2014. augusztus 21., csütörtök

A ferences szerzetesnek meddig kell engedelmesnek lennie?A ferences szerzetesnek meddig kell engedelmesnek lennie?

A ferencesnek mindenben engedelmeskednie kell a törvényes elöljáróinak, amíg azok nem bűnt parancsolnak, vagy a parancs nem ellenkezik a szerzetes lelkiismeretével. Így pl. kaphat olyan parancsot, amely teherbírását felülmúlja és a megtartása súlyos károsodást okozna a szervezetében.

Kinek teszi fogadalmát a szerzetes?

Istennek. Az Ő szolgálatára kötelezi el magát egy újabb kötelékkel. Mivel több olyan intézménye is van az Anyaszentegyháznak, amelyben különleges szolgálatot tehetünk Istennek, ezért a fogadalmat úgy tesszük, hogy ebben a Rendben, ennek a Rendnek a szabályai szerint szentelem magam Isten szolgálatára. A főelöljáró illetékes kivenni a fogadalmat szerzete nevében. Ha ő akadályoztatva van, megbízhat más rendtagot a helyettesítéssel. Ezek tudtával mondja a fogadalomtevő: A te kezedbe, X.Y. testvér, teszem le fogadalmaimat.

Szegénység, engedelmesség és tisztaság: három evangéliumi tanács. Ezeket nem tudjuk önmagunktól megtartani. Miért?

A kérdést pontosítanom kell. Ha a szerzeteseknek erre a három evangéliumi tanácsra tett fogadalmára gondolva mondjuk, hogy önmagunktól, vagyis kegyelem nélkül nem tudjuk megtartani, akkor egyszerű a válasz: azért, mert a szerzetes nem természetes közegben él. A szegénység ott teljes egyéni nincstelenséget jelent, ami a természetes életben nem fordulhat elő normális körülmények között, mert ruhára, lakásra, eszközökre szüksége van mindenkinek. A szerzetesnek egyéni tulajdona egy szerzetesi öltöny és a zsolozsmáskönyv. Az engedelmesség a szerzetest minden elöljárói parancsra kötelezi, kivéve, ha parancsolnának neki. A tisztaság a szerzeteseknél cölibátust jelent, vagyis nem nősülhet, illetőleg nem mehet férjhez. Mindezekhez kegyelem kell, Isten különleges segítsége. A világi életben az ember megszokott, természetes közegben él. Ott a szegénység csapásként fordul elő, mert a család jólétéhez nem a legszükségesebb anyagi javak tartoznak csak hozzá, hanem bizonyos fokú jólét is. A családi vagyon a családé, de ezen belül lehet a családtagoknak is egyéni vagyona. Van tehát tulajdon. A tisztaság erénye a családi életben az úgynevezett házassági tisztaság, házassági hűség. Az engedelmesség kötelezi a gyerekeket addig, amíg a család keretei között élnek eltartottként. A családfő a férj. Mindkét életformában szükség van kegyelemre, mert az ősbűn következtében az emberi természet megromlott, tettei nem mindig megfelelőek.

Kit személyesít meg a legfőbb elöljáró?

Istent személyesíti meg. Ő csak a pápának tartozik engedelmességgel.

Hogyan épül fel a Ferences Rend?

Rendünk provinciákból (rendtartomány) és custódiákból (őrség) épül fel. A custódiák lehetnek önállók és valamelyik tartományhoz csatolt egységek. A legfőbb elöljáró tanácsadó testületével nyilvánítja ki és állítja fel ezeket a jogi kereteket. A tartománynak legalább negyven ünnepélyes tagja kell, legyen, az önálló custódiának legalább tizenöt.

Ti ne hívassátok magatokat atyának, mert egy a ti Atyátok, a mennyei.

A pap „alter Christus”,Krisztus mása. Mi a kapcsolat a felszentelt pap és az örök főpap között?Sokszor szemünkre hányják, miért hívnak minket, papokat atyának, holott Jézus ezt kifejezetten tiltotta. Persze, ez a tilalom akkor az édesapákra is vonatkoznék. Úgy, mint a másik két krisztusi tilalom is: ne hívassátok magatokat úrnak és tanítónak sem! Holott az úr a tanító vagy tanár megszólítás milliószor hangzik el, sőt meg is duplázzák: tanító úr, tanár úr. Ezt miért nem kifogásolják soha? Jézus azt akarja hangsúlyozni, hogy az atyaság Istentől, az Atyától ered. Erről elfeledkezni sohasem szabad. Nem szabad függetleníteni Istenatyánktól a földön sem a szellemi atyaságot, a papokét, sem a testit, az édesapaságot, még akkor sem, ha mindig nem is gondolunk konkréten a kettő összetartozására. Szent Pál apostol jobban ismerte Jézust és tanítását, mint én. Így nyilatkozik témánkról: „Ha tízezer tanítótok is volna Krisztusban, atyátok nincs sok, hiszen Krisztus Jézusban az evangélium által én adtam nektek életet. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim!” (1Kor 4,15-16) Miért engedem tehát, hogy engem Bánk atyának szólítsanak? Ez a megszólítás kifejezi, hogy a Mennyei Atyának a nevében, az Ő erejével és szeretetével közeledem mindenkihez, az Ő atyaságából kaptam mindent, a papságomat is. A felszentelt pap részesedik Krisztus papságából, képviseli, helyettesíti Őt, szétosztja a megváltás kegyelmeit, örökli tanító küldetését és megszemélyesíti Őt: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg; aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött”(Lk 10,16)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése