2019. augusztus 3., szombat

Útravaló – 2019. augusztus 3.Útravaló – 2019. augusztus 3.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Juhász Ferenc miskolci plébános ad útravalót.

Jézusról azt hiszik, hogy a Keresztelő, aki feltámadt. Ezek szerint hittek valamilyen feltámadásban. De amikor kiderült, hogy nem János az, vajon gyöngült-e ebbéli hitük? Maga Jézus is pontosan értesült a Keresztelő sorsáról. Annak tanítványai elvitték a testét, és eltemették – fájdalmas párhuzam: Jézus testét is tanítványai temetik el. Mint ha a tanítványok sorsa a mesterük melletti végsőkig való kitartás volna. Képzeljük el a tanítványt, aki Jánost is és Jézust is eltemette, hiszen voltak közös tanítványok. Hogyan lehetséges, hogy a tanítványoknak nem szegte kedvét, hogy két mesterük is tulajdonképpen egymáshoz közeli időben esett áldozatul a hatalomnak? Ez a mestereken múlt.


Hívom a családokat 2019 augusztusában – Bíró László püspök leveleHívom a családokat 2019 augusztusában – Bíró László püspök levele

”Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

A városházi sörözőben a város vezető személyiségeinek, a professzoroknak, a városvezető hivatalnokoknak, a főorvosoknak, a jogintézmények főnökeinek törzsasztalánál ülők felfigyeltek egy, a söntéspultnál folyó csendes, de a vendégek figyelmét mégis felkeltő vitára. „Nem, nem adok többet – mondta határozottan a söröző közkedvelt vezetője –, eleget ivott már, most menjen haza, a felesége már nagyon várja.” „Jó, megyek már – válaszolt a pult előtti magas széken kuporgó vendég, akiben a törzsasztalánál ülők felismerték egyik társukat, a volt kórházigazgatót, aki évekig volt a város polgármestere is –, csak még egyetlen egy kupicát adjon, hogy legyen erőm hazamenni.” „Nem adok – jelentette ki a vezető –, a felesége várja, és tele van gonddal. Nem, ez volt az utolsó szavam!”
Az egyik professzor ekkor odalépett a vendéghez. „Látom, még nem akarsz hazamenni – szólt hozzá –, gyere, ülj egy kicsit ide az asztalunkhoz, mondd, miért nem.” „Mert ha hazamegyek – válaszolta –, akkor ott vagyok a gondjaimmal együtt összezárva a feleségemmel, aki szintén tele van gonddal. Az ilyen otthon nem otthon, a gondok tönkretették. De nem akarlak a panaszaimmal terhelni titeket, a történetemet úgyis ismeritek. A polgármesterség után a kórházba már nem mehettem vissza, magánrendelőt nyitottam sok pénzért, az meg nem indult be. Most itt vagyok tele adóssággal, kevés nyugdíjjal, megrokkant egészséggel. A gyerekeim, hála Istennek, már önállósították magukat, nem is tudnám őket segíteni. Ritkán látjuk egymást, ők se sokat tudnak rólunk, mi se őróluk. A gondjaim senkit sem érdekelnek, még azt sem, aki meghallgat. Talán a főnök itt, aki a történetemet jobban ismeri és érti, mint én magam, talán ő törődik velem, vigyáz rám, hogy ne igyak túl sokat. Ezért itt még mindig jobban érzem magam, mint otthon. Lehet, hogy most ez az otthonom?” [...]
Sokszor zavarba ejtő kérdés az, ha valakitől azt kérdezik, hogy ő kicsoda. A nevét mindenki tudja, azonban van, aki nem szívesen árulja el, mert nem szereti, hogy így hívják, azaz nem érzi magát azonosnak saját nevével, vagy attól tart, hogy neve alapján oda sorolják be, ahova nem szeretne tartozni. Sokszor nem könnyű meghatároznunk magunkat. Az identitásválság ma nemcsak az egyes ember problémája, hanem az egész társadalomé is. Mit jelent magyarnak lenni? Mit jelent európainak lenni? Mi az, hogy keresztény? Mi az, hogy értelmiségi? És hogy derék, becsületes, rendes ember? Az egyén identitásválsága összefügg a folytonossággal is. „Vajon ugyanaz vagyok-e ma, mint aki tegnap voltam? Vajon van-e az életemnek egyetlen, összefüggő története?” Egy olyan kultúrában, ahol kicsi a valószínűsége annak, hogy egy ember ugyanazt a munkát végezze egy életen át, sőt sajnos egyre inkább annak is, hogy élethosszig tartó biztos kapcsolatai legyenek, nagy kérdés, hogy van-e valami, ami egybefogja a lélek, az elme kaotikus, pillanatnyi tapasztalatait. Félbeszakadt karrierek, tönkrement kapcsolatok, erről szól ma nagyon sok ember élete. Vajon életutam egyenes-e, végig egyetlen célra irányul-e, vagy zsákutcákból való kihátrálásokkal, sok felesleges cikkcakkal tarkított bolyongás?
Korunkban gyakoriak a gyors és mélyreható változások. Hogyan tudod megőrizni identitásodat akkor, amikor a társadalom, amelyben élsz, nemrég még más szempontok szerint értékelte az embereket? Tudsz-e együttműködni más értékrend szerint élő emberekkel?
A keresztény hit mindenekelőtt bizalmi kapcsolat, nem valamiféle elmés tanrendszer. Lehet, hogy nem értjük, lehet, hogy nem tudjuk szavakba önteni, de bízunk egy „Másikban”, aki nem változik, és nem hagy el minket soha. Isten maga von bele minket ebbe a megbízható kapcsolatba, és arra hív, hogy Krisztus tanítványaiként megtestesítsük és egyben felkínáljuk azt a világnak. Nem elég Krisztusról és tanításáról beszélnünk, magunknak is megbízható emberekké kell válnunk, olyanokká, akikre számíthatnak azok, akik elhagyottnak érzik magukat, akik nem tudják, kik is ők valójában, és jutottak-e már valamire. Krisztus követőinek élete állandó kihívás, kereszthordozás. Erőforrásuk Krisztus szava: „Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20)
Hogyan tudod elősegíteni a gyerekeid és Isten közötti bizalmi kapcsolat kialakulását és megszilárdulását? Milyen veszélyeket jelent ebben a mai megrendült erkölcsű világ?
A hívőben él annak reménye, hogy el nem múló kapcsolatban lehet azzal a Valósággal, aki tudja, látja és egybefogja azt, akik voltunk és akik vagyunk. Nem azért van identitásunk, mert kitaláltunk magunknak egyet, vagy mert van az életünknek egy soha nem változó kemény magja, hanem azért, mert van Valaki, aki öröktől fogva tudja, hogy kik vagyunk. Nem látjuk és nem értjük saját életünk minden részletét, képtelenek vagyunk ezeket egyetlen meggyőző történetté formálni, de Ő egyetlen szerető tekintettel egyesíti mindet. Ő jelen van, és soha nem hagy el, az Ő szemében jelenvaló és valóságos mindaz, ami voltam és ami vagyok, az Ő tekintete mindent egybefog és egyben tart. Mintha egy látszólag összefüggéstelen, összedobált darabkákból álló kupac tornyosulna mögöttünk, majd egyszer csak észrevesszük, hogy valójában minden darab egyetlen fonalra van felfűzve, melyet Ő tart kezében, aki minket saját képére és hasonlatosságára teremtett.
Hogyan tudod támogatni gyerekeidet életük értelmének és céljának megtalálásában és a célhoz vezető úton való elindulásban?
Sem az egyén, sem a társadalom identitásválsága nem oldódik meg egyik napról a másikra. Bízhatunk abban a kapcsolatban, amely egyben tartja a múltat, a jelent és a jövőt, de az összezavarodott és bizonytalan emberek iránt türelmesnek kell lennünk, türelemmel kell viselnünk a mai kor elbizonytalanodását és irányvesztését. A Krisztusban való növekedéshez mindenkinek időre van szüksége. Ha az egyénnek sok idő kell, akkor az egész testnek, a közösségnek is időre van szüksége. A türelem nélküli reménység nem hoz gyümölcsöt.
„Tudod – szólalt meg a professzor –, a gondjaidat nem tudjuk megoldani. De jó veled együtt lenni, jó veled beszélgetni, jó, hogy te is meghallgatsz minket. Gondjai mindenkinek vannak, többnyire megoldhatatlanok, de én együttérzek veled, és ugye te is együttérzel velünk. Ilyenkor oldódik bennem a feszültség, megpillantok egy reménysugarat, és imára kulcsolódik a kezem.” Imádkozni – vetette közbe a vendég elgondolkozva –, de régen volt, amikor utoljára imádkoztam!” „Pedig – folytatta a professzor –, van neked is lehetőséged arra, hogy érezd azt, hogy törődnek veled, hogy otthon érezd magad, hogy szeretnek. Látod, itt a söntéspultnál is van, aki törődik veled, itt, a mi asztalunknál is törődünk veled, és van egy lakásod, ahol a feleséged a gondjaiddal együtt vár, és szeretné a saját gondjait veled megosztani. Arra biztatlak, menj tehát haza, és ülj a feleséged mellé, öleld át, és mondd csöndben: »Istenem, segíts engem, segítsd a feleségemet, Istenem, adj nekünk erőt!« Meglátod, a problémák megoldódnak, ha nem is azonnal, de ha bizalommal és türelemmel kérsz, meg fogtok nyugodni. Kettőtöknek együtt biztosan sikerül.” A vendég felállt, és végigjártatta tekintetét az asztaltársaság tagjain. „Igen – szólalt meg a csöndben –, jó volt itt veletek. Megyek a feleségemhez.” Ezzel megindult a kijárat felé, közben odaintegetett a söntéspultnál álló üzletvezetőnek. Az rámosolygott, és elismerően bólintott a professzor felé.
Bíró László tábori püspök,
az MKPK Családbizottságának elnöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnökeFerenc pápa a kubai fiatalokhoz: Legyetek misszionárius tanítványokFerenc pápa a kubai fiatalokhoz: Legyetek misszionárius tanítványok

Augusztus elsején nemzeti ifjúsági napot tartották Kubában, amelyre Ferenc pápa üzenetet küldött. A Santiago de Cuba érsekének címzett levélben a Szentatya azért imádkozik, hogy az Úr védelmezze szeretetével a kubai fiatalokat.

Eltökélten folytassátok az Úr hűséges szolgálóleánya, Mária példáját. Tapasztaljátok meg azt az örömöt, amely a Jézus Krisztussal való találkozásból születik. A Feltámadás tanúságtevőiként engedjétek, hogy misszionárius tanítványokká alakuljatok, hogy sok fiatal felfedezhesse az Úr Jézus jelenlétét, meghallja hívását, növekedjen barátságában, és ezáltal olyan életet éljen, amelyet hűség és irgalmasság jellemez – buzdítja a fiatalokat a pápa.
A kubai ifjúsági napra írt üzenetében a Szentatya kifejezte: szeretettel üdvözli a szervezőket és minden fiatal résztvevőt. Imádkozik az Úrhoz, hogy a Cobrei Szeretet Szűzanyja, Kuba védőszentjének közbenjárására védelmezzen végtelen szeretetével minden kubai fiatalt.
*
Az országot sújtó gazdasági válság miatt a Santiago de Cuba-i főegyházmegye július elején – a püspöki konferenciával egyetértésben – úgy döntött, hogy országszerte egyházmegyei szinten rendezik meg az ifjúsági napot. A programban azonban változás történt, mert a kubai hatóságok nem adtak engedélyt az egyházmegyéknek, hogy köztereken tartsanak rendezvényeket – a Santiago de Cuba-i érsekség kivételével. Ezért, a történtekről tájékoztatva, Dionisio García Ibánez érsek levelet küldött a programokra: a kubai főpásztor arra ösztönöz, hogy mindenki még inkább kötelezze el magát a célkitűzések elérése érdekében és fedezze fel Isten jelenlétét a rendezvényeken.


Évközi tizenhetedik hét szombatjaÉvközi tizenhetedik hét szombatja


Keresztelő Szent János halálának történetét Máté evangélista Heródes visszaemlékezéseként jegyzi le. Ezt olvassuk a mai napon. Keresztelő Jánost az egész nép Isten prófétájának tartotta, ezt még Heródes is elismeri. Életmódja jel volt az emberek számára. Tanítása, prófétai fellépése egyáltalán nem nevezhető barátságosnak, hanem inkább kemény, figyelmeztető jellegű. Szavára mégis odafigyeltek az emberek és bűnbánatuk jeleként sokan mentek hozzá megkeresztelkedni. János személyének jelentősége és fellépésének hatása abban is megmutatkozott, hogy sokan követték életmódját, lettek a tanítványai. Ha tehát erkölcsi kiállásról és a bűnökre való figyelmeztetésről volt szó, akkor János nem hallgatott. Nem hallgatott az uralkodó család, Heródes erkölcstelen életmódja láttán sem. Az uralkodó nem vette ezt jó néven, ezért előbb börtönbe záratta, majd lefejeztette Keresztelő Jánost. Az uralkodó erőfitogtatása, félelme és önkényessége azonban nem moshatta tisztára lelkét.
Keresztelő Jánosnak az volt a küldetése, hogy bűnbánatot hirdetve felkészítse a népet Jézus érkezésére, fellépésére. János haláláról értesülve Jézus inkább egy időre elhagyja a Jordán vidékét, mert érzi, hogy az ő élete szintén veszélyben van, mint minden olyan prófétáé, aki az erkölcsi rend védelmének érdekében az igazságot bátran kimondja.
© Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk, Urunk! Te jól tudod, hogy mi lakik az emberben, mi lakik a szívünkben. A te képmásodat hordozzuk magunkban, ami azt jelenti, hogy nem önmagunkért, hanem neked élünk. Életünk akkor válik igazi értékké, ha azt a te és az emberek szolgálatára szenteljük. Alakíts át minket akaratod szerint, hogy szívünk mindig a te szándékaidat keresse! Add nekünk a szívünket átformáló megtérés kegyelmét, hogy Fiadhoz hasonlóan életünket áldozzuk neked!


2019. július 30., kedd

Útravaló – 2019. július 30.Útravaló – 2019. július 30.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István badacsonytomaji esperes-plébános ad útravalót.

„Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!” Az Atya megengedi, hogy a gonosz a világ végéig jelen legyen és munkálkodjék. Ez a megengedés a gondviselő Isten világának titkai közé tartozik. De a titkot megközelíthetjük, ha arra gondolunk, hogy Isten szabad akaratot adott az embereknek, és a földi életünk legutolsó pillanatáig tiszteletben tartja. Számolnunk kell életünkben a bukott angyalok jelenlétével is, akik állandóan el akarnak fordítani minket Isten szeretetétől. Viszont megerősítést kapunk mindennap a Szentlélek ajándékai által. Így legyőzhetjük a kísértőt! Halló füled van? Minden egyes kísértés legyőzése erősebbé tesz!