2017. március 5., vasárnap

Szent Mónika, az imameghallgatásba vetett hit rendíthetetleneSzent Mónika,
az imameghallgatásba vetett hit

rendíthetetlene
Könyörögj érettünk! Mi dolgunk van bűneinkkel? Minden, az egész életünket meghatározza, elhomályosítja! Amíg át nem adjuk, át nem engedjük Jézus Krisztusnak! Pál apostol tanítását hívom elő az 1Kor 1,18-31 fejezetből: „18Mert a kereszt igéje azoknak, akik elvesznek, oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje. 19Mert írva van: »Elpusztítom a bölcsek bölcsességét, és az okosak okosságát megsemmisítem«. (Iz 29,14) 20Hol van a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak kutatója? Nemde oktalansággá tette Isten a világ bölcsességét? 21Mivel ugyanis a világ Isten bölcsessége révén nem ismerte meg bölcsességgel az Istent, úgy tetszett Istennek, hogy az igehirdetés oktalansága által üdvözítse a hívőket. 22Mert a zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, 23mi azonban a keresztrefeszített Krisztust hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság; 24maguknak a meghívottaknak azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége, 25Isten oktalansága ugyanis bölcsebb az embereknél, és Isten gyöngesége erősebb az embereknél. 26Mert nézzétek csak meghívásotokat, testvérek: nem sok köztetek a bölcs az emberek megítélése szerint, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő; 27hanem azt, ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. 28Ami a világ szerint alacsonyrendű és megvetett, azt választotta ki Isten: azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse, 29hogy egy ember se dicsekedhessék Isten színe előtt. 30Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett, 31hogy amint írva van: »Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék«.(Jer 9,22k)
Igen, Jézus az orvosom! A lelkem orvosa. Aki mindent kivesz a kezemből, a szívemből, ami halálomat okozhatja, hogy élettel ajándékozzon meg! A bűneinkre két dolog vonatkozik, ami fontos lehet a számunkra: 1. Csak addig az enyém, amíg ragaszkodom hozzá! 2. Nem követelhetem ki senkitől sem azt, hogy bűneimért bocsánattal fizessen. Egyedül Isten az, Aki Krisztusban minden fizetséget megad azért, hogy felszabadítson engem a bűn rabságából! Éppen ezért, ha bárki, akit megbántottam, és kérem tőle a megbocsátást, de megvonja tőlem, az nem ellenem vét, hanem Isten szeretete ellen, amiért én nem vagyok adós, mégis kiengesztelődéséért kitartó imádsággal hozzájárulhatok.
Isten szabadnak teremtett a szeretetére, az a vágya, hogy szeretetében növekedjünk – én aki bűnös vagyok, és Te, aki ellen vétettem -, és általunk így épüljön Isten országa. „1Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál bőségesebb legyen? 2Semmi esetre sem. Mert mi, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan éljünk továbbra is benne? 3Vagy nem tudjátok, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálára keresztelkedtünk meg? 4Eltemettek tehát vele együtt a halálba a keresztség által, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a halottak közül, éppúgy mi is új életben járjunk. 5Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, úgy majd a feltámadásában is egy leszünk vele. 6Hisz tudjuk: a régi embert bennünk azért feszítették meg vele együtt, hogy a bűn teste elpusztuljon, s ne szolgáljunk többé a bűnnek. 7Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól.” [Róm 1,1-7]
Csak a bűnös tarthat bűnbánatot. Aki bűnbánatában ismeri el bűnösségét! A bűnbánat önmagam megalázása, megsemmisülésem Isten előtt, azért, hogy szeretetében élhessek. Mert Isten szeretete kész kitölteni bűneim helyét. De ahhoz, előbb, bűneimtől kell tudnom, eltávolodni, amire az egyetlen mód, hogy átengedem Krisztusnak. Ez a törvény, Krisztus törvénye: bűnbánatban van a megtérés Istenhez! A bűnbánatban nyeri el minden élő az Életet!
12Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek. 13Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. 14Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem azt. 15Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. 16Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. 18Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. 19Még egy kis idő, és a világ többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek. 21Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.« [Jn 14, 12-21]
Isten logikája más, mint az emberé. Nem hiába mondja Isten: „Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok (…) amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” [Iz 55,8-9]
A Te utadra, Istenem, vezessen el engem Jézus Krisztus tanítása, és adjon számomra vigaszt! Vágyom Istenem, hogy ez a Nagyböjt meghozza számomra a feltámadás örömét, mert szeretetedet akarom szolgálni! Ámen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése