és leszüretelte a föld szőlőjét és Isten haragjának nagy borprésébe dobta. Megtaposták a borprést a városon kívül, és vér jött ki a présből a lovak zablájáig, ezerhatszáz stádiumnyira.”(14-20) A gabona és a bor az Oltáriszentség alapvető újszövetségi motívumai. A megváltás eszköze Jézus emberi Teste és Vére. Külön hangsúlyozni kell, hogy ezek a szentségi jelek a mostani gyakorlatunkban is változatlanok, Jézus parancsa szerint alkalmazzuk a szentmisékben:„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” Ebben benne találjuk Megváltónk mindent feláldozó szeretetét, és naponta edződünk arra, hogy a magunk sokszor önző énjét átitassuk Urunk eucharisztikus átnevelő erejével.

2013. november 21., csütörtök

Krisztus Király 4.Krisztus Király győzedelmes harcai

elmélkedés harmadik rész

Isten Mindenható és mindennek Ura

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén is folytatjuk felkészülésünket Krisztus Király ünnepére. Erzsébet rövid, huszonnégy évet számláló életét ennek az egyetlen Királynak szentelte. Kicsi lányként önfeledten játszott a vártemplom körül, de közben oda-odafutott a szentély falához, ahol Jézus Szentséges Testét rejtette a fal, és elsuttogta: „Jézusom, itt vagyok! Nagyon szeretlek!” Majd mint apró menyasszonyt Wartburgba vitték, ott is hű maradt élete igazi Urához. Nemcsak a reggeli szentmise alatt, de egész napjában neki élt. A szegényekben is Őt látta meg. Igaz a róla szóló ének: „Királyi vendégek között bíbor fedhette volna vállad, De Jézus bús szegényei voltak kedves vendégek nálad. Jézust szeretted a szegényben: Légy áldott, Szentünk, fenn az égben! – Wartburgi sziklás hegytetőn midőn leszállt a csendes este, Szemed két ország tájain mindig a bús szegényt kereste. Jézust szerette a szegényben: Légy áldott, Szentünk, fenn az égben” „Isten az egész világnak Ura és a mi Mennyei Atyánk” tanultuk a kis katekizmusban. Amikor a Sínai hegy alatt Isten szövetséget kötött a kiválasztott zsidó néppel, első parancsa így szólt: „Én, az Úr vagyok a te Istened. Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” (Kiv 20,1) Isten Mózest barátságába fogadta. Megbeszélt vele mindent, amit közölni és tenni akart, ő pedig mindez továbbította népének, biztosítva Isten és az emberek kapcsolat. Amikor százhúsz évesen meg kellett halnia, Isten Józsuéra, Mózes hűséges szolgájára, bízta a feladatokat. Ő hajtotta végre a honfoglalást, és sorsolással osztotta ki az elfoglalt területeket a törzseknek, nemzetségeknek és azok családjainak. A nagy mű sikeres elvégzése után összehívta egész Izraelt Szichembe. Ott megújította az Úr és népe kapcsolatát, „szövetséget, törvényt és alkotmányt adott neki Szichemben”. (Józs 24,25) Izrael Kánaánban megkapta birtokát, amelyet nyolc évszázada esküvel ígért az Úr Ábrahámnak, az ősapának. (Ter 15,1-21) A honfoglaló vezér, Józsue nem akart király lenni, mert az Úr Izrael királya. Ugyanezt mondta Gedeon is, amikor legyőzte Amalek népét: „Izrael férfiai azt mondták ekkor Gedeonnak: Uralkodjál felettünk te, fiaid és unokáid, mert kiszabadítottál minket Midián kezéből. De Gedeon így válaszolt nekik: Nem uralkodom rajtatok és fiaim sem, hiszen az Úr az uralkodótok. (Bír 8,22-23) Amikor Sámuel próféta vezette Izrael népét, a nép vénei felkeresték őt, mivel a fiai nem voltak a nép kedves bírái. Így szóltak hozz: „Nézd, megöregedtél, fiaid meg nem a te utaidon járnak. Adj nekünk királyt, hogy kormányozzon minket, amint ez minden népnél szokásban van. Sámuelnek azonban nem tetszett, amit kértek. Ezért az Úrhoz fordult. Az Úr azt mondta Sámuelnek: Tégy meg mindet, amit csak kér tőled a nép, hiszen nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne uralkodjam többé fölöttük. Amint velem bántak attól az időtől fogva, hogy kivezettem őket Egyiptomból mind a mai napig: elhagytak és idegen isteneknek szolgáltak, most veled is úgy bánnak. Nos hát, teljesítsd kérésüket. De figyelmeztesd őket, és ünnepélyesen mutass rá a király jogára, aki majd uralkodik fölöttük. Erre Sámuel kihirdette a népnek, amely királyt kívánt tőle, mindent, amit az Úr mondott: Ez lesz a királynak a joga, aki majd uralkodik fölöttetek: Elveszi fiaitokat, s szekerei és lovai mellé rendeli őket, szekerei előtt kell majd futniuk; megteszi őket az ezres és ötvenes csoportok parancsnokainak; felszántatja velük a földet és betakaríttatja a termést, hadi felszerelést csináltat velük, és szerszámot a szekereire. Elveszi leányaitokat, illatszert készíteni, főzni és sütni. Elveszi szántóföldeitekről, szőleitekből, az olajligeteitekből a legjava termést és odaadja tisztjeinek. Tizedet vet ki szántóitokra, szőleitekre, és azt udvari embereinek adja fizetségül. S ha majd egyszer királyotok miatt, akit választottatok, könyörögni fogtok, az Úr nem hallgat meg benneteket azon a napon”(1Sám 8,5-18)

2013. november 20., szerda

Krisztus Király 3.Krisztus Király győzedelmes harcai

elmélkedés második rész

Két szakértői véleményét ismertettem röviden a közeli hónapokra várható veszélyes naptevékenységekről. Felesleges lett volna az igyekezetem, ha a szakértők és az országok felelősségteljes irányítói azonnal nekikezdtek volna a várható veszélyek elhárításának, vagy legalább csökkentésének.Sajnos, ebből eddig semmit nem észleltem. Megerősödtem abban a tudatban, hogy talán nem is igen zavarja kortársainkat a küszöbön zajló veszedelem. Nézzük meg néhány világkatasztrófa előzményeit a Szentírásban, hiszen azokat okulásunkra írták le. A vízözön előtt Isten figyelmeztette Noé által az Istennel szembeszegülő romlott emberiséget. „Megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és mélyen bánkódva szívében így szólt: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az embert és a jószágot” (Ter 6,6-7) Isten százhúsz évig várt a megtérés és a bűnbánat jelére. Hiába. A közben elkészült és mentésre szánt élőlényekkel telezsúfolt bárka köré odasereglett csúfolkodókra ráömlött az özönvíz, ömlött negyven nap és éjjel. Akkor megtanulták haláluk árán, hogy a világnak csak egyetlen Ura van (7,17-24) Később Ábrahámot megajándékozta Isten az egy istenhittel. A hatvan éves házaspárnak, Ábrahámnak és Sárának fiút ígért és rengeteg utódot, végül a minden népet megmentő Megváltót is. Ábrahám legelőt bérelt, dolgozott, gazdagodott. Isten emberalakban meglátogatta őt két angyal kíséretében. Nagy volt az öreg házaspár öröme, mert esztendő múlva Isten megígérte, megszületik a várva várt gyermek. A két angyalt éjszaka Szodomába és Gomorrába ment, mert onnan gyalázatos hírek érkezte: családok helyett gyermektelen élvezethajhászás lett az életcél. Ábrahám unokaöccse is ott lakott feleségével és két felnőtt lányával. Ismerve a körülményeket, Lót a csínos fiúknak vélt angyalokat behívta szállásra. Alkonyatkor a két város minden ifja és öregje ott tolongott Lót háza körül. A két angyal végül megmenekült, mert átmeneti vaksággal sújtották a megvadult férfi tömeget, de Isten másnap hajnalban a menekülő Lót család mögött földrengéssel és bő kénes esővel elsüllyesztette és Holt tengerré tette azt a helyet. Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, legyen családjuk, mert Isten az egész emberiséget a saját családjának szánta, amelynek Ő az Atyja (Ter 1, 26-31)A megváltás csodálatos fényét még sokáig sugározta az Egyház. A kétszázötven éves véres üldözés, majd a konstantini győzelem után a szabad Egyházragyogó korszaka következett Európában. A Gondviselés még várta a magyarokat, hogy saját életük árán is védelmezzék Krisztus Titokzatos Testét. Az európai kereszténység akkor érkezett el legcsodálatosabb fejlődési fokára, amikor a magyarok kereszténnyé és erős nemzetté lett. Árpádházi szentjeink, a Mennyek Királynéja, Magyarok Nagyasszonya, Mária Fiának Országa, Magyarország, Európa védője.A keresztény középkor. Skolasztika. Isten nagyszerű korszaka. Az igazság nagy ívű kifejtése mind a természettudományokban, mind a teológiában. A sátán válasza: Isten visszavonult (deizmus). Visszatérés a római-görögmitológiához. Felvilágosodás: Isten nem törődik a világgal, Isten nincs is. Isten válasza: Szűz Mária követségei. 1842 La Salette, 1858 Lourdes 1917 Fatima, Napcsoda. Garabandal 1961-1963. A Szűzanya küldetésének időben leghosszabb, tizennyolc egymás utáni megjelenésének ideje. A Szűzanya bemutatkozása előtti megszólalása kérés: Imádkozzék a bűnösökért. Garabandal több mint kétezer Mária-jelenés, ima és engesztelés-kérés. Az utolsó kérés is imáért hangzik el. Az üdvösség elérése nem lehet soha egyéni érdem. Ha maga az üdvösség kegyelem, vagyis ingyenes ajándék, akkor kérni, imádkozni kell érte. Mindenki imádkozzék, hogy a jövendő nagy természeti jelenség kegyelemben találjon bennünket.

„A világ még mindig vezető hatalma, az Egyesült Államok legfontosabb lapja, a The New York Times és globális kiadása az International Herald tribun a múlt hét végén olyan cikket közölt, amely rettegéssel töltötte el olvasóit.(Magyar Nemzet, 2012.nov.7)


Szerzője Yousaf Butt, atomfizikus, egyetemi tanár, és arról írt, hogy az Amerika keleti partjain hatalmas pusztítást végzett Sandy hurrikán csupán nyitány lehet egy geomagnetikus viharhoz képest, amelyet időszakonként a Nap okoz. Ha egy ilyen gigahurrikán eléri a Földet és ennek esélye jövőre különösen nagy, százmilliónál is több amerikai életét befolyásolhatja, és a normális élet helyreállítása akár évekig is eltarthat, írja a szerző. Egy ilyen vihar a társadalom és a globális gazdagság működését súlyosan akadályozná. Butt szerint súlyos felelősség terheli a NASA-t, amiért az effajta vihar érkezését előrejelző műholdjai reménytelenül elöregedtek.

Nézzünk meg két féle megközelítést.

NASA, 2010. szeptember 7. 22.46. „A Napban zajló folyamatok alapjaiban határozzák meg bolygónk létezését. A napfoltok ciklikus változásai akár komoly következményekkel járhatnak a civilizációra nézve. Az elmúlt évtized relatív nyugalma után most újra fokozódik a napfolttevékenység, amely 2013. májusában éri el a csúcsát. Lehetséges következményeire egyelőre nem vagyunk megfelelően felkészülve. „A Nap mély álomból ébred” mondta Richard Fisher, a NASA napfizikai részlegének vezetője az idén júniusban tartott Space Weather Enterprise Forum 2010. nevű rendezvény előtt. „Az elkövetkező években jelentősen növekszik majd a napfoltok aktivitása, miközben a technológiai fejlődés miatt rendkívül érzékenyekké váltunk a napviharokkal szemben” Miről is van szó, mennyire kell aggódnunk? A kérdés megválaszolásában az University of Sheffield magyar kutatója, Erdélyi Róbert, más néven Robertus von Fay-Siebenburger professzor nyújtott segítséget.
„Tény, hogy 2012-2014 között a naptevékenység egyik legintenzívebb ciklusát fogjuk átélni” magyarázta a szakember. Egyelőre nem tudjuk pontosan előre jelezni, mikor várhatóak olyan napkitörések, amelyek komoly hatással lehetnek a bolygónkra. A napfoltok a nap felszínének alacsonyabb hőmérsékletű területei. Természetesen az alacsony hőmérsékletet a csillag egyéb részeihez viszonyítva kell érteni, ez körülbelül 4 000 Celsius. A Napról készült felvételeken ezért ezek a felvételek feketének látszanak. A napfoltok valójában igen erős mágneses terek” Erdélyi Róbert szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e rendkívül erős napkitörés, hanem az, hogy mikor?
A fentebb említett források és még több szaktudós határozottan állítja, hogy 2013-2014-ben erős napkitörések várhatók. A pár hete lezajlotthoz képest akár százszoros erővel. Erdélyi Róbert szerint a napkitörés elől nincs menekvés, csak a megfelelő felkészülés segít. Mások szerint hozzátehető, hogy a kellő előkészületek lemaradtak. A NASA szerint 2013-ban a földet támadás éri az űrből. A Nap ébredezik és a következő években a megszokottnál sokkal aktívabb lesz. Tudják, hogy bekövetkezik, de nem tudják, hogy mekkora kár keletkezik. A nehézség az, hogy a modern társadalom függ az elektronikától, a mobileszközöktől a műholdaktól, így a várható gazdasági következmények egyelőre felmérhetetlenek. Egy 2008-as tanulmány szerint egy-kétezer milliárd dolláros károkkal is lehet számolni az első évben, és akár négy-tíz évig is eltarthat az újjáépítés. A Nap tizenegy éves ciklusokban változik: a ciklus elején három évig egyre több napfolt jelenik meg, és egyre hevesebb napviharok törnek ki, majd a maximumot elérve csökkenni kezd a napfolttevékenység. A jelenlegi napciklus körülbelül két éve kezdődött, a csúcsa 2012-ben, 2013-ban várható. Egy-egy hevesebb napkitörés során a Nap akár több milliárd tonna anyagot is kilövellhet a föld irányába. A jelenség elektromágneses viharokkal jár,ez pedig kiütheti az elektromos berendezéseket bolygónkon”(Fischer) 


2013. november 19., kedd

Krisztus Király 2.Krisztus Király győzedelmes harcai

elmélkedés első rész

Jézus a megváltást egyedül vitte végbe. A bűnökért egyedül szenvedet meg, mert az Isten elleni lázadást, a végtelen elleni sértést, bántást jóvátenni, elégtételt adni senki sem tudott. Nincs olyan értékű cselekedete a világ minden emberének, amelyre azt mondhatná bárki: ezzel lemostam magamról az irtózatos bűnt, sőt embertestvéreimet is tisztára mostam. Ilyen ember nem született és nem is fog születni soha. Éva ősanyánk hite megrendült a végtelenül jó, szeretetre legméltóbb Teremtőben, aki ezt a mérhetetlen látható világot csak azért teremtette, hogy az embert meggyőzze. A testedben olyan parányi vagy, hogy a csillagvilágban csak porszemnek tűnsz majd. A mérhetetlen csillagvilágot neked adom, a szemed gyönyörködjön benne. Az igazi hazád majd a picinek tűnő föld lesz. Azt kell megművelned, egyelőre csak egy jókora kertként, mert még az is túl nagynak tűnik számodra. Majd benépesíted gyermekeiddel, unokáiddal, és azok ivadékaival: „Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy (ő is) uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az egész földön, s minden csúszó-mászón, amely mozog a földön! Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket és azt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá!” (Ter 1,26-28) Mindezt INGYEN, csupán szeretetből, hogy te is hasonló módon gondolkozzál. „Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből!” (MTörv 6,4-5) „a második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Lev 19,18)

Az ember története Isten terveiben

„Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzá illő segítőt is!”(Ter 2,18) „Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy testté lesznek”.(24) Szeress, tehát mindenedről mondj le mások javára! Így lehetsz boldog.

A sátáni terv: Vedd el Isten legfőbb jogait

„Tudja az Isten, hogy azon a napon, amelyen arról esztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: Tudni fogjátok a jót és a rosszat“ (3,5) (Ti lesztek az isten)

Éva elsőszülötte meggyűlölte öccsét

„Ám az Úr azt mondta neki: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Nemde, ha jól cselekszel, jutalmat nyersz, de ha rosszul, legott az ajtóban leselkedik a bűn! Kíván téged, de te uralkodj rajta!” (4,6-7) „Mit műveltél? Testvéred vérének szava hozzám kiált a földről. Ezért légy átkozott e földön, amely megnyitotta száját s befogadta öcséd vérét kezedből. Ha műveled, ne adja meg neked gyümölcsét! Kóborbujdosó légy a földön!” (10-12)
„Élet Ura, meghaltál lelkünkre, a sátánnak országa most dőlt le. Szűzanyádnak fájdalmát tekintsed, Add meg nekünk a mennyei kincset!” (Ho 67B,3)

A Jelenések könyvének krónikása pedig a kereszténységet tagadó korról szomorúan jegyzi fel:„Ekkor,íme, láttam,hogy a Bárány a Sion hegyén állt, és vele a száznegyvennégyezer, akiknek homlokára volt írva az ő neve és az ő Atyjának neve.Egy hangot hallottam az égből, amely olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, és mint a mennydörgés, s a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfákon játszó hárfásoké.Új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki más nem tudta megtanulni azt az éneket, mint az a száznegyvennégyezer, akik meg vannak váltva a földről. Követik a Bárányt, amerre csak megy, ők megváltást nyertek az emberek közül, zsengééül Istennek és a Báránynak, és a szájukban nem találtatott hazugság, mert szeplőtelenül állnak Isten trónja előtt” (Jel 14,1-5)

2013. november 18., hétfő

Krisztus király 1.Minden évben újraéljük Jézus Krisztus életét a templomi liturgiában

bevezetés

Ezt a feladatot a Jézus Krisztus által alapított Anyaszentegyház szervezi és vezeti. Maga az alapszó: leitourgia (leiturgía) = működés, üzemelés; nyitva tartás értelemben volt használatos eredetileg. Aztán később funkció volt az értelme, majd a keresztténységben mise, áldozati kenyér. A liturgikus év is más, mint a földünk nap körül megtett 365 keringési ideje. Igaz, hogy ez a keringési idő a gazdaságban más nappal kezdődik és végződik, mint egyéb viszonylatokban, mint iskolaév, gazdasági év. A katolikus egyházi (liturgikus) év november végétől a következő év november végéig tart. Az első szakasza 3-4 hét a legújabb forma szerint teljes három hét, amelyek mindig vasárnappal kezdődnek, és a negyedik hét (ritkán teljes hét) advent 4. vasárnapja és a hozzá tartozó köznapok, amelyek mindig december.24-vel érnek véget.Majd jön karácsony ünnepe, amelyet Jézus Krisztus betlehemi születésének megünneplésére tartunk, bár senki nem ismeri a pontos-napját. A liturgikus év legfontosabb ünnepe a húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe. Ezután az ötvenedik nap a Szentlélek kiáradásának drága napja,az Egyház születésnapja. Ezek a napok tehát Jézus földi életének jeles eseményeit hozzák közel hozzánk.A pünkösd utáni napok pedig Jézus tanításának a bővebb magyarázatát adják a napi liturgiában.Az idei egyházi év november.24-én Krisztus Király ünnepével és a hozzá tartozó hat köznappal fejeződik be.December elsejével kezdődik az új egyházi év advent 1. vasárnapjával.Szeretném honlapunkon kedves olvasóinkkal tüzetesebben áttekinteni, mit is jelent ez a, cím fogalom: Krisztus Király.
Magyar katolikusoknak komolyan el kell gondolkodnunk ezen, mert a hozzám hasonló idős embereknek nem biztos, hogy több liturgikus évet ajándékoz a Gondviselés.Igyekeznünk kell hálás szeretettel megköszönnünk az idei egyházi évben kapott kegyelmeket mások helyett is,akik ájult áhítattal meresztik szemüket, fülüket az öntelt hazugságok apostolaira. Egyszer sem hallom, hogy Jézus Krisztusnak köszönhetjük azt, amink van, amit a jövő évtől remélünk, mert azt csak a halálra sebzett Szívétől és kezéből kaphatjuk meg.Nem felejtitek el?

Imádkozzunk!

Krisztusunk, nagy Király, üdvözlégy ezerszer, Százezerszer! Téged áld és imád, hódolva néz reád Minden ember. A négy égtáj, a csillagok,
Mennyben lakó angyalok Hódolnak, imádnak, uruknak vallanak, Krisztus Király.

Te tettél koronát teremtett művedre, Az emberre. Elméje élésül, maholnap felrepül az egekre. De a lelkét te magadnak Alkottad sajátodnak, Nagy ura, bírája, örökös királya Te vagy néki.

Az égre tűznapot, tündöklő csillagot kezed rakott. Hazánknak koronát, Kárpát koszorúját visszaadod. Légy királya királyunknak, ezredévek, ha múlnak, Téged áld és imád magyar nép és király, örök Krisztus.

Oltárban rejtezik szent tested ostyája, nagy csodája, Hozzád száll milliók könyörgő imája, hő fohásza. Tedd szívünkre koronának, üdvösségünk pajzsának! Koronás lélekkel járunk az életben színed előtt!

Krisztusunk, nagy Király, ajkunk hozzád kiált esdekelve! Ha jő az alkonyat, tehozzád térjünk, add, az egekbe! Légy hatalmas, nagy királyunk, égi lelkek közt áldjunk. Öleld át lelkünket, boldogíts bennünket mindörökre!”(Ho 283, 1-5)

2013. november 17., vasárnap

401. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.11.17. Vasárnap

Hiteles Krisztusok

A modern ember sokáig úgy hitte, hogy vezetői számára fontos. Súlyosan csalódnia kellett. Rá kellett döbbennie, hogy csak arra a vezetőre számíthat, akiben Krisztus él, aki Jézus Krisztust hordja szívében, elveiben, egész életében. Sokan akarják a népet képviselni, de kevesen vállalják, hogy csak azért élnek, hogy a rájuk bízottakat szolgálják. Büszkén hordják a miniszteri méltóságot és a vele járó jövedelmeket, de soha eszükbe nem jut, hogy a miniszter latin szó keményen és félreérthetetlenül szolgát jelent. Isten keményen számon kéri rajtuk, szolgák voltak-e valóban? A papságot nem a hívek választják, hanem Egyháza közbejöttével Jézus Krisztus. Legfőbb elszámoltatónk nekünk Isten. Aki kiadja a munkát, ellenőrzi, vajon legjobb tudásunk és lehetőségünk szerint hajtottuk-e végre megbízatásunkat, a szerint minősít bennünket. Számára csak az a megbízható, hiteles szolga, akit a fegyelem és a szeretet tesz hitelessé. Nemcsak a világ visszáságai miatt kell mindent megtennünk, hogy hiteles emberekként hitelesen képviseljük Urunkat, Jézus Krisztust, mert meghívónkért állnunk kell a szavunkat. Jézus azért jött a földre, hogy mindeneket megújítson.„Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket, és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyben van”(Mt 5, 14-16)

400. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.11.16. Szombat

A kezdetek lendületével.

A világ képe nagyon torz: az igazságra és szeretetre teremtett ember hazug eszméket vall, és iszonyú kegyetlenséggel igyekszik a maga vad ösztöneit kielégíteni, vagy a korszellem biztatására kihasználni minden lehetőséget saját előnyeinek biztosítására, vagyis az Szeretet parancsát, mások boldogítását megcsúfolva a gyűlöletet szolgálja. Ez a szellemiség juttatta ide a világot, hogy pénzembereket nem érdekli a szegények ügye, az állam élére megválasztott csapat a nagy közösség jólétét biztosítani nem akarja, magának és segítőtársainak arcrebbenés nélkül osztja ki a közösség egészének a jólétére befizetett adót. Mit tegyünk? Úgy tűnik, az embereknek nincs ránk szüksége, haszontalannak tűnik mindaz, amit teszünk. A kérdés nekünk, papoknak szól. A vallás ellenségei azt felelik: Ne tegyetek semmit a világ dolgaival kapcsolatosan. Mi vagyunk a világ esze és urai, mi tudjuk, mit kell tenni, ti maradjatok a templomon belül. Ez a válasz azért hangzik el, hogy saját tetteiket ellenőrzés nélkül gyakorolhassák, lerombolhassák az emberek életében az Isten országát, az igazság és a szeretet lelkületét, helyette hadd uralkodjék a hazugság és a gyűlölet, kapjon polgárjogot a sátán országa. Az Isten országáról van szó, a Teremtő és a mindent helyrehozó Megváltó is megköveteli, hogy az Isten országát tanítanunk és védenünk kell, a sátán országa ellen mindent meg kell tennünk, ami lerontja győzelmeit. Igaza volt II. János Pál pápának:„Bátran szembe kell néznünk a mind sokrétűbbé és megterhelőbbé váló helyzettel, a globalizáció jelenségével, a népek és kultúrák állandóan új és változó mozaikjával” (Novo millennio ineunte 40) Harcolunk az igazság és a szeretet fegyverével. Megtettük-e mindent, ami ránk tartozik?