2017. március 25., szombat

A keresztény derűt sugározzuk! Add meg Urunk!A keresztény derűt sugározzuk!
Add meg Urunk!


A Szentlélek Krisztus közösségét építi. Jézus Krisztus közössége viszont, Isten országának az építője. Ha nem vagyok a Szentlélekben Krisztussal közösségben, akkor elvesztem. Saját „karrieremet” csak Velük közösségben építhetem.
Vajon, értjük, ill. értem én azt, mit jelent, a Szentlélekben eltelve állapot? Tegnap arra döbbentem rá, hogy mennyire bezártak, megmerevedettek vagyunk a magunk rendszerébe, amit mi magunk építünk fel, alakítunk ki, teremtve magunk számára biztonságos környezetet?
Tulajdonképpen – ahogy ezen eltűnődtem – a bűnös, és Istentől idegen világ nyomja ránk ezzel a bélyegét. Hiszen, a közösségi lét lényege az, hogy egymást megerősítjük szabadságunkban és egyben jóra képességünkben, illetve szentségi létünkben. Pontosabban: így kellene lennie, de nem így van! Sokkal inkább az ellenkezője az igaz: egymást kilökjük, kilendítjük a szentségben biztonságot adó nyugalmi állapotunkból. Éppen ezért, nem marad más hátra, mint az, hogy magunk teremtsük meg biztonságot adó nyugalmi állapotunkat. Pótcselekvés ez, nem más. Ráadásul hibás, téves pótcselekvésünk. Mert amikor bajban vagyunk, nem az édesapához, vagy édesanyához futunk, azaz, Istenhez, hanem mi próbáljuk a magunk igényei szerint feltételeinket biztosítani. Hát, ez bizony, nem keresztény életállapot! Rosszul szocializálódtunk. Nem lettünk tudatosan ránevelve arra, hogy hol keressük biztonságunkat és bizonyosságunkat, akkor, amikor az élet dolgaiban kellene kérdéseket feltennünk, és keresnünk a kérdéseinkre válaszainkat. Nem tanultunk meg kérdezni, és kérdéseinknek irányát kutatni. Kitől kell választ kérnem, és kinek a válaszát kell elfogadnom?
Na, de mit jelentsen számomra az, amit olvasok az ősegyház történetében, amit Lukács úgy fogalmaz meg, hogy ’Szentlélekben beteltek’ (l.: ApCsel 4,31). A Szentlélekben eltelt szívűek valamilyen más állapotban vannak? Lehet, hogy ezt én nem ismerem, és fel sem érem, hogy mit jelent ez? Mert Péter milyen módon tanított, amire ezrek megtértek és megkeresztelkedtek? Vagy: Péter milyen állapotban volt, amikor Ananiásra és feleségére ráolvasta bűnüket, és halálukat? Péter úgy el volt telve Szentlélekkel, hogy látta azt, ami az éppen kibontakozó egyházközösséget csírájában képes lehetett volna elpusztítani, tönkre tenni, vagy legalább is ártott, mert a gonosz mesterkedése volt.
Hogy képessé legyünk megtenni Isten akaratát, azt, amit általam akar Ő megtenni, közösségre kell lépnem a Szentlélekkel. Amire úgy juthatok el, ha Jézus Krisztussal közösségben vagyok! Parancsai szerint élni! De, ebben is a Szentlélek segíthet engem! Hát jöjj Szentlélek és győz le engem, hogy az Atya Isten győzedelmére lehessek! Mária, Aki igent mondani képessé lehettél a Lélek erejében, az Atya akaratára, legyél közbenjáróm és megsegítőm! Ámen


  

Himnusz CCCCLXXXIII.Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!

Dicsőség az Atyának. Miképpen.


HIMNUSZ

Halandók dőre fajzata
bálványimádás rabja lett,
Istennek vélve holt követ,
fabábot s öntött szobrokat.
Így lett az ember végül is
ördög zsákmánya teljesen,
és Isten adta élete
füstölgő mélybe hullt alá.
Fajtánkat, mely így elbukott,
pusztulni Krisztus nem tűri;
Atyjának műve, remeke
ne vesszen kárba, fénytelen,
halandó testbe öltözik,
szentelve testi életünk,
halál bilincsét széttöri,
s Atyjának minket visszaad.
Fogantatásod napja ez;
közénk küldött az Alkotó,
és föld sarával elkevert,
hogy emberként megtestesülj.
A szűzi méh mily örömet,
milyen nagy áldást rejteget,
belőle új kor születik,
aranyló fénnyel koszorús.
Dicsőség néked, Jézusunk,
világra kit szült tiszta Szűz,
Atyád áldjuk s a Lelket is
idők végéig szüntelen. Ámen.


