2019. május 25., szombat

Útravaló – 2019. május 25.Útravaló – 2019. május 25.


Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.


A Troászba érkező Szent Pálnak és társainak fáradozása nyomán létrejöttek az első európai keresztény közösségek. Az apostolok cselekedetei és Pál levelei tesznek tanúságot arról, hogy hirdették az evangéliumot a tesszalonikaiaknak, a korintusiaknak, az athéniaknak. Athénben elmondott beszédével Pál megosztotta hallgatóságát. Sokan voltak, akik nem fogadták el a Krisztus haláláról és feltámadásáról szóló tanítását. Pál levelei a keresztény hittani és erkölcsi üzenet foglalatainak tekinthetők. Gyakran olvassuk ezeket a szentmisék leckéiben is. Figyelmeztetés ez számunkra, hogy az írás már ezekben a kezdeti időkben is forrása volt Isten igéjének. Aki a mai túlhajszolt, zűrzavaros világban nem akar elkallódni, az törekedjen arra, hogy rendszeresen olvassa legalább az újszövetségi Szentírást.


Ferenc pápa fogadta a száz éve alapított, lungrói italo-albán eparchia küldöttségét: Őrizzétek meg hagyományaitokat!Ferenc pápa fogadta a száz éve alapított, lungrói italo-albán eparchia küldöttségét: Őrizzétek meg hagyományaitokat!

XV. Benedek pápa Catholici fideles-kezdetű apostoli konstitúciójával 1919. február 13-án felállította a lungrói eparchiát, mely a török üldözése elől 500 éve Itáliába menekült albán közösség leszármazottait foglalja magában. Őrizzék értékes hagyományaikat, tanúskodjanak a keresztény tanításról – buzdította őket Ferenc pápa.

Főpásztoruk, Donato Oliverio püspök vezetésével érkezett a lungrói italo-albán eparchia hatezer fős zarándoklata Rómába. Ferenc pápa szombaton délelőtt találkozott velük a vatikáni VI. Pál-teremben. Köszönetet mondott nekik, amiért látogatásukkal kinyilvánítják hitüket és szeretetüket az egész katolikus egyháznak. 100 évvel ezelőtt, mialatt az első világháború szaggatta Európát, XV. Benedek pápa meghallgatta az Dél-Itáliában élő albán közösség jogos igényeit, bátor lelki kitartásukat, amellyel hűek maradtak hagyományaikhoz a nehézségek és szenvedés közepette is. Az akkori pápa szívén viselte a keleti egyház sorsát, és igyekezett segítségükre sietni. Ezért elrendelte a Calabriában élő hívek számára a görögkatolikus egyházmegye felállítását.

A múlt emlékezetéből születik a remény a jövőre

Ez a jeles évforduló jó alkalom arra, hogy hálát adjunk az Úrnak, amiért jóságában és irgalmasságában működött az italo-albán közösségben az elmúlt századokban. Ferenc pápa arra szólította őket, hogy ezt a jubileumot ne egy elért célnak tekintsék, hanem inkább adjon új és örömteli lendületet emberi és keresztényi elkötelezettségükhöz. Ebben az értelemben nagy szükség van arra, hogy elmélyítsük a múltat és hálásan emlékezzünk rá, mert abból reményt merítünk ahhoz, hogy együtt zarándokoljunk a jövő felé, amit Isten nekünk akar ajándékozni. Fogadjátok be egyre inkább az Úr szeretetét, mely igazi örömünk forrása és oka. Járuljatok a szentségekhez, legyetek közel a családokhoz, figyeljetek a szegényekre és a rászorulókra, álljatok a fiatalok mellett a nevelés nagy kihívásaiban! Ezeken át őrizzék meg hagyományaikat, a Krisztushoz és egyházához való tartozásuk tudatát. Arra kaptak meghívást, hogy keresztényként éljenek, tanúságot téve arról, hogy a szeretet szebb a gyűlöletnél, a barátság szebb az ellenségeskedésnél, és hogy az egymás közötti testvériség érzése szebb, mint a konfliktusok.

Adják tovább lelki örökségüket a fiataloknak

Ma azokért is szól az ima és a hála, akik velünk örülnek az égben. Mindazokért, akik életükkel közvetítették nektek a hitet, a püspökök, a papok, a szerzetesek, a szülők és nagyszülők, akik az italo-albán közösségben hűséggel megőrizték és továbbadták hagyományaik kincseit. Kövessétek példájukat, és adjátok át az új nemzedékeknek lelki örökségeteket, amely identitásotokat adja! – buzdított a pápa.


Húsvét ötödik hét szombatjaHúsvét ötödik hét szombatja


Miközben a krisztusi közösség tagjait az egymás iránti szeretet jellemzi, a világ részéről gyűlölet árad feléjük. Valójában nincs ebben semmi újdonság, hiszen az Isten országát hirdető Jézust sem fogadta el mindenki, ő is sokszor találkozott elutasítással, ellenséges viselkedéssel, amely végül gyilkos mértékű haraggá, gyűlöletté növekedett. Itt is érvényes az a jézusi mondás, hogy a szolga nem nagyobb az uránál. Ha Jézusnak, a Mesternek jutott a rosszból, az ellenségeskedésből, akkor ezt tanítványai sem tudják elkerülni.
Ellentétes érzésekről és magatartásokról van itt szó, amellyel már találkoztunk a világosság és a sötétség, a hit és a hitetlenség bemutatásakor. A hívők Krisztusért szeretik egymást, a világ pedig éppen Krisztus miatt gyűlöli őket. Az Úr kihív minket a világból, a világias gondolkodásból, és Isten előtti hódolatra, odaadásra szólít fel.
Jézus szavait mindenképpen figyelmeztetésnek kell vennünk, de ez nem azt jelenti, hogy legyen üldözési mániánk és mindenben fenyegetést, rosszindulatot kell látnunk. A világgal és a nem hívőkkel való kapcsolattartásban a keresztény közösség tagjai tehát legyenek jóindulatúak, de kellően óvatosak! Nem félünk a támadásuktól, mert jól tudjuk, hogy éppen ezek késztetnek minket nagyobb elköteleződésre. A hitükben gyengébbeket pedig segítsük a nehéz helyzetekben!
© Horváth István Sándor

Imádság

Életem Ura, Jézus Krisztus! Készen állok arra, hogy tétovázás nélkül induljak és kövesselek téged! Tudom, hogy mennyire nehéz lesz az út számomra, de vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az élet felé, az üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi. Nem akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te légy vezetőm az örök élet felé! Te légy társam az Atyához vezető úton! Te légy erősítőm, ha fáradok! Te légy bátorítóm, ha csüggedek! Te légy örömöm, amikor megérkezem! Segíts, hogy az evangéliumhoz méltóan éljek!


2019. május 24., péntek

Útravaló – 2019. május 24.Útravaló – 2019. május 24.

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.

A mai nap a segítő Szűz Mária emléknapja. Érdemes áttekintenünk az ünnep jelentését. Mária az egyetlen ember, aki mentes az áteredő bűntől. Isten minden ajándékával, kegyelmével teljes. Ő hozta világra Isten emberré lett Fiát, aki az egyetlen közvetítő Isten és ember között. Mária Fiának nevezte Jézust, és az Isten Fia Anyámnak szólította őt. Jézus Krisztus minden embert testvéréül fogadott, ezért az ő Anyja a mi égi Anyánk is. Úgy gondoskodik rólunk, mint gyermekeiről. Soha nem lehetett hallani arról, hogy magára hagyott volna bárkit, aki oltalma alá futott. A „Mária által Krisztushoz” jelszó nyomán a keresztények segítségeként köszöntjük őt a májusi litániákon.


Ferenc pápa: Ne nehezítsük meg az örökbefogadást!Ferenc pápa: Ne nehezítsük meg az örökbefogadást!

Az Ártatlanok Intézete hatszáz éve fogadja be az elhagyott, hátrányos helyzetű gyermekeket Firenzében. Az évforduló alkalmából május 24-én fogadta a pápa az intézet hetven tagját. Ma a gyermek kultúráját kell előmozdítanunk, készen a rácsodálkozás művészetére – buzdított a Szentatya.

Jézus azt kéri az evangéliumban, hogy engedjék hozzá a gyermekeket, de másutt tovább megy. Nemcsak a befogadásukra ösztönöz, hanem arra is, hogy hasonlóvá váljunk a gyermekekhez, így fogunk belépni a Mennyek Országába – mondta rögtönzött beszédében Ferenc pápa a gyermekvédő szervezet tagjainak. Ezt nevezte az intézet elnöke a gyermek kultúrájának, a kifejezést pedig a pápa is átvette beszédében. Régen szokás volt, hogy azok az édesanyák, akik nem tudták fölnevelni gyermekeiket, egy félbevágott érmével együtt adták be őket az intézetbe. Remélve, hogy egy napon ismét magukhoz vehetik őket, és az érem másik felével rátalálhatnak gyermekükre.

Ma nagyon sok gyermek él – úgymond – az érem egyik felével a kezében. Egyedül vannak, a háborúk, a migráció, az éhség áldozatai. Az érem másik fele pedig az Anyaszentegyház kezében van. Meg kell értetni az emberekkel, hogy mi felelősek vagyunk ezért a másik fél éremért. Segítenünk kell, hogy ma is létrejöhessen az ártatlanok háza, világszinten, az örökbefogadás magatartásával. Sokszor előfordul, hogy azok, akik örökbe akarnának fogadni gyermekeket, rengeteg bürokratikus akadállyal, vagy akár korrupcióval találják szembe magukat. Nagyon sok családnak nem lehet gyermeke és szeretnének örökbe fogadni. Segítsük őket! – kérte Ferenc pápa.