2017. június 11., vasárnap

SzentháromságSzentháromság


Isten létezik, ő a szeretet

A mai ünnepen, amelyet Szentháromság vasárnapnak nevezünk, arra a hitigazságra, hittitokra figyelünk, amely szerint egy Isten van, aki három személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az emberi értelem számára felfoghatatlan hittitokról van szó. A három isteni személy létezését, tevékenységét és kapcsolatát elsősorban nem emberi értelmünkkel ismerhetjük meg, hanem az isteni kinyilatkoztatás tárja fel számunkra. Ha valaki már vett a kezébe komolyabb dogmatikakönyvet, bizonyára észrevette, hogy a szentháromságtani résznél már a fejezetcímek és alcímek elolvasása is kisebb fejfájást okozhat, hát még ha jobban elmélyül a részletekben. A szentháromságtani fejtegetések történetét az ókori egyházatyáktól az egyetemes zsinatok határozatain keresztül napjaink hittudósainak magyarázatáig végigolvasva egy igencsak bonyolult hittitok bontakozik ki előttünk.
Mostani elmélkedésünk keretében nincs lehetőség arra, hogy a hittudósok alaposságával elemezzük a témát, ezért csupán néhány egyszerű gondolat megfogalmazására törekszünk. A szentháromságtan tulajdonképpen nagyon bonyolult leírása és részletes kifejtése annak az egyszerű igazságnak, hogy Isten létezik, ő a szeretet. E kijelentésben ne keressen senki iróniát, mert elismerjük, hogy szükség van e hittitok elengedhetetlenül bonyolult és részletes magyarázatára. Mi most mégis csak ezt az egyszerű igazságot szeretnénk körüljárni.
Isten létezik, ő a szeretet. Az első isteni személy, a mennyei Atya szeretetből teremtette meg a világot és szeretetből alkotta meg az embert. Szintén az ő szeretetének megnyilvánulása a gondviselés és az, hogy keresi a kapcsolatot velünk, emberekkel. Parancsait és törvényeit azért adja, hogy rátaláljunk a szeretet útjára, amelyen eljuthatunk hozzá és kapcsolatban lehetünk vele.
Isten létezik, ő a szeretet. A második isteni személy, a Fiú szeretete megnyilvánul abban, hogy emberré lett, egy lett közülünk, vállalta az emberi létezés minden mozzanatát. A Fiú a Megváltó, ami azt jelenti, hogy szeretetből vállalta a szenvedést és a halált, s ezzel kiérdemelte számunkra az Atya kiengesztelődését. A szeretet a bűnt és a halált felülmúló erőnek bizonyult, amikor az Atya nem hagyta a halál hatalmában, hanem feltámasztotta, új életre keltette a Fiút, akit a bűnös emberek öltek meg.
Isten létezik, ő a szeretet. A harmadik isteni személy, a Szentlélek azért jött el a világba, azért küldte el őt az Atya és a Fiú, hogy Jézus mennybemenetelét követően is jelen legyen az isteni szeretet a világban. A Szentlélek megszenteli a krisztusi közösséget, az Egyházat és annak minden tagját, és képessé tesz minket arra, hogy szeretetben, szeretetközösségben éljünk Istennel.
A mai ünnep evangéliuma Isten szeretetére mutat rá. Jézus feltárja számunkra saját küldetésének, jövetelének, megtestesülésének titkát: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Isten szeretetét a hit által fogadjuk el, amely hit vezet bennünket az üdvösségre, az örökkévaló Isten szeretetébe.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te földi életed során mindig az Atya megdicsőítésére törekedtél. Engedelmességeddel, amely a szenvedések és a halál vállalásában mutatkozott meg, az Atyának szereztél dicsőséget. Ő a halálból való feltámasztással magasztalt fel téged. Urunk, azért küldted el a Szentlelket, hogy a te küldetésedet befejezze, beteljesítse a világban azáltal, hogy a benned hívőket elvezeti a teljes igazságra és az üdvösségre. Segíts minket, hogy földi életünk során a Szentháromságban és Isten szeretetében éljünk! Segíts, hogy földi életünk után eljussunk Isten örökké tartó szeretetébe!
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése