2014. augusztus 18., hétfő

2014.08.18. hétfőEvangelii Gaudium – az evangélium öröme!

2014.08.18. hétfő

A keresztények között fennálló megosztottság botrány

Szentséges Atyánk helyesen ítéli meg az Isten országának Jézus által meghirdetett formáját. Amikor elkezdte küldetésének teljesítését, azt mondta: „Betelt az idő, és elközelgetett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban" (Mk 1,15) Amit az Ószövetség jelentett, az tehát nem volt az Isten országa. Az Isten országa ott valósul meg, ahol teljesítik Isten akaratát. Az Ószövetség népe nem teljesítette Isten akaratát. A zsoltáros megfogalmazta ezt az igazságot, a katolikus Egyház naponta ezzel kezdi a papi zsolozsmát: „Ma, ha szavát meghalljátok, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál s Massza napján a pusztában, hol atyáitok megkísértettek engem, próbára tettek, bár látták műveimet. Negyven esztendeig undorodtam e nemzedéktől, s azt mondtam: Tévelygő szívű nép ez. Nem ismerték útjaimat, ezért haragomban megesküdtem: Nem mennek be nyugalmamba": (Zsolt 95,8-11) Jézus tehát teljesen jogosan hangsúlyozta: Vele elközelgett az Isten országa. Ez annyira igaz, hogy bátran kimondta: „Van nekem ennivalóm, amiről ti nem tudtok. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem küldött, hogy elvégezzem az ő művét". (Jn 4,32.34) Ennek tökéletes összefoglalása, zárójelentése Jézus utolsó szava: Beteljesedett.(19,30) Takács József professzorom szerint Jézus maga az Isten országa. Jézus személye egyetlen egy. Ez az isteni személyiség a Második Isteni Személy, a Fiúisten. Ő cselekszik mind isteni, mind emberi akaratával. Ezer évvel földi születése előtt mondja Atyjának: „A könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat. Ezt akarom, én Istenem, törvényed a szívemben van" (Zsolt 40,8-9) Ezt akkor is vallja, amikor a megváltás nagy próbatétele előtt emberi akarata megdöbbenni látszik: „Atyám! Ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd" (Lk 22,42) Az általa alapított Egyháznak is ez a kötelessége:„De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem" (Jn 17,201)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése