2014. augusztus 22., péntek

2014.08.22. PéntekEvangelii Gaudium – az evangélium öröme!

2014.08.22. Péntek

Isten sajnálja, hogy népe boldogtalan, pedig ennek, boldogtalanságnak nem Isten az oka. Az Úr nagy örömöt akart kivirágoztatni az emberiség javára, amikor a sötét bálványimádás idején megszólította Ábrahámot, aki édesapjával és kiterjedt családjával együtt pásztorkodott a kaldeai Urban. Gazdag földbirtokosok rétjeit bérelték évről évre. Meglehetősen gazdagok voltak anyagiakban, gyarapodtak gyermekáldásban, de Ábrahámnak nem született gyermeke feleségétől-Sárától, mivel Sára meddő volt. Ábrahámnak nem volt saját földbirtoka.„Terach vette a fiát, Ábrahámot és unokáját, Lótot (aki meghalt fiának, Háránnak árvája volt), s a menyét, Sárát, fiának, Ábrahámnak feleségét, s kivezette őket a kaldeai Urból. Kivándoroltak Kánaán felé. Amikor Háránba érkeztek, ott letelepedtek. Terach 205 éves korában halt meg Háránban. Az Úr így szólt Ábrahámhoz: Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel! Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége” (Ter 11,31-12,3) Kis idő elteltével, az Úr esküjével erősítette meg Ábrahámnak tett ígéretét, hogy országnyi földet ad utódainak. (15,18-21) Kánaán volt ez, az ÍGÉRET FÖLDJE. Ezer év múlva Ábrahám egyik későbbi unokáját, a betlehemi Izáj nyolcadik fiát, Dávidot kente királlyá Sámuel próféta. Miután megszilárdult trónja, Nátán prófétával üzent neki az Úr: „Az Úr házat épít neked (dinasztiát), s ha majd betöltöd napjaidat, és atyáidhoz térsz, megőrzöm utánad ivadékodat. Atyja leszek, ő pedig fiam lesz, s nem vonom meg tőle kegyelmemet. Megtartom mindörökre házamban, országomban, s trónja szilárd lesz örökre” (1Krón 17,10c-14) Újabb ezer év múlva „az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.’ E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez? Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?’ Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt: Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Erre az angyal eltávozott”(Lk 1,26-38) a Messiás Király a legszebb anyai szeretet trónjára lépett. Nagy Szent Gergely pápa (590-604) az óriási pestist elűző angyalkórustól hallja felcsendülni „REGINA COELI” „Mennynek Királyné asszonya, Örülj szép Szűz, Alleluja! Mert kit méhedben hordozni Méltó voltál, Alleluja! Ho 205,1-2)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése