2015. július 17., péntek

A pápa levele a szalézi rendhez Don Bosco születésének 200. évfordulójáraA pápa levele a szalézi rendhez Don Bosco születésének 200. évfordulójára


Don Bosco - RV

Ferenc pápa levelet írt a szalézi rend legfőbb elöljárójának, Don Ángel Fernandez Artime  atyának, a rendalapító Don Bosco születésének 200. évfordulója alkalmából. A Szentatya hálát ad Istennek, hogy az Egyháznak adta a fiatalok Szentjét; emlékeztet Don Bosco lelki és lelkipásztori öröksége lényegi vonásaira.
Itália, Európa és a világ sokat változott az elmúlt két évszázad alatt, de a fiatalok lelke nem: a fiúk és lányok ma is nyitottak az életre, az Istennel és a másokkal való találkozásra, de sok-sok elbátortalanodás, lelki fásultság és kirekesztés kockázata között élnek.
Don Bosco a személyek és a társadalom javát kereste
Don Bosco mindenekelőtt azt tanítja nekünk, hogy a fiataloknak ajánljuk fel a teljes nevelői tapasztalatunkat, amely a vallási dimenzió szilárd alapján magában foglalja a szellemet, az érzelemvilágot, az egész személyt, akit Isten teremtett és szeret. Innen ered a hitelesen emberi és keresztény pedagógia, amely különösen is gondját viseli a szegény néprétegekből származó és a társadalom  peremén élő fiataloknak; iskolázást biztosított nekik, mesterségre tanította őket, hogy jó keresztények és állampolgárok legyenek. Erkölcsi és kulturális nevelést biztosítva a fiataloknak, Don Bosco a személyek és a társadalom javát kereste, összekapcsolta a vidámságot, a tanulást és az imát, vagy a munkát, a vallást és az erényt. Ennek az útnak lényeges részét képezi a hivatás érlelődése, hogy ki-ki vállalja az Egyházban azt az életformát, amelyre az Úr hívja. Don Bosco széles távlatú nevelői programja mottójául választotta a „Da mihi animas!”jelmondatot: „Adj nekem lelkeket!”
A játék fontossága, rekreációs udvar, séták, sport
Ferenc pápa még részletezi Don Bosco és a szalézi szerzetesek pedagógiáját. A következő vonásokat emeli ki: a fiatalok szeretete, amely konkrét tettekben nyilatkozik meg: a rokonszenvben, megértésben, az egészséges érzelmekben. – Családi légkör teremtése; a fiatal nevelője legyen atya, mester és barát. Vidám és ünnepi légkör, nagy teret adni az éneknek, zenének, színháznak; a játék fontossága, rekreációs udvar, séták, sport.
Don Bosco a szegény fiatalokat választotta, hogy a szegények maguk is társaik apostolai legyenek
Összefoglalva Don Bosco alakjának főbb vonásait: megélte az Istennek való teljes önátadást a lelkek üdvösségének buzgó szolgálatában, megvalósította  az Istenhez és a fiatalokhoz való hűséget egyazon szeretetben. Ilyen magatartással  „kilépett” zárt világából, hogy merész döntéseket hozzon, a szegény fiatalokat választotta, hogy a szegények maguk is társaik apostolai legyenek, a szolgálatot kiterjesztette minden határon túlra: nyelvre, fajra, kultúrára és vallásra való tekintet nélkül.
Szent Mazzarello Mária Dominika
Bosco Szent Jánosnak sikerült kiváló munkatársat találnia Szent Mazzarello Mária Dominika személyében, beszervezni világi munkatársakat és így létrehoznia a nagy Szalézi Családot.
A Szalézi Család ma is a nevelés és a misszió új területeit nyitja meg a világ különböző részein, a fejlődésben levő országokban vagy az elvándorlók körében, felhasználva a modern eszközöket, terjesztve az internetet.
Ferenc pápa a Szalézi Családot buzdítja: arra hívattatok, hogy   felvirágoztassátok a karizmatikus kreativitást nevelési intézményeiteken belül és azok túl is, az ifjúság körében végzett apostolkodásban, különösen is a perifériákon.
Az ifjúsági lelkipásztorkodás megszokott formája a társadalmi változások zátonyára futott
Idézi az Evangelii gaudium kezdetű buzdítását az ifjúsági lelkipásztorkodásról: „Az ifjúsági lelkipásztorkodás megszokott formája a társadalmi változások zátonyára futott. A szokványos struktúrákban a fiatalok gyakran nem találnak válaszokat gondjaikra, szükségleteikre, problémáikra és sebeikre. Ránk felnőttekre tartozik, hogy türelemmel meghallgassuk őket, értsük meg gondjaikat, igényeiket és tanuljunk meg olyan nyelven beszélni velük, amelyet megértenek.” (105) „Egyes fiatalok részt vesznek az Egyház életében, szolgálattevő csoportokat és különböző missziós kezdeményezéseket hívnak létre saját egyházmegyéjükben vagy máshol. Milyen szép, hogy a fiatalok  a ’hit vándorai’, s boldogok, hogy elvihetik Jézust minden utcára, minden térre, a Föld minden zugába!” (106)
Evangelizáló nevelőnek lenni kegyelmi ajándék
Don Bosco segítsen benneteket, nehogy kiábrándítsátok a fiatalságot mély vágyakozásaikkal: az életkedv, a nyitottság, az öröm, a szabadság, a jövő keresésében. Támogassátok azt a vágyukat, hogy együtt akarnak működni az igazságosabb és testvéribb világ építésében, a népek fejlődésének elősegítésében, a természet és az életkörnyezet védelmében. Don Bosco példájára segítsétek a fiatalokat annak megtapasztalására, hogy egyedül a kegyelmi életben, vagyis a Krisztussal való barátságban valósíthatják meg teljesen a legigazibb eszményeket.  Örömmel kísérjétek őket a hit, a kultúra és az élet közötti szintézis megvalósításában, különösen is a fontos döntések meghozatalakor. Evangelizáló nevelőnek lenni kegyelmi ajándék, de ugyanakkor képzés, tanulás, reflexió, ima és aszkézis  gyümölcse is.
A szalézi szerzetes  olyan nevelő, aki a kapcsolatok és elkötelezettségek sokaságában ismételten hallatja az első üzenetet, az örömhírt
A pápa itt idézte a szaléziek konstitúciójából Don Bosco szavait: „Én értetek tanulok, értetek dolgozom, értetek kész vagyok még életemet is odaadni.” – A szalézi szerzetes  olyan nevelő, aki a kapcsolatok és elkötelezettségek sokaságában ismételten hallatja az első üzenetet, az örömhírt közvetlenül vagy közvetve. És itt a pápa az Evangelii gaudiumból (164) idézte a katekéta ajkára adott szavakat: „Jézus Krisztus szeret téged. Életét adta azért, hogy üdvözítsen, és most mindennap melletted él, hogy megvilágosítson, megerősítsen, megszabadítson téged.”
Az evangelizáló katekézis megérdemli az első helyet a szalézi intézményekben
„Don Bosco hűséges tanítványának lenni megköveteli,  hogy megújítsa az elkötelezettséget a katekézisre, amely az ő állandó elkötelezettsége  volt, megérteni, hogy ma az új evangelizálás keretében végezzük ezt a missziót.” (Vö. EG 160-175) Az evangelizáló katekézis megérdemli az első helyet a szalézi intézményekben, és teológiai és pedagógiai hozzáértéssel valósítják meg, valamint a nevelő hiteles tanúságtételével. Megköveteli Isten Szavának hallgatását, a gyakori szentségekhez járulást, különösen is a szentgyónást és az Eucharisztiát, valamint a gyermeki kapcsolatot Szűz Máriával.
A Szalézi Családhoz intézett pápai levél dátuma jelképesen  június 24., Keresztelő Szent János ünnepe és Don Bosco névnapja.
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése