2013. augusztus 30., péntek

324. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.08.30. péntek

Ami többet ér

Mindennél többet ér, ha Jézus köztünk van. Akkor mindenünk megvan. Ha pedig nincsen köztünk, akkor nem egy nemzet, de még egy szűk családra való ember sem ér semmit, mert nem tudnak összetartani. A második világháború után nyakunkra ültették ellenségeinket Európa és a velük tartó nagyhatalmak. Fájó szívvel kellett látnunk, hogy többet ártanak nekünk saját polgártársaink, min az ellenségeink. Keserű szájízzel kellett emlegetnem Tompa Mihály: A gólyához c. verséből: „a kidőlt fában őrlő szú lakik, Honfi honfira vádaskodik. Testvér testvért, apát fiú elad. Mégis ne szóljon erről ajakad! Nehogy ki távol sír e nemzeten, Megutálni is kénytelen legyen ” Nem mertem eddig rá gondolni sem: Jézus ennyire nincsen közöttünk Mária országában? Pedig valóban csak ezzel magyarázható, hogy egy nagy múltú nép ölbe tett kezekkel nézze, hogy kótyavetyélték el országa minden javát. Nem hiába imádkozom tehát naponta: Istenem, Atyám, add vissza hitetlenné vált magyar testvéreim hitét! Add vissza népemnek a Magyarok Nagyasszonyába vetett bizalmát és tiszteletét! Add meg a kegyelmet, amit sosem kaptunk meg eddig: hogy magyart a magyarral se belső, se külső ellenség ne tudjon többet összeugrasztani.

2013. augusztus 29., csütörtök

323. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.08.29. csütörtök

Fő, vagyis Szolga

Szent Pál apostol Rómaiakhoz ír levelében olvastuk arról, hogy a keresztények egy testet, egy közösséget alkotnak. Minden embert azért teremt Isten, azért lát el különböző testi-lelki adományokkal, hogy annak a közösségnek, amelybe születik,minél több jót tudjon nyújtani és a melléje rendelteket sokféleképpen tudja boldogítani. Ezt a krisztusi közösséget, szervezetet nevezi az apostol Krisztus titokzatos testének. Ennek feje maga Jézus Krisztus. A többiek az emberi testből vett hasonlat alapján mondhatók különféle szerveknek. Minden szervnek megvan a maga fontos funkciója, rendeltetése. Ha erre fel van készülve, hibátlanul végzi feladatát, akkor az egész test jól működik. Ha a test minden porcikája arra van kötelezve, hogy önfeláldozásig szolgálja a az egész test épségét, akkor ez a szerep fokozottan vonatkozik a fejre. Úgy is mondhatjuk, hogy a fej és annak minden részecskéje nélkülözhetetlen. Kezetlen, lábatlan, fogatlan ember életképes, de a fejetlen soha. Így érthető II. János Pál pápa gondolata, hogy a Fő, Jézus, az tulajdonképpen Fő Szolga. Így kell értelmezni Nagy Szent Gergely pápa (590-604) elhatározását is: amikor a konstantinápolyi pátriárka az új császárváros főpapjaként ősi jog híján új és még újabb címeket keresett magának, ő felvette a Gregorius episcopus servus servorum Dei-t Gergely püspök Isten szolgáinak szolgája címet. Ma is ez a pápák legszebb címe.

2013. augusztus 28., szerda

322. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.08.28. szerda

A legszebb katedrálisom

A katedrális az egyházmegye püspökének temploma. Ott áll a püspöki szék, a katedra, amelyről tekintéllyel szólhat az Egyházmegye főpásztora Jézus Krisztus helybeli bárányaihoz. A katedrát őrző templom a katedrális. Amikor fiatal hitoktatóként kitettek állásomból szárazföldi úton folytathattam hajléktalanná vált létezésemet, ahol akartam, kivéve hazám bármelyik templomában, a legegyszerűbb szolgálatot sem folytathattam. Próbálkoztam segédmunkássá nemesülni, de hely híján még udvarseprésre sem tudtak alkalmazni. Így kerültem a fővárosba egy kézműipari házi szövetkezetbe bőrkesztyűszabász-tanulónak. Rendes munkaidőm napi nyolc óra volt, amit a gyakorlat egyszerűen, 10- 11 órává rendszeresített. Voltak civil és egyházi munkatársaim, férfiak és nők egyaránt. Megszerveztük a természetjáró szakosztályt feddhetetlen céllal: szabadnapokon jártuk a piros, sárga, kék, zöld jelzetű törvényesen kijelölt turistautakat. Jól kihasználtuk a lehetőségeket, szakmai dolgokban igyekeztünk minden alkalommal nívós előadásokat tartani. Gyönyörű túrák voltak ezek. Mivel egyházunk engedélyezte, hogy a papok, akik üldözöttnek minősülnek, joguk van liturgikus öltözék nélkül sziklán, fa alatt, turistaházban is misézni. Én is éltem ezzel az engedéllyel,d e amikor az egyházmegyébe újra visszaengedtek papi szolgálatra, a zalalövői Borosán-völgy magasan összehajló gyönyörű cserfái között éreztem magamat igazán vidéki katedrálisban a búcsúsmiséken.

2013. augusztus 27., kedd

321. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.08.27. kedd

A valóság szívének közepébe

Minden embernek, egyénisége, egyéni küldetése is van. Valóság az, amit a fölséges Isten a semmi helyére a megszámlálhatatlan lehetőségből konkrét módon megteremtett. Minden teremtmény megkapta létének határozmányait. Mindenbe beleírta Isten a természete törvényét: azért légy mindig készenlétben, hogy elősegítsd lehetőségeid szerint a nagy mindenség céljának valóra válását. Az élettelen hordozza hátán az élők törékenyebb létű világát. Aztán a benne rejlő energiák lassú porladásával váljék alkalmas táplálékává az élőknek, így maga is építse az életet. Az egyszerűbb élők segítsék a magasabb rendűek céljait,a legmagasabb rendű földi lény, az ember sajátos rendeltetését biztosítsa minden más anyagi létező. Mert azt mondta Isten, miután minden más földi lényt megteremtett: „Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön, s minden csúszó-mászón, amely mozog a földön! Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok uralmatok alá!”(Ter 1,26-28) A valóság szívének közepébe másként szeretnék bejutni. Értelmes szív szeretnék lenni, hogy mindenkivel megértessem: Isten így gondolta el, hogy az ember mindennel tegye boldogabbá a mellé rendelte embert, semmit ne rontson, semmit ki ne pusztítson, főként ne önmagát. Értse meg, boldog csak akkor lehet, ha boldoggá tesz másokat.

2013. augusztus 26., hétfő

320. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.08.26. hétfő

Szíven találó szavak

Valóban célszerű a rövid beszéd, ha az emberek vagy nem tudják, vagy nem akarják befogadni a krisztusi tanítást. Jézusnak is voltak rövidebb tanításai.Azonban azt amit meg akart magyarázni, annak megadta a módját. Kovács Sándor egykori szombathelyi megyéspüspök mesélte el a következő esetet. Előző állomáshelye a kecskeméti nagytemplom volt. Mint plébános jól ismerte a környező tanyavilágot is. Tudta, hogy az embereknek ritkán van idejük a sok munka miatt hosszú kilométereket gyalogolni a városba. Nagyböjtben minden héten egyszer bementek a kecskeméti öregtemplomba misére és szentbeszédet hallgatni. Oda is adott több kéziratot olvasni. Megadta a módját: észhez és szívhez. szólóan beszélt. Szerették nagyon. Egy alkalommal a fiatal káplán végezte helyette a szentmisét. Mindössze negyed órát beszélt. A hallgatóság felzúdult: Tisztelendő úr! Mi órák hosszat gyalogolunk ide és ugyanannyit vissza, hogy hallgassuk a Krisztus szenvedését. Ne szúrja ki a szemünket ekkora beszéddel! Nem hiszem, hogy a vasárnapi misén feltétlenül öt-tízperces prédikációkkal kellene dicsekednünk. A mai világban, amikor semmi vagy minimális hitoktatással indultak neki a gyerekek a közép és felsőoktatásnak, úgy tapasztalom, hogy egy-egy szentírási szakaszt kellően kifejtve csak örömöt szerezhetünk annak, aki a vallási ismereteit is fejleszteni kívánja.

2013. augusztus 25., vasárnap

319. nap a Hit Évében.Katekézis a Hit Évében

2013.08.25. vasárnap

A klerikalizmus ellenszere

A fiatalember, akit pappá szentelnek, közvetítő lesz Isten és emberek között. Kezébe adta Jézus a pásztorbotot, a megbízatást, hogy legeltesse az ő bárányait. Naponta misézhet, vagyis jelenvalóvá teheti Jézus áldozatát. A gyóntatószékben embertestvérei feltárják önmagukat, gyengeségeiket Taníthat iskolában, de Isten házában, a templomban is. Olyan hatalma van, mint senki másnak: eget nyithat és zárhat a mennynek kincseit osztogathatja. Ezt tudnia kell. Azt is tudnia kell, hogy hihetetlen magasba emelt engem az Isten. Isten emelt fel, ruházott fel sok hatalommal, hogy az Ő dicsőségét és embertestvéreim javát szolgálhassam. Az igazság és szeretet szakavatott tanítója és megvalósítója legyek. Tehát mindent, amim van, Tőle kaptam. „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4,7) Jézus is így fogalmaz: „Azután felmerült köztük az a kérdés, hogy ki a nagyobb közülük? Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a legnagyobb”. (Lk 9,46.48d) Manapság is lehetnek viták, ki a nagyobb egy-egy közösségen? Az emberek körében alakulnak ki vélemények: kinek tetszik legjobban a prédikációja? Ki kedves, ki nem? Egyre vigyáznunk kell: a lehető legtöbbet és legjobbat kell adnunk szolgálatunkban önmagunkból, de sohasem szabad engednünk a kísértésnek, hogy tetszelegjünk sikereinkben,mert Isten szemében van a helyes mérték. Érzéseim szerint a gőg mindenkiben csúnya. A papi gőg még csúnyább. Legcsúnyább a szerzetesi gőg. Amikor Assisi Szent Ferencet endtársa megkérdezte, miért éppen őt szeretik? – azt felelte, mert én vagyok a világon az utolsó. Most égben is, földön is nagyra értékelik. Mert nagyon alázatos volt.