„Ferenc pápa szereti a családokat” – Katekézissorozat gyermekeknek: A házasság„Ferenc pápa szereti a családokat” – Katekézissorozat gyermekeknek: A házasság

A Magyar Katolikus Családegyesület kétheti rendszerességgel adja közre gyermekeknek szóló katekézissorozatát, amely Ferenc pápa családoknak szóló beszédei alapján íródott. A kilencedik részt olvashatják.

Tudjátok, hogy a pápa mit gondol arról a fiatal párról, akik a templomban házasodnak össze? Azt gondolja róluk, hogy bátrak!
Annyira bíznak Isten irántuk és a többi ember iránti szeretetében, hogy ők is ugyanezzel a szeretettel akarják szeretni egymást. Azt mondja az egyik a másiknak: „Úgy akarlak szeretni, ahogyan Jézus szeret mindnyájunkat!” Bár törékenyek, fiatalok és talán tapasztalatlanok is, tudják, hogy szeretetüknek, szerelmüknek a titka az, hogy úgy szeressék egymást, mint Jézus, vagyis hűséggel, örökre, odaajándékozva az életüket. Ez egy olyan nagy titok, amit meg kell valósítaniuk.

Az esküvő bizonyosan szimpatikus esemény lehetett Jézus számára – emlékeztetett a pápa. Ugyanis egy menyegzőn, lakodalmon vitte véghez első csodáját, amely majdnem balul sült el. Jézussal együtt az Egyház, a társadalom és mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy támogassuk és segítsük a házaspárokat közös életükben. Ez a segítség különösképpen akkor fontos, amikor problémákkal küzdenek, hiszen ilyenkor a gyerekek szenvednek a legjobban. Mindennap bízzuk szüleinket, az ő, egymás iránti szeretetüket és a családunkat Jézusra!
„Az irány így örökre ki van jelölve, ez pedig a szeretet iránya: szeressük egymást úgy, ahogyan Isten szeret, örökre.”
„Kedves testvéreim! Ne féljünk meghívni Jézust a lakodalomba, ne féljünk meghívni otthonunkba, hogy velünk legyen és őrizze családunkat. Ne féljünk meghívni Máriát, az ő Édesanyját sem!”
A gyermekkatekézis Ferenc pápa 2015. április 29-én és május 6-án elmondott katekézisei alapján íródott, amelyek a Szent Péter téren tartott hagyományos szerdai általános kihallgatások keretében hangzottak el.


Gyümölcsoltó BoldogasszonyGyümölcsoltó Boldogasszony


A mai ünnepen az evangéliumi szakasz Jézus születése hírüladásának eseményét mondja el. Isten küldötte, Gábor angyal feltárja a názáreti lány előtt Isten megváltó tervét, amelyben ő azt a szerepet kapta, hogy a Megváltó anyja legyen. Sem Isten, sem bármilyen más erő nem kényszeríti Máriát a beleegyezésre, Isten akaratának elfogadására, hanem szabad akarattal vállalja feladatát az üdvösség megvalósulása érdekében. Lám, az ember képes szabad akarattal engedelmeskedni Istennek.
„Történjék velem szavaid szerint!” – olvassuk Mária visszavonhatatlanul elkötelező válaszát Isten szándékára, ezzel zárul az esemény. Ne gondoljuk, hogy Máriának olyan könnyű volt ezt kimondani, hiszen megelőzte a kérdezés, a csodálkozás, sőt, talán bizonyos értetlenség is. Isten titkát ő is fokozatosan ismerte fel. Nekünk sem egyszerű felismernünk és elfogadnunk Isten akaratát, mert megvannak a saját elképzeléseink. Bizonyos értelemben Isten valóban ismeretlen utakra hív minket és szándékai pillanatnyilag talán érthetetlenek számunkra. Egy azonban egészen biztos: ez az út jelenti a boldogságunkat az életben és ez vezet az üdvösségre. Máriához hasonlóan mi is bátran és engedelmes lélekkel válaszoljuk Isten akaratára: Történjék velem szavaid szerint!
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni, akik a csapásoktól sújtva – mint vakok – kénytelenek tovább botorkálni! Uram, segítsd őket, hogy ki tudjanak egyenesedni, állj mellettük, mint legközelebbi barát, aki tud velük hallgatni, vigasztalni és keresztet viselni, hogy újból fényt lássanak, a Te fényedet! Páli Szent Vince