2014. március 10., hétfő

Jézus csodái 51. - Én az életet akarom számukra! 2.
Megérkeznek a Jiftael-hegység oldalában lévő barlangokhoz. A leprások egy csoportja alamizsnát kér, de amikor Ábel azt mondja nekik, hogy ma nincs nála étel, hanem az Üdvösséget hozta el számukra, az nem érdekli őket, és visszavonulnak. Jézus egy példabeszédet mond Ábelnek és Jánosnak a lelkekkel való bánásmódról: A terpentinfa, (P 9,333-335).
– Milyen szép lecke, Mester! – mondja János.
– De sikerül-e valaha is nekünk ilyeneknek lennünk? – teszi hozzá Ábel.
Jézus ránéz az egyikre és a másikra, és utána mindkettő nyakára teszi kezét, és magához vonja, az egyiket jobbról, a másikat balról, és megcsókolja hajukat, mondva:
– Nektek sikerülni fog, mert megértettétek a szeretetet.
Még mennek egy ideig, mindig nehezebben, a göröngyös ösvényen, amely mintegy a hegy oldalába van vágva. Lent, messze, egy út látszik, amelyen emberek járnak.
– Álljunk meg itt, Mester. Ott, látod azt a lapos sziklát? Egy kötéllel a kettő onnan ereszt le egy kosarat a járókelőknek. Azon túl van a barlangjuk. Most hívom őket. – És előre menve, kiált nekik, miközben Jézus és János elrejtve maradnak a fák sűrű lombjai mögött.
Kisvártatva megjelenik egy arc... arcnak mondom, mert testének tetején van, de nevezhetnénk egy orrnak, szörnynek, egy lidércnek is... és lenéz egy bokor mögül.
– Te? Hát nem mentél el a sátoros ünnepre?
– Megtaláltam a Mestert, és visszafordultam. Ő itt van!
Ha Ábel azt mondta volna: „A Jehova lebeg fejetek fölött”, nagyon valószínűleg akkor sem lett volna kevésbé tiszteletteljes a kiáltás, cselekedet, a lelkesedés a két leprás részéről – mert miközben Ábel beszélt, megjelent a másik is – akik a földre vetik magukat, a lapos sziklán, a teljes napfényben, arcukkal a földet érintve, és azt kiáltva:
– Urunk, vétkeztünk! De a te irgalmasságod nagyobb a mi vétkünknél! – Ezt kiáltják anélkül, hogy meggyőződnének arról, valóban ott van-e Jézus, vagy még távol van, feléjük közeledve. Hitük oly nagy, hogy megláttatja velük azt, amit szemük, sebes szemhéjuk miatt, és a gyorsaság miatt, amivel a földre vetették magukat, biztosan nem látott.
Jézus előre jön, miközben ismétlik:
– Urunk, bűnünk nem érdemel bocsánatot, de te vagy az Irgalmasság! Urunk, Jézus, nevedért üdvözíts minket! Te vagy a Szeretet, aki legyőzheti az Igazságosságot.
– Én vagyok a Szeretet. Igaz. De felettem van az Atya. És Ő az Igazságosság – mondja szigorúan Jézus, előbbre menve Jánossal az ösvényen.
A kettő felemeli eltorzult arcát, és könnyezve néz Jézusra. Rettenetes látni gennyes sebekkel borított arcukat! Öregek? Fiatalok? Melyikük a szolga? Melyik Ászer? Lehetetlen megmondani. A betegség egyformán rettenetessé és hányingert keltővé tette alakjukat.
Milyennek tűnhet előttük Jézus, aki egyenesen áll az ösvényen a napsütésben. Nézik, majd elfödik arcukat, nyögve:
– Jehova! A Fény! – De utána még azt kiáltják: – Az Atya küldött téged üdvözíteni. Ő kedveltjének nevez téged. Neki öröme telik benned. Ő nem tagadja meg tőled, hogy megbocsáss nekünk!
– A bocsánatot vagy az egészséget?
– A bocsánatot – kiáltja az egyik -... és utána az egészséget. Anyám belehal miattam érzett fájdalmába – teszi hozzá a másik.
– Ha én megbocsátok is nektek, még mindig megmarad az emberi igaszságszolgáltatás, főleg feletted. Mit ér akkor bocsánatom ahhoz, hogy boldoggá tegye anyádat? – teszi őt próbára Jézus, arra ösztökélve, hogy kiejtse azt a szót, amiért csodát fog művelni.
– Értékes. Ő igazi izraelita. Azt akarja, hogy Ábrahám kebelére kerüljek. És számomra nem létezik az a hely, amelyben az égre várnak, mert én túlságosan vétkeztem.
– Túlságosan. Jól mondod.
– Túlságosan!... Igaz... De te... Ó, azon a napon ott volt Anyád... Hol van most Anyád? Ő könyörületes volt Ábel anyja iránt. Láttam. És ha most hallaná, megkönyörülne az enyémen. Jézus, Isten Fia, légy irgalmas, Anyád nevére kérlek!...
– És mit csinálnál utána?
– Utána? – Rettegve néznek egymásra. Az „utána” az emberek elítélését jelenti, a megvetést, vagy a menekülést, a számkivetést. Épp úgy remegnek a gyógyulás gondolatától, mint ahogy féltek az üdvösség elvesztésétől.
Mennyire ragaszkodik az ember az élethez! A kettő, aki választás előtt áll, hogy a gyógyulást és az emberek elitélését válassza, vagy a leprás életet, szinte inkább a leprás életet választaná. Azt mondják, vallják ezekkel a szavakkal:
– A büntetés rettenetes! – Főleg Ászer mondja ezt, az egyik gyilkos.
– Rettenetes. De legalább igazságos. Ti le akartatok sújtani erre az ártatlan emberre, te bujaságtól vezetve... te pedig egy marék pénzért.
– Igaz! Istenem! De ő megbocsátott nekünk. Bocsáss meg te is! Azt jelenti, hogy meghalunk. De lelkünk üdvözül.
– Joel feleségét megkövezték házasságtörése miatt. Négy gyermeke anyjánál él, és nehéz körülmények között, mert Joel testvérei kidobták őket, mint fattyakat, és maguknak foglalták le testvérük javait. Tudjátok?
– Ábel mondta nekünk...
– És ki fogja segíteni őket szerencsétlenségükben? – Jézus hangja valóban Isten hangjaként hangzik, aki Bíróként ítél, és félelmetes. Egyedül áll a napsütésben, mereven, félelemkeltő alakkal. A kettő rettegve nézi. Jóllehet a napsütés égetheti sebeiket, nem mozdulnak, amint Jézus sem mozdul.
Egy idő múlva Ászer azt mondja:
– Ha Ábel szíve mélyéből akar szeretni engem, menjen anyámhoz, és mondja meg neki, hogy Isten megbocsátott, és...
– Én még nem bocsátottam meg neked.
– De meg fogsz, mert látod szívemet... És mondja neki, hogy mindenem, amim van, menjen Joel gyermekeihez, ez az én akaratom. Akár meghalok, akár élek, lemondok vagyonomról, amire bűnös módon tettem szert.
Jézus mosolyog. Mosolya átváltoztatja szigorú arcát irgalmassá, és megváltozott hangon mondja:
– Látom szívedet. Kelj fel! És emeld fel lelkedet Istenhez, áldva Őt! Mivel el vagytok vágva a világtól, elmehettek anélkül, hogy a világ tudna rólatok. És a világ vár rátok, hogy módot adjon nektek a szenvedésre és az engesztelésre.
– Üdvözítesz minket, Urunk? Megbocsátasz nekünk? Meggyógyítasz minket?!
– Igen! Meghagyom életeteket, mert az élet szenvedés, főleg annak számára, akinek olyan emlékei vannak, mint nektek. De most nem mehettek el innen. Ábelnek velem kell jönnie, mint minden zsidónak, Jeruzsálembe. Várjatok visszatérésére! Akkor fogtok majd meggyógyulni. Ő elvisz utána titeket a paphoz, és értesíteni fogja anyádat. Én megmondom majd Ábelnek, mit és hogyan kell tennie. Tudtok hinni szavaimban akkor is, ha elmegyek anélkül, hogy meggyógyítanálak titeket?
– Igen, Urunk! De ismételd meg bocsánatodat lelkünknek. Ezt igen. Utána minden legyen úgy, amint akarod.
– Megbocsátok nektek. Szülessetek újjá, új lélekkel, és ne akarjatok többé vétkezni! Ne felejtsétek el, hogy azon kívül, hogy tartózkodtok a bűntől, jócselekedeteket kell művelnetek, hogy teljesen megszüntessétek tartozástokat Isten szemében, és ezért, részetekről az elégtételnek állandónak kell lennie, mert nagy a ti adósságtok, nagyon nagy! Főleg a tiéd, aki megszegted Isten minden parancsát. Fontold csak meg, és meglátod, hogy egyetlen egy sem maradt ki közülük. Elfelejtetted Istent, érzékiségedet tetted meg bálványodnak, az ünnepnapokon esztelenül henyéltél, megbántottad anyádat és tönkretetted becsületét, közreműködtél a gyilkosságban, és gyilkolni akartál, meg akartál fosztani egy anyát fiától, és megfosztottál négy gyermeket atyjuktól és anyjuktól, buja voltál, hamisan tanúskodtál, szemérmetlenül megkívántál egy asszonyt, aki hűséges volt elhunyt urához, megkívántad Ábel vagyonát annyira, hogy meg akartad ölni őt, hogy eltulajdoníthasd azt.
Ászer minden kijelentésre nyög:
– Igaz, igaz!
– Amint látod, Isten porrá égethetett volna anélkül, hogy emberi büntetésekhez folyamodott volna. Megkímélt téged azért, hogy én eggyel többet menthessek meg. De Isten szeme figyel téged, és Értelme feljegyez mindent. Menjetek! – És megfordul, visszatérve Ábelhez és Jánoshoz, akik a fák alatt állnak, a hegy oldalában.
A kettő, még eltorzulva, elkezdi énekelni a 116. zsoltárt, a leprások jellegzetes éles, fémszerű, szaggatott hangján, hirtelen hangváltozásokkal, miközben Jézus lejön a hegyről a félelmetes ösvényen.
– Boldogok! – mondja János.
– Én is – teszi hozzá Ábel.
– Azt hittem, hogy azonnal meggyógyítod őket – mondja megint János.
– Én is, amint mindig teszed.
– Nagy bűnösök voltak. Ez a várakozás igazságos annál, aki oly sok bűnt követett el. Most idehallgass, Ananiás...
– Engem Ábelnek hívnak, Uram – mondja csodálkozva az ifjú, és Jézusra néz, mintha azt kérdezné: – Miért téveszted el?
Jézus mosolyog:
– Számomra Ananiás vagy, mert igazán úgy tűnik, hogy az Úr jóságából születtél. Légy az mindinkább! És idefigyelj! Amikor visszatérsz a sátoros ünnepről, menj el városodba, megmondani Ászer anyjának, hogy tegye azt, amit fia akar, éspedig minél előbb, mindent odaadva jóvátételül, egy tizedrészt kivéve. És ezt az öreg anya iránti irgalomból, akivel együtt elhagyod a galileai Betlehemet, és Ptolemaiszba mész, várva a fiúra, aki csatlakozni fog hozzá, veled és társával. Helyezd el az asszonyt valamelyik tanítványnál, és menj, vedd magadhoz azt, ami szükséges a leprások tisztulási szertartásához, és ne hagyd el őket addig, míg minden meg nem történt. Ne olyan paphoz menj, aki ismeri múltjukat, hanem egy más helynek a papjához.
– És utána?
– Utána visszatérsz otthonodba vagy csatlakozol a tanítványokhoz. És ők, a meggyógyultak, elindulnak a kiengesztelés útján. Csak annyit mondok, amennyi lényeges. A többit szabadon rájuk hagyom.
Leszállnak, fáradhatatlanul, a nehéz ösvényen, s a tűző nap ellenére... De sokáig hallgatnak. Utána Ábel töri meg a csöndet:
– Uram, kérhetnék egy kegyelmet?
– Mit?
– Engedd, hogy elmenjek városomba! Nem szívesen hagylak el. De az az anya...
– Menj! De ne késlekedj! Éppen csakhogy elég időd van arra, hogy elérd Jeruzsálemet.
– Köszönöm, Uram! Nem keresek mást, csak őt, a szegény, öreg, mindenki előtt szégyenkező asszonyt, mióta Ászer vétkezett. De most megint mosolyogni fog. Mit mondjak neki a te nevedben?
– Hogy az ő könnyei és imái elnyerték a kegyelmet, és hogy Isten megvigasztalja őt, hogy mindinkább reméljen, és megáldja őt.

(7-1318)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